Açıklama nedir, Açıklama ne demek

 • Açıklamak işi, izah

"Açıklama" ile ilgili cümle

 • "Hiçbir açıklama yapmadan çıkıyorum odadan." - A. Ümit

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: betimleme]

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi.

Felsefi anlamı:

Bir şeyin yalnızca ne olduğunu değil, nedenini de ortaya koyma; iki şey arasındaki nedensel bağlantıyı gösterme.

Gözlemlenen bir olayı bir yasaya geri götürme. (Ör. Gökkuşağının, ışığın kırılması ve yansıması yasalarına göre açıklanması.)

Bir olguyu, bir durumu çözümledikten sonra, öğeleri arasındaki bağlantıları açığa çıkarma yoluyla aydınlatma.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Meddahın öyküsüne başlamadan önce uyaklı ya da düzyazı olarak öykünün geçtiği dönemi, kişileri ve bu kişilerin toplumsal konumlarıyla ekonomik durumlarını sergilediği bölüm. Kimi kez bu bölümün sonunda dönemin padişahına da bir övgü bulunur.

Hukuki terim anlamı:

beyan.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin görüntülerini açıklamak amacıyla yapılmış olan konuşma.

Sosyoloji'deki anlamı:

Neden, yasa ve benzeri aracılığıyla incelenen konunun özünü aydınlatmayı amaçlayan bilimsel inceleme aşaması ya da biçimi.

 

Bilimsel terim anlamı:

Bir olay ya da bir kavramı örtük ve kapalı yönleriyle çözümleyerek, tüm içerimlerini sayıp dökerek açıklığa kavuşturma.

İyice anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan bir sözü, bir örüyü açıklığa kavuşturma.

İngilizce'de Açıklama ne demek? Açıklama ingilizcesi nedir?:

comment, remark, explication, commentary, explanation

Osmanlıca Açıklama ne demek? Açıklama Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

izah

Açıklama hakkında bilgiler

Açıklama, bir terim, kavram ya da başka dilsel olgunun daha iyi anlaşılması için yapılmış olan ek bilgidir.

Söz konusu bilgi, açıklanacak sözcükten daha uzun olur. Açıklama ile, ilgili durumun kanıtı şu şekilde doğrulanabilir: Bir sözlükteki tanım, ilgili sözcük yerine kullanılabilirse, bu bir açıklamadır. Yani aynı bağlam içinde hem sözcük hem de tanım kullanılırsa ve anlamsal açıdan bir sorun oluşturmuyorsa bu bir açıklamadır.

Açıklama ile ilgili Cümleler

 • Profesörler, her şeyi detaylı bir şekilde açıklamalılar, kısa ve öz olmamalılar ve her zaman öğrencilere eve gitmelerini ve kitaplarını okumalarını söylemeliler.
 • Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.
 • O haritada dikkati çeken şey neydi biliyor musun? Deniz fenerinin bir kerteriz noktası olmasıydı. Erkek hocam hissettirdi ama açıkça açıklamadı.
 • Bütün bu gereksiz tekrarla zamanını boşa harcıyorsun bu yüzden bize uzun soluklu bir açıklama yap.
 • Onları birbirinden nasıl ayırdığımı anlatayım; civcivleri dişi ve erkek diye nasıl ayırırlar bilir misin? Usta hangi civcivin dişi hanginin erkek olduğunu bilir başlar ayırmaya arkada da çırak onu seyrederek olayı öğrenir ama hiçbir zaman nasıl ayırabildiklerinin tam açıklamasını onlar bile yapamaz.
 • Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.
 • Bir açıklama daha olma ihtimalini göz önünde bulundurmak için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum.
 • İlk olarak bir C kursu aldığım zaman sınıfta açıklanan tek bir şeyi anlayamadım. Allah'a şükür ki bütün topluluğun nasıl çalıştığını bana açıklamak için bir programcı olan bir arkadaşım var.
 • CFIT son altı yıldır çarpışmaların sadece üçte birinin üzerinde olduğunu açıklamasına rağmen ölümlerin %53'üne sebep oldu.
 • Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır.
 

Açıklama tanımı, anlamı:

Açıklama yapmak : Herhangi bir konuyu aydınlığa kavuşturmak amacıyla konuşmak veya yazmak.

Açıklama cümlesi : Ana cümlede anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi daha iyi açıklamak ve pekiştirmek için kullanılan cümle.

Düzen açıklaması : Bir tiyatro eserinin metninde dekor, giysi vb. ile oyuncuların görünüşleri, davranışları üzerine yapılmış olan açıklama.

Açıklamak : Açıkça söylemek, ifşa etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

Açıklamalı : Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

İzah : Açıklama.

Terim : Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton.

Olgun : Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. Yenecek duruma gelmiş (meyve). Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.).

Anlaşılma : Anlaşılmak işi.

Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Sözcük : Kelime.

Açıklama belgesi : Bir bulgunun ya da buluşun aslını ve yapıma nasıl uygulanacağını anlatan, bulgucu ya da bulucunun düzenlediği belge.

Açıklama çoğulu : Biz ve siz çoğul olmakla beraber bazen tek kişi için söylenebildiklerinden, bunların gerçekten çoğul olarak kastedildiğini açıklamak için kullanılan Bizler ve Sizler birer açıklama çoğuludur.

Açıklama örnekçesi : (TÖ Kalıbı) İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntı, bir üçüncü etken karşısında sınanıp aldatıcı çıktığında, başvurulan sınama etkeninin bağımsız değişkeni önceleyen bir etken olması durumunda, yanıltıcı bir yargıya varmayı önleyerek durumu açıklayan çözümleme ya da geliştirme işlemi, bk. bağıntı çözümlemesi, geliştirme, önceleyen değişken.

Açıklama seslendirmesi : Açıklamanın ses yolu üzerine saptanması.

Açıklama vektörü : Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan ve içerisine yerleştirilen yabancı genlerin prokaryotik veya ökaryotik sistemde proteinlere açıklanmasını sağlayan DNA tabanlı nükleotitler, ekspresyon vektörü.

Açıklama yazısı : Bir filmin, bir televizyon izlencesinin başında yer alan ve bunlarla ilgili herhangi bir bilgi sunan yazı.

Açıklama yöntemi : Bir olayı yaratan gerçek nedeni ya da nedenleri ortaya çıkarmayı amaç edinen öğretim yöntemi.

Açıklamalık : Bir bulgu ya da buluşun belirli bir yönüne ilişkin geniş bilgi edinmek için, bulgucu ya da bulucudan istenen belge.

Diğer dillerde Açıklama anlamı nedir?

İngilizce'de Açıklama ne demek? : n. explanation, statement, gloss, definition, indorsement, hearing, account, clarification, comment, declaration, direction, elucidation, endorsement, explication, exposition, illumination, illustration

Fransızca'da Açıklama : explication [la], interprétation [la], commentaire [le], exposé [le], glose [la], profession [la], récitation [la], révélation [la]

Almanca'da Açıklama : n. Auseinandersetzung, Auslegung, Bestimmung, Darlegung, Deutung, Erklärung, Erläuterung, Explikation, Illustrierung, Interpretation, Klarstellung, Kommentar, Offenbarung, Sacherklärung, Verdeutlichung

Rusça'da Açıklama : n. сообщение (N), объяснение (N), разъяснение (N), пояснение (N), прояснение (N), толкование (N), изложение (N)

adj. объяснительный