Çözelti nedir, Çözelti ne demek

Çözelti; bir kimya terimidir.

  • Çözünme sonucu ortaya çıkan madde

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

İçinde birden artık kimyasal tur bulunan tektürel evre.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.

Kimya'daki anlamı:

Çözünme işlemi sonucu oluşan homojen karışım.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bir maddenin, çözücü sıvı içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışım, eriyik, solusyon, solüsyon.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İlaçların su, alkol, yağ ve diğer çözücülerde çözdürülmesiyle hazırlanan ilaç biçimi, solüsyon.

Bilimsel terim anlamı:

Çözünen ve çözücüden oluşan tektürel, karışım.

Bir bileşim aralığında var olan, çok bileşenli ve biryapımlı faz.

kimya: İçinde birden çok kimyasal tür bulunan bir yapımlı evre.

İngilizce'de Çözelti ne demek? Çözelti ingilizcesi nedir?:

solution

Çözelti hakkında bilgiler

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, homojen karışım oluşturmaolayına çözünme, elde edilen karışıma da çözelti denir.

Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden genellikle çok olanına çözücü, az olanına da çözünen denir. Doğada birçok çözücü ve çözünen madde vardır. Bilinen en iyi çözücü sudur. Birçok katı, sıvı ve gaz maddeler suda çözünürler. Çay, deniz suyu, kola, mürekkepli su, alkollü su vb. çözeltiye örnek verilebilir. Çözünme erime ile karıştırılmamalıdır.

 

Çözelti türlerini üç ana başlık altında inceleyebiliriz.

Çözeltinin fiziksel halini belirleyen çözücüdür.

Çözelti ile ilgili Cümleler

  • Fenolftalein, 10.0 ya da daha fazla bir pH'a sahip olan bir baz varlığında parlak mora dönüşecektir ve 8.2 ya da daha az bir pH değerine sahip bir çözeltinin varlığında renksiz kalacaktır.
  • Ben zayıf sulu şeker çözeltisi hazırladım.

Çözelti anlamı, kısaca tanımı:

Çözünme : Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak biçimde karışması. Çözünmek işi.

Madde : Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Duyularla algılanabilen nesne. Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Bir cismi oluşturan öge, öz. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül.

 

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Küçük : Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan. Yaşı daha az olan. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı.

Tanecik : Küçük tane. Çok küçük boyutlu madde, cisim.

Homojen : Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli). Bağdaşık.

Karışım : Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

Oluşturma : Oluşturmak işi.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Çıkan : Çıkarma işleminde bütünden alınan sayı.

Çözelti kısmı : Daha büyük bir hacimdeki çözeltiden alınan belirli bir kısmın hacmi.

Çözeltinin ayarlanması : Genellikle titrasyondan yararlanılarak, bir çözeltinin gerçek derişiminin bulunması.

Çözeltiyle temizleme : Metal yüzeyler üzerindeki yağ, katı yağ, yapışkan toz, vb. pislikleri, uygun bir çözelti kullanarak giderme işlemi.

Diğer dillerde Çözelti anlamı nedir?

İngilizce'de Çözelti ne demek? : n. solution, liquor

Almanca'da Çözelti : n. Solution

Rusça'da Çözelti : n. раствор (M)