Şarkı nedir, Şarkı ne demek

Şarkı; bir müzik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.
 • Divan edebiyatında, bestelenmek için dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi
 • Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça.
 • Ezgi, müzik parçası, melodi, liet.

"Şarkı" ile ilgili cümle

 • "Şirket vapurları, bir şarkının nakaratı gibi ikide bir geçerlerdi." - A. Ş. Hisar
 • "Ayaklarımızdaki zincirler, esirliğin ağır ve cefalı şarkılarını söyleyecektir." - R. E. Ünaydın

Edebi terim anlamı:

Ezgilenmek üzere veya o tarzda yazılan koşuk.

Bilimsel terim anlamı:

Bestelenerek ırlanan bir tür: / Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum / İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum / Ey benim aşkında bülbül gibi nalân olduğum / İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum / Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun Nedim / Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedim / Sen salın cana yolunda hâksar olsun Nedim / İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum. (Nedim'in bir şarkısından ilk ve son bağlam)

Kavuştaklı bir divan koşuk biçimi.

Fransızca'da Şarkı ne demek?:

chanson, chant

Şarkı hakkında bilgiler

 

Şarkı, insan sesinin müzik aletleri yardımıyla oluşturduğu beste. Genellikle şiirsel ve uyaklı bir yapıya sahip olan şarkı sözleri, dini metin ya da nesir olarak da yazılabilmektedir.

Genellikle tek bir şarkıcı tarafından seslendirilen şarkılar düet biçiminde, bir trio ya da müzik grubu tarafından da söylenebilmektedir.

Şarkı ile ilgili Cümleler

 • Şarkı bittiğinde büyük seyirci alkışladı.
 • Lütfen böyle yüksek sesle şarkı söylemeyi bırakır mısın? Bu ucuz bir içki içme yeri değil.
 • Şarkı derslerimiz için, yolun karşısındaki müzik okuluna giderdik.
 • Şarkı genç insanları cezbetti.
 • Şarkı büyük bir liste başıydı.
 • Julia şarkı söylüyor.
 • Şarkı bize tanıdık geliyor.
 • Senin tüm şarkılarını ezbere biliyorum.
 • Bize Fransızca bir şarkı söyle.
 • Şarkı dinleyerek dil öğrenilir mi?
 • Onlar senin şarkı söylediğini duymak istiyor.
 • Bu öğleden sonra, evimizde birlikte şarkı söyledik.
 • Ali her zaman akortsuz şarkı söyler.
 • Şarkı bizim için tanıdıktır.

Şarkı kısaca anlamı, tanımı:

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

 

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Uyaklı : Uyağı bulunan, kafiyeli, mukaffa.

Şiir : Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.

Şarkı söylemek : Belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak.

Şarkı tutturmak : Bir şarkının sözlerini veya sadece bestesini seslendirmek.

Şarkıcı : Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, okuyucu, hanende, muganni, muganniye.

Şarkıcılık : Şarkıcının işi veya mesleği.

Şarkışla : Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

Değişiklik : Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Farklılık. Değişik olma durumu.

Duygu : Duyularla algılama, his. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Önsezi. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.

Uyumlu : Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı.

Ezgili : Ezgisi olan, melodik.

Dizi : Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Dizi film.

Klasik : Alışılmış. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. Kökleşik. Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser. Sanatta kuralcı. XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Alet : Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Maşa. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.

Ezgi : Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi. Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi. Gidiş, yol, tarz, tempo. Üzüntü, sıkıntı. Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi.

Melodi : Ezgi.

Liet : Şarkı.

Diğer dillerde Şarkı anlamı nedir?

İngilizce'de Şarkı ne demek? : [Sarki] n. Orient

n. song, ballad, lay

Fransızca'da Şarkı : chanson [le], chant [le]

Almanca'da Şarkı : n. Canto, Gesang, Lied, Song

Rusça'da Şarkı : n. песня (F), песенка (F)