Abdal nedir, Abdal ne demek

Abdal; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Abdal" ile ilgili cümle

  • "Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'a / Abdalın olayım çullar içinde" - Gevheri
  • "Geygel Abdalları."

Yerel Türkçe anlamı:

Tembel.

Deli.

Dilenci.

Kul, köle: Abdalın olam bana kötülük etme.

Avâre.

Sünnetçi.

Yaşlı adam.

Tamahkâr, açgözlü, cimri.

Çingene.

Davul, zurna çalan, çalgıcı (çokça çingene).

Serseri.

İtibarsız.

Beceriksiz.

Tarih'teki anlamı:

Afganistan'da bir Türk boyunun adı.

Anadolu'da göçebe bir halkın adı.

Yetmiş ermişe verilen ad.

Genel olarak gezginci dervişlere verilen ad.

Diğer sözlük anlamları:

Kalender, derviş.

Abdal isminin anlamı, Abdal ne demek:

Erkek ismi olarak; Gezgin derviş. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.

Bilimsel terim anlamı:

Gezgin dervişlere verilen ad. Kimi halk ozanlarının adlarına eklenerek kullanılır: Yeşil Abdal, Pir Sultan Abdal, Muhittin Abdal ve benzeri gibi.

Abdal hakkında bilgiler

Abdal, Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan en üst mânevî mertebenin bir adıdır.

 

Sünnî İslam dışında kalan birçok Türkmen dinsel topluluğunda rastlanmakta, Derviş veya Baba da denmekteydi.

Bir abdal Allahtan başka dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Abdallık mertebesine ermiş kişi hakikatın mutlak ve doğrudan bilgisine erişebilmektedir. Toplumsal bir şahsiyet olarak abdal zayıf, ezilmiş ve baskı altında olanlara yardım elini uzatan, ve toplum içinde ahlaksızlıklara karşı mücadele veren bir otoritedir. Daha ziyade göçebe Türkmenler arasında yaygın olan abdallar Selçuklu veya Osmanlı yerleşik devlet otoritesi karşısında çevre halkının hoşnutsuzluklarını dile getirmişler ve çeşitli isyan hareketlerinin başlatıcısı olmuşlardır.

Türkiye'de en çok İç Anadolu bölgesinde bulunurlar. Kırşehir, Keskin, Bala yörelerinde abdallar hayatlarını müziğe adamış şekilde yaşamaktadırlar. Bala ve Keskin yöresinin kültürel havzası aynıdır. Bala ve Keskin'de genel olarak halaylar çekilir. Kırşehirli abdalların misyonu farklıdır. Kırşehir'in oyun havaları meşhurdur. Bala ve Keskin'li abdallar Hacı Taşan'ı "Toplumun en mümtaz şahsiyeti" olarak kabul ederler. Kırşehirli abdallar ise Neşet Ertaş'ı "Toplumun örnek alınmaya lâyık en gözde kişisi" olarak kabul ederler. Bu iki yörenin de çalgıları farklılık göstermektedir. Geçim kaynakları kendilerine özgü enstürmanları çalıp, söyleyip para kazanmaktır. Müziğe yetenekleriyle ünlüdürler. Müzik kulakları çok gelişmiştir. Nota bilmezler. Bala ve Keskin'deki abdalların bugün İran topraklarında yer alan Horasan bölgesinden geldikleri söylenmektedir.

 

Abdal anlamı, tanımı:

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Tasavvuf : Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği. Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım.

Manevi : Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.

Abdala malum olur : Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için söylenen bir söz.

Abdalın dostluğu köy görününceye kadar : "çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser" anlamında kullanılan bir söz.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır : "çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır" anlamında kullanılan bir söz.

Abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır : "görmemiş kimse rastlantı sonucunda layık olmadığı bir duruma kavuştuğunda, bu durum kendisinin gerçekten hakkıymış gibi aptalca böbürlenir" anlamında kullanılan bir söz.

Abdal düğünden çocuk oyundan usanmaz : "bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Abdallık : Abdal olma durumu.

Ahmağa yüz abdala söz vermeye gelmez : "ahmağa gereğinden çok ilgi gösterir, abdala gereğinden çok söz hakkı verirseniz sizi çok uğraştırır" anlamında kullanılan bir söz.

Dağ yürümezse abdal yürür : "büyüklük taslayan birinde bitecek bir işimiz varsa biz onun ayağına gidip işimizi görmeliyiz" anlamında kullanılan bir söz.

Gezgin : Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah.

Derviş : Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse. Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen. Kırlangıç balığının küçüğü.

Dilenci : Israrlı bir biçimde ve arsızca bir şeyi isteyen kimse. Geçimini dilenerek sağlayan kimse.

Kılıklı : Herhangi bir kılıkta olan, kıyafetli. Birinin huyunda olan, davranışlarını taklit eden. Güzel, temiz.

Perişan : Dağınık, düzensiz, karmakarışık. Acınacak durumda olan, zavallı.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Oymak : Keskin, sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmak. Hemen hemen benzer veya aynı tür yıldızlardan oluşmuş, Samanyolu'nun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri. Aşiret. Kazıklamak. Kumaş vb.ni girintili bir biçimde kesmek. İzcilikte küçük birlik. Bıçaklayarak yaralamak.

Radikal : Köktenci. Kökten.

Bazısı : Birtakımı, kimisi.

Üst : Bir şeyin görülen yanı, yüzü. Artan, geriye kalan bölüm. Vücut, beden. Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk. Giyecek, giysi. Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan. Öte, arka. Bir şeyin dış yüzü, yüzey. Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, fevk, alt karşıtı.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Beraber. Tek. Aynı, benzer. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Rütbe : Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki. Mertebe, derece, paye.

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır : “görmemiş kimse rastlantı sonucunda layık olmadığı bir duruma kavuştuğunda, bu durum kendisinin gerçekten hakkıymış gibi aptalca böbürlenir” anlamında kullanılan bir söz.

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz : “bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz” anlamında kullanılan bir söz.

Abdala kar yağıyor demişler, titremeye hazırım demiş : “varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz” anlamında kullanılan bir söz.

Abdalata : Çorum kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Abdalcık : Erzurum ili, Kandilli nahiyesine bağlı bir yer.

Abdalhasan : Kastamonu şehri, Taşköprü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Abdalımsı : Abdalı andıran, abdala benzer. İlgili cümle: "“Biraz abdalımsıyım. Herkesin beni sevdiğine öyle inanmışım ki.”" N. Meriç.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır : “çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır” anlamında kullanılan bir söz.

Abdallanmak : Dilenmek.

Abdallı : Sivas şehrinde, Şarkışla ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Şanlıurfa ili, Birecik belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Diğer dillerde Abdal anlamı nedir?

İngilizce'de Abdal ne demek? : [Abdals] n. a rank in some dervish; formerly begging dervish; formerly dervish saint