Ögeday nedir, Ögeday ne demek

Ögeday; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Ögeday isminin anlamı, Ögeday ne demek:

Çok akıllı, bilgili. Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu. Ögeday ismi; Moğolca kökenli olup bir Erkek ismidir.

Ögeday anlamı, tanımı

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı

Bilgili : Bilgi sahibi olan, malumatlı, malumattar, malumat sahibi, haberli. Bilgiye dayalı bir biçimde.

Cengiz : Yenilmez. Güçlü, yılmaz, gözü pek kimse. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı.

Akıllı : Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.

Moğol : Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Hüküm : Yargı. Önem, geçerlilik. Egemenlik, hâkimiyet. Karar. Değer, aynı ya da benzer nitelik.

Cengi : Molekül, küçük parça.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Önemli. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Üstün niteliği olan. Niceliği çok olan.

 

Ceng : Cenk.

Akıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Öğüt, salık verilen yol. Düşünce, kanı. Bellek.

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

Hanı : Hani.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Diğer dillerde Öfotik zon anlamı nedir?

İngilizce'de Öfotik zon ne demek ? : euphotic zone