Öğretmen öğrenci oranı nedir, Öğretmen öğrenci oranı ne demek

Öğretmen öğrenci oranı; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür.

Eğitim alanındaki anlamı:

Sınıf öğretmenlerinin herbirine düşen öğrenci sayısı.

Bir okul dizgesi içinde öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı.

Öğretmen öğrenci oranı tanımı, anlamı

Öğre : Eğitim

Öğret : Saç örgüsü.

Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.

Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Özel ders alan kimse.

Öğretme : Öğretmek işi.

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Okul dizgesi : Belli bir eğitim kurulu ya da özeksel bir yürütme organınca denetlenen ve yönetilen bütün okullardan oluşan örgüt.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Sınıf : Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Derslik. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas.

 

Herbi : Her bir.

Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem.

Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek sofrası.

Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor.

Herb : Arapça kökenli harb: harb.

Diğer dillerde Öğretmen öğrenci oranı anlamı nedir?

İngilizce'de Öğretmen öğrenci oranı ne demek ? : teacher-pupil ratio