Öğretme nedir, Öğretme ne demek

 • Öğretmek işi

Öğretme anlamı, tanımı:

Öğretmek : Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak. Yetenek kazandırmak. Bilinmeyen bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Öğretmenevi : Öğretmenlerin barınma, yemek, eğlence vb. gereksinimlerini karşılamak üzere yapılmış bina.

Öğretmenlik : Öğretmenin görevi.

Akıl öğretmek : Birine nasıl davranacağını göstermek, yol göstermek, akıl vermek.

Güttüğüm domuzu bana öğretme : "yıllardır tanıdığım bir kimsenin huylarını da bilirim" anlamında kullanılan bir söz.

Rehber öğretmen : Öğrencilerin özel durumlarıyla yakından ilgilenen ve öğrenciye, zorluklar karşısında yardımcı olan öğretmen.

Sınıf öğretmeni : İlköğretimin ilk beş yılında görev alan öğretmen.

Sınıf öğretmenliği : Sınıf öğretmeninin yaptığı iş.

Öğretme türü : Bir öğretim amaciyle kaleme alınan yazılardan ibaret edebiyat türü.

Öğretmen kitaplığı : Okulda öğretmenlerin meslekî ve genel bilgilerini zenginleştirecek nitelikte kitapların bulunduğu kitaplık. Belli bir bölgede görevli öğretmenlerin okuma ve yetişme gereksinmelerini karşılamak için kurulan kitaplık.

Öğretmen konutu : Okul sınırları içinde ya da okula yakın bir yerde öğretmenler için devletçe yapılıp kiraya verilen konut.

 

Öğretmen not defteri : Öğretmenin, yoklama, ödev ve dönem sonu kanı notları ile öğrenciler üzerindeki gözlem ve düşüncelerini yazdığı resmî defter.

Öğretmen okulu : Değişik okullara öğretmen yetiştirmek üzere açılan ve dereceleri ile programları arasında amaçlarına göre ayrılık gösteren meslek okullarına verilen ad.

Öğretmen yetiştirme : İlgilileri öğretmenlik mesleğine yetiştirmek amacıyla yapılan her türlü etkinlik. Öğretmen eğitimiyle uğraşan bir okul ya da üniversitenin belli programlara uyarak gördüğü iş.

Öğretmen-öğrenci oranı : Sınıf öğretmenlerinin herbirine düşen öğrenci sayısı. Bir okul dizgesi içinde öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı.

Öğretmen-öğrenci planlaması : Öğrencilerin, öğretmenlerinin yol göstericiliği altında ve serbest bir ortam içinde, konuların seçimi ve çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin işleri düzenlemesi.

Öğretmenler derneği : Öğretmenlerin meslekî, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamak ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek için kurdukları derneklere verilen ad.

Öğretmenler kurulu : Okulun asıl ve yetişmen (stajyer) bütün öğretmenlerinden oluşan, okulun amaçlarıyla ilgili her türlü çalışmaları yasa, tüzük, yönetmelik, öğretim programı ve emirler çerçevesinde planlayıp sonuçları değerlendiren kurul.

Öğretme ile ilgili Cümleler

 • Yeni Fransızca öğretmenimizi beğeniyorum.
 • Öğretmede daha iyi olmak istiyorum.
 • Öğretmen Arapça Seviye 5'in bu dönem iptal edildiğini duyurdu.
 • Bay Jackson bizim öğretmenimizdir.
 • Öğretmemi istiyorsan sana ukuleleyi nasıl çalacağını öğretirim.
 • Fransızca çalışıyorum çünkü Fransızca öğretmeni olabilirim.
 • Öğretmekten çok yoruldum.
 • Ben son on üç yıldır bir devlet okulu öğretmeniyim.
 • Öğretmen ayağa kalkmamı söyledi.
 • Okuldaki öğretmenlerin sadece yüzde on altısı kadındır.
 • Öğretmen anlayabileceğimizden hızlı konuştu.
 • Ali otuz yıldan daha fazla bir süredir bir öğretmendir.
 • Öğretmen açıklamamı dikkatle dinledi.
 • Bir Fransızca öğretmeni olmak isterim.
 

Diğer dillerde Öğretme anlamı nedir?

İngilizce'de Öğretme ne demek? : n. teaching, indoctrination, training

Almanca'da Öğretme : n. Belehrung, Lehre