Şölen nedir, Şölen ne demek

"Şölen" ile ilgili cümleler

  • "Sizin şöleniniz, galiba, benimkinden daha masraflı olmuş." - R. H. Karay

Yerel Türkçe anlamı:

Şöyle, şu biçimde, zıt anlamlısı şöle

Diğer sözlük anlamları:

Umumî ziyafet, büyük ziyafet.

Şölen isminin anlamı, Şölen ne demek:

Kız ismi olarak; Bir olayı kutlamak veya eğlenmek amacıyla yapılmış olan yemekli toplantı. Erkek ismi olarak; Bir olayı kutlamak veya eğlenmek amacıyla yapılmış olan yemekli toplantı.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Diyarbakır kenti, Ergani ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Şölen hakkında bilgiler

Ziyafet veya şölen, eğlenmek ve bir olayı kutlamak için pek çok kişinin bir araya gelerek yediği yemektir. Ziyafet, Arapça kökenli olup, Moğolca'dan Türkçe'ye girmiş olan şölen ya da eski Türkçede kullanılan toy sözcüğü ile eşanlamlıdır. Genelde belirli bir olayı gerçekleştirmek ya da anmak için düzenlenir. Anadolu'da düğün, nişan, sünnet ve asker karşılama törenlerinin ardından yapılır.

Şölen ile ilgili Cümleler

  • Krallara layık bir şölen!
  • Onların idamı için belirlenen günde, o sanki şölene gidiyormuş gibi saçını kesti ve giyinip kuşandı.
  • Ailecek yenen yemeklerde, konserlerde, kalabalık şölenlerde, kalabalıkta ve gürültüde sohbet etme alışkanlığımız eskiden kalma bir adet.
  • Böyle bir şölen krallara yakışır!
 

Şölen anlamı, tanımı:

Ziyafet : Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen, toy.

Düzen : Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Alet edevat takımı. Bez dokuma tezgâhı. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Dolap, hile. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Yerleştirme, tertip. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.

Tören : Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılmış olan toplantı, merasim, seremoni. Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim.

Yemek : Yasal yoldan cezalandırılmak. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Birine alacağını vermemek, ödememek. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Başkasının parasını harcamak. Günün belli saatlerinde yenilen besin. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Isırmak. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek. Ağızda çiğneyerek yutmak. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Yemek yeme, karın doyurma işi. Kandırmak.

 

Şölen çekmek : Sanat gösterisinde bulunmak. şölen düzenlemek, ziyafet vermek.

Bilgi şöleni : Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantı, sempozyum.

Amaç : Gaye. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Hedef.

Eğlence : Eğlenme işi, sefahat. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse.

Sanat : Zanaat. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Gösteri : Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Toplantı : Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma.

Eğlenmek : Bir kimsenin herhangi bir kusuru veya zayıf noktası ile alay etmek. Bir yerde durmak, beklemek, tevakkuf etmek. Neşeli, hoşça vakit geçirmek. Oyalanmak.

Belli : Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr. Beli olan. Belirli, muayyen. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum.

Bir : Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Beraber. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sadece. Sayıların ilki.

Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. C.G.S. sisteminde 1 gramlık bir kütlenin hızını saniyede 1 santimetre artıran güç birimi: Bir nevton 105 din'e eşittir. İlmek. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen.

Diğer dillerde Şölen anlamı nedir?

İngilizce'de Şölen ne demek? : [Solen] n. feast, banquet, beanfeast, beano, fete, spread

Fransızca'da Şölen : festin [le], banquet [le], agape [le], dîner [le], régal [le]

Almanca'da Şölen : n. Festmahl

Rusça'da Şölen : n. банкет (M), пир (M)