Abnormal reflection türkçesi Abnormal reflection nedir

  • Olağandışı yansıma.
  • Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.
  • Fizik alanında kullanılır.

Abnormal reflection ingilizcede ne demek, Abnormal reflection nerede nasıl kullanılır?

Abnormal : Sapkın. Uygun olmayan. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal olmayan, normal dışı, abnormal. kusurlu teşekkül, sakatlık. Gayrinormal. Anormal. Düzgüsüz. Olağanüstü. Abnormal. Düzensizlik. Olağandışı.

Reflection : Vericiden yayınlanan dalgaların herhangi bir engele çarparak yön değiştirmesi. (bu durum, televizyon görüntüsünde çeşitli düzensizliklere yol açar. bunun en sık rastlananı gölgedir). Düşünce. Ayıplama. Hayal. Refleks. Fikir. Bir ışınımın, içindeki tek renkli ışınların frekansları değişmeksizin, bir yüzeyden geri dönmesi.bk. geri yansıma. Aksetme. Derinlemesine düşünme. Yankı.

Abnormal bite : Alt ve üst dişlerin uyumsuzluğu (diş hekimliği).

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçe gideri. Olağanüstü bütçenin giderleri.

 

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir. Olağanüstü bütçe geliri.

İngilizce Abnormal reflection Türkçe anlamı, Abnormal reflection eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abnormal reflection ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absorption band : Bir soğurum izgesinde belirtken karanlık bir kuşak. Absorpsiyon bandı. Soğurma bandı. Soğurum kuşağı.

Absolute units : Saltık birimler. Salt birimler. Temel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi. Temel kütle.

Absorption edge : Soğurum kıyısı. Soğurum kenarı. Bir x-ışmı izgesinin birden kesildiği dalga boyu. bu tür izgenin resminde keskin bir kıyı görülür. Absorpsiyon kenarı.

Acoustic feedback : Bir ses aygıtı çıktısının birazının aygıtın girdisine ulaşarak çıktıyı etkilemesi. Hoparlör geri beslemesi. Ses geribeslemesi. Akustik geribesleme.

Accelerometer : Devinen bir cismin ivmesini ölçen aygıt. Hızlanma ölçer. İvmeyi ölçen aygıt. İvmeyi ölçen. Gösteren ve kaydeden bir cihaz (havacılık). İvme ölçer. Doğrusal ya da dönel ivmeyi ölçme işinde kullanılan aygıt. Hızlanmayı. Akselerometre. İvmeölçer.

 

Abcoulomb : On kulon. Abkulon. Cgs sisteminin elektromanyetik birimi. Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi. Saltık coulomb.

Absolute zero : Mutlak sıfır noktası (eksi 273 derece santigrat). Saltık sıfır. Salt sıfır. Saltık sıcaklık ölçeğinde sıfır noktası : -273°c. Mutlak sıfır.

Absorption loss : Emme yitmesi. Soğurum yitimi. Absorpsiyon kaybı. Bir ortamdan geçen ya da bir ortamın yüzeyinden yansıyan bir erke türünün bir kesiminin başka bir erkeye dönüşerek yitimi. Soğurma kaybı. Emme yitiği. Emme kaybı.

Acoustic absorptivity : Ses soğurganlığı. Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. Ses emiciliği. Ses emiciliği katsayısı.

Absolute concentration : Saltık derişim. Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir.

Abnormal reflection synonyms : absorptivity, absorptiometer, accumulation coefficient, absolute magnitude, abampere.