Abo kan grupları sistemi nedir, Abo kan grupları sistemi ne demek

Abo kan grupları sistemi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

Abo kan grupları sistemi tanımı, anlamı

Abo : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. Abla, büyük kız kardeş. Anne. Yenge. Amca. Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

Kan grupları : İnsan topluluklarında çeşitli antijen sistemlerine göre farklı kan tiplerinin sınıflandırılması. En önemli kan grubu sistemi ABO sistemidir. Alyuvarlarda A ve B aglütinojenleri ile kan plâzmasında A ve B aglütininlerinin bulunup bulunmamasına göre meydana gelen kan tipleri olup A, B, AB, O olmak üzere dört tiptir. AB kan grubundaki kişiler A ve B antijenlerine sahiptir ve bu sebeple genel alıcıdırlar. O tipi olanlarda antijen bulunmaz, bu sebeple O tipinden başka kan kabul edemezler ve genel vericidirler. Bunun dışında Rh (+, -) sistemi ile MN sistemi de vardır. Bu sistemler tıpta, genetikte kullanılmaktadırlar. İnsan ve hayvan topluluklarında alyuvar yüzeylerinde bulunan çeşitli antijen sistemlerine göre farklı kan tiplerinin sınıflandırılması. İnsanda esas olarak alyuvarlarda A ve B antijenleriyle kan plazmasında alfa (anti-A) ve beta (anti-B) antikorlarının bulunup bulunmamasına göre A, B, AB ve O kan gruplarıyla bunların dışında alt gruplar bulunmaktadır. Her grup kendi adıyla anılan antijeni içerir. Bunun dışında Rh faktörünün olup olmamasına göre pozitif veya negatif adlandırılır. Hayvanlarda her hayvan türünde kan grupları farklı olması ve kan grubu faktörlerinin oldukça çok olması pratik olarak belirlenmesi olanaksızdır. Ancak organize bir laboratuvar, belirli uzman ve çok sayıda hayvan gerekmektedir. Sığırlarda 60, koyunlarda 8, atlarda 8, köpeklerde 11, tavuklarda 12 kan grubu sistemi belirlenmiştir. Alyuvarlarda A ve B aglütinogenleri ile kan serumu ya da plâzmasında a ve b aglütininlerinin bulunup bulunmamasına göre meydana gelen kan tipleri olup A,B AB ve O olmak üzere 4 tiptir. A'yı kapsayan alyuvarları olan kimseye B tipi serum, B'yi kapsayana A tipi serum, AB 'yi kapsayana A ya da B tipi serum verilirse aglütinasyon meydana gelir. Fakat O olan kana A,B AB tipi serum verilirse hiçbir birikişme meydana gelmez.

 

Grup : Küme. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

Kan : Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı. Soy.

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

 

Kırmızı kan hücresi : [Bakınız: alyuvar]. Alyuvar.

Kan hücresi : Kan sıvısı içinde dolaşan şekilli elemanlar; omurgalılarda alyuvarlar ve akyuvarlar ile omurgasızlarda hemosit denilen hücreler. Kan yuvarı. Kan sıvısı içinde bulunan alyuvar ve akyuvarlar ile kan pulcukları denilen hücreler. Alyuvar, akyuvar veya kan pulcukları gibi kanın biçimli elemanlarından biri, hematosit, hemosit, kan yuvarı.

Kromozom : Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, canlılarda bazı özelliklerin bireyden bireye aktarılmasında görevli olan, DNA içeren, kıvrık çubuk biçimindeki kalıtımsal yapı.

Numaralı : Belli bir numarası olan.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Antijen : Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madde.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Numara : Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Eğlendirici oyunlardan her biri. Öğrenciye verilen not. Ölçü. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Hile, düzen, dalavere, yalan.

Kırmız : Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

Dokuz : Sekizden sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 9 ve IX rakamlarının adı. Sekizden bir artık.

Kırmı : Kene.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

Diğer dillerde Abo kan grupları sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Abo kan grupları sistemi ne demek ? : abo blood groups system