Abi nedir, Abi ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Ağabey.

Ağabey, büyük erkek kardeş.

Ağabey - abisini.

Ağabey.

Abi ile ilgili Cümleler

  • Arabasına bindiğim abi eşimle yatmayı düşünecek dedi ama düşünmedim bunu duymadım mı?
  • Abi patates püresi ne kadar da sertti değil mi? Gerçi tadına bile bakmadım.

Abi hakkında bilgiler

Kardeş (< kardaş < karındaş), anne veya babadan en az birinin ortak olduğu kişilerin birbirlerine göre durumuna verilen addır. Kardeşler erkek ya da kız olabilirler. Birçok toplumda kardeşler anne babalarıyla birlikte aynı ortamda oynayarak ve eğlenerek çocukluklarını birlikte geçirerek büyürler. Bu kalıtsal ve fiziksel yakınlık birbirlerine karşı sevgi ya da düşmanlık gibi duygusal hisler beslemelerine neden olur. Doğum sırasına göre büyük kardeş erkek olduğu zaman ağabey, kız olduğu zaman ise abla olarak adlandırılırlar. Türkçe kardeş (< Anadolu ağızlarında kardaş > gardaş) kelimesi etimolojik olarak karın kelimesine -daş isimden isim yapım eki getirilerek oluşturulan karındaş kelimesinden gelen bir kaynaşma örneğidir ve işlek olan bu ekin türevleri arasında ayaktaş, arkadaş, boydaş, yoldaş, yurttaş, dildaş, dindaş, gönüldaş, denktaş gibi örnekler de bulunmaktadır. Orta Türkçe dönemine ait Divânu Lügati't-Türk'te «karındaş» (قَرِنْدَشْ) biçiminde geçer ve Kâşgarlı Mahmud -daş ekini belirterek kelimeyi "bir karında beraber bulunmuş" olarak açıklar. Eski Kıpçakçada da karındaş biçiminde geçer. Çağdaş Türk dillerinde de yaygın biçimde kullanılır; Azerice qardaş (гардаш), Türkmence gardaş (гардаш), Özbekçe qarindoş (қариндош), Tatarca kardeş (кардәш), Kırgızca karındaş (карындаш), Nogayca karındas (къарындас), Kazakça karındas (қарындас), Karakalpakça karındas (қарындас), Hakasça harındas (харындас), Hakasçanın Sagay, Koy, Kaç ve Belt ağızlarında karındas (карындас) biçiminde yer alır. Yazı dilinde -daş ekinin ince sıralı biçimi olan kardeş yaygın iken, Anadolu'da halk arasında daha çok kalın sıralı gardaş ~ kardaş biçimi geçer ve yaşça denk ya da yaklaşık olanlar arasında hitap sözü olarak da kullanılır.

 

Abi tanımı, anlamı

Karakalpakça : Karakalpak Türkçesi. Bu Türkçeyle yazılmış olan

Kalın sıra : Yalın veya eklerle genişletilmiş bir kelimedeki ünlü veya ünlülerin, dilin geriye çekilmiş ve ağız boşluğunun arka tarafında boğumlanan a, ı, o, u gibi kalın ünlüler olması durumu: kol, kol-lar-ımız-da, kol-luk; oku-, oku-t-tur-duk, kara, kara-la-ma, yaz-, yaz-ı, yaz-ıcı, yaz-ıcı-lık, dağlardan akan soğuk suların toprak altlarında oluşturduğu kuyular ve benzerleri kalın sıradaki ünlülerin oluşturduğu sıra kalın sıradır. Karşıtı ince sıra'dır.

Etimolojik : Köken bilimsel.

Karakalpak : Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu.

Türkmence : Türkmen Türkçesi. Bu Türkçeyle yazılmış olan.

 

Yazı dili : Dilin yazıda kullanılan biçimi.

Yapım eki : Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -inç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi.

İnce sıra : Yalın veya eklerle genişletilmiş Türkçe kelimelerin, ünlüleri bakımından e, i, ö, ü, gibi dilin ileriye sürülmüş durumunda ve ağız boşluğunun ön tarafında boğumlanan ince ünlüleri taşımaları: gelin, görün ve gözleyin ki, bu işlerin inceliğini öğrenebilesiniz cümlesindeki sözlerde görüldüğü gbi. Karşıtı kalın sıra'dır.

Kardeşler : Balıkesir şehri, Gökçedağ bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Bingöl şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Kayseri kenti, Bünyan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Muş ilinde, Aktuzla bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Ordu şehrinde, Ulubey ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Zonguldak ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Düşmanlık : Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.

Etimoloji : Köken bilimi.

Çocukluk : Çocuk olma durumu. İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi. Çocukça davranış.

Kaynaşma : Kaynaşmak işi. Kalabalığın çok olduğu bir yerde kıpırdanma, hareketlilik. Huzursuzluk.

Karındaş : Kardeş.

Olabilir : Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Kıpçakça : Kıpçak Türkçesi, Kumanca. Bu Türkçeyle yazılmış olan.

Duygusal : Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî. Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan).

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Kalıtsal : Kalıtımsal.

Diğer dillerde Abetalipoproteinemi anlamı nedir?

İngilizce'de Abetalipoproteinemi ne demek ? : abetalipoproteinemia