Abstract türkçesi Abstract nedir

 • Çıkarmak.
 • Çalmak.
 • Genel.
 • Soyut resim.
 • Ayırmak.
 • Özet.
 • Soyutlama yapmak.
 • Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.
 • Kafasını meşgul etmek.
 • Aşırmak.
 • Almak.
 • Heykel.
 • Özet çıkarmak.
 • Bilgi erişimde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, genellikle belgeleme konusunda uzmanlaşmış bir kişinin, standart olarak önerilen terimleri yeğ tutarak ürettiği, 200-250 sözcük boyunu aşmayan bir tür özet.
 • Damıtmak (biyoloji terimi).
 • Soyutlamak.
 • Usavurma ya da çıkarsama yoluyla geçerlik kazanan kavramsal nesne. bk. somut.
 • Özetlemek.
 • Çekmek.
 • Belirsiz.
 • Soyut.

Abstract ile ilgili cümleler

English: His speech is too abstract to understand.
Turkish: Onun konuşması anlamak için çok soyut.

English: I made an abstract of a book.
Turkish: Bir kitabın özetini çıkardım.

English: Some abstract art is difficult to understand.
Turkish: Bazı soyut sanatları anlaması zordur.

English: I have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
Turkish: Soyut modern sanatı anlamada güçlük çekiyorum, özellikle Mondrian.

English: Can you translate this abstract into Arabic?
Turkish: Bu özeti Arapçaya çevirebilir misin?

Abstract ingilizcede ne demek, Abstract nerede nasıl kullanılır?

Abstract algebra : Soyut cebir.

Abstract art : Tutumların ve duyguların soyut yöntemlerle ifade edildiği 20'nci yüzyıl sanat akımı. Soyut sanat.

 

Abstract ballet : Soyut bale. Soyutlamaları temel alan anlatım ve dans düzenini kapsayan bale.

Abstract concept : Soyut kavram.

Abstract expressionism : İçsel deneyime sembolik anlatım vermeyi amaçlayan sanat. Soyut ekspresyonizm.

Abstract of title : Tapu kayıtları özeti. Tasarruf senedi. Tapu senedi.

Abstract noun : Soyut isim. Varlığı düşünce yoluyla kabul edilen ve söylendiğinde, zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan kavramın adı: soy, ün, düz, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. karşıtı somut ad’dır. Soyut ad. Oyut ad. Soyut fikir veya kavram temsil eden isim (örneğin, bağımsızlık, öfke, aşk).

Abstract film : Soyut film. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Soyut biçimlerin belirli bir anlayışla birbiri ardından sıralanmasına; bu soyut biçimlerdeki çizgilerin ve renklerin gerek görüntüdeki devinimle, gerek görüntüler arasında kurgudan doğan devinimle belli bir uyuşum oluşturmasına dayanan film türü. genellikle bu görüntüler müzikle de desteklenir. soyut film, yoğrumsal sanatların, en çok da resmin soyut akımlarının sinemadaki devinimden de yararlanarak izleyicilerin duyularını etkilemeyi amaçlar. bundan dolayı soyut film, ancak kendi de ressam olan bir sinemacının ya da ressamla sıkı bir işbirliği yapan sinemacının elinden çıkabilir. soyut sinemacının en büyük çabası, kurgunun bütün olanaklarından yararlanarak, yalnız görsel değerler taşıyan arı bir sinema yapıtı yaratmaktır.

 

Abstract of account : Hesap özeti. Hesap ekstresi. Dekont.

Abstract mathematics : Kuramsal matematik. Soyut matematik.

İngilizce Abstract Türkçe anlamı, Abstract eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abstract ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attach to : Bir e-posta mesajına eklenti yapmak. Katmak. Dahil etmek.

Transcendental : Aşkın (fonksiyon). Faik. Metafizik. Ulu. Transandant. Aşkın. Transandantal. İnsan bilincinin sınırını aşan. Doğaüstü. Üstün.

Chime : Çan çalmak. Çalmak (çan). Saat çalmak. Ahenk. Vurmak (saat başlarını). Uymak. Ahenkli bir sesle çalmak (saat veya zil veya çan). Ahenkle çalmak.

Sculpture : Yontmak. Heykeltraşlık yapmak. Heykelcik. Oyma. Yontusunu yapmak. Heykelini yapmak. Heykel yapmak. Yontuculuk. Oymak.

Emancipating : Azat etmek. Özgürlüğüne kavuşturulmuş. Serbest bırakmak. Azat edilmiş. Serbest bırakılmış. Özgürlüğüne kavuşturmak.

Clouded : Donuk. Bulutlu. Tartışma yaratan. Gölgeli. Tartışmalı. Bulanık. Karanlık. Bulutlanmış. Lekeli.

Brought out : Yayınlamak. Piyasaya yeni mal sürmek. Görülmesini sağlamak. Yayımlamak. -i açmak. Piyasaya sürmek. Ortaya çıkarmak. Belirtmek. Belli etmek. Yapmak (yeni bir şeyi).

Enisle : İzole etmek. Adanın bir parçası yapmak. Tecrit etmek. Adalaştırmak. Bir ada üzerine yerleştirmek.

Dreamy : Hayalperest. Mükemmel. Düş dünyasında yaşayan. Hayal. Müphem. Dalgın. Hayal meyal. Güzel. Harika.

Capture : Zoralım. Esir etmek. Esir almak. Bilgisayar, hukuk, coğrafya, fizik, nükleer enerji alanlarında kullanılır. Özdeciksel ya da çekirdeksel bir yapının ılıncık gibi bir parçacıkla etkileşerek onu yakalaması. Tutsak etmek. Egemen olmak. Zaptetmek. Kapma. Ele geçirmek.

Abstract synonyms : briefed, adhibit, accroach, seal off, ostracize, admits, allot, capitulation, across the board, emancipates, apercu, nonfigurative, copped, summarized, crib, intangible, compendia, blanking, borderline, bruit about, chimed, backhanded, bares, broadest, cop, allows, blew, allow, summarise, blanked, borrows, assumes, epidemic.

Abstract zıt anlamlı kelimeler, Abstract kelime anlamı

Concreteness : Dokunurluluk. Gerçek değer. Elle tutulur olma. Somutluk.

Concrete : Katılaşmak. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekliği olan nesne. bk. soyut. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygularla algılanabilen ya da kavranabilen, belli bir zaman ve yerdeki niteliği. Somutlaştırmak. Gerçekten var olan. Betonlamak. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Beton. Donmak. Katılaştırmak.

Tangible : Müşahhas. Elle dokunulur veya tutulur. Elle hissedilebilen. Elle tutulur. Dokunulabilir. Mülk. Somut. Maddi. Hissedilir. Gerçek.

Abstract antonyms : representational, misconception.

Abstract ingilizce tanımı, definition of Abstract

Abstract kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A brief. Withdraw. To take away. To withdraw. To perform the process of abstraction. Separate. To separate. That which comprises or concentrates in itself the essential qualities of a larger thing or of several things. Specifically: A summary or an epitome, as of a treatise or book, or of a statement.