Acquiescence türkçesi Acquiescence nedir

Acquiescence ingilizcede ne demek, Acquiescence nerede nasıl kullanılır?

Nonacquiescence : Kabul etmeme. Razı olmama. Uymama. Rıza göstermeme.

Acquiescent : Uysal. Kabullenici. Kabul eden.

Acquiescently : Uysallıkla. Razı olarak. Uysal bir şekilde. Yumuşak başlılıkla. Karşı çıkmadan.

Acquiesce : Muvafakat etmek. Normal karşılamak. Kabul etmek. Ses çıkarmamak. Katlanmak. Kabullenmek. Razı olmak. Boyun eğmek. Karşı çıkmamak.

Acquiesced : Ses çıkarmamak. Razı olmak. Boyun eğmek. Normal karşılamak. Katlanmak. Kabullenmek. Muvafakat etmek. Kabul etmek. Karşı çıkmamak.

Acquiesces : Karşı çıkmamak. Muvafakat etmek. Razı olmak. Kabul etmek. Boyun eğmek. Ses çıkarmamak. Normal karşılamak. Kabullenmek. Katlanmak.

Acquiescing : Kabul etmek. Razı olmak. Karşı çıkmamak. Sorgusuz kabul eden. Kabul. Sorgusuz kabul etme.

İngilizce Acquiescence Türkçe anlamı, Acquiescence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acquiescence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acknowledgements : Teşekkür. Alındılama. Tanıma. Alındığını bildirme. Tasdik. Teslim. Senet. Onaylama. Borcun kabulü.

 

Avowal : İkrar. Açıkça söyleme. Doğrulama. Beyan. İtiraf.

Resignations : Çekilme. Feragat. Bırakma. Tevekkül. İstifa. Boyun eğme. Vazgeçme.

Espousal : Bir düşünceyi destekleme. Nişanlanma. Benimseme. Taraftarı olma. Nikah. Destekleme. Nişanlama. Evlenme.

Acceptance : Olurlama. Uygun bulunma. Üstlenme. Ödeğin taşıyanınca ilgilisine gösterilmesinde parasını önelinde ödemeği kabullendiğini ödek üstüne bir yazı yazmak suretiyle yapılan yüklenim. Onaylama. Alma. Uygun olma. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

Ok : Onay. Peki demek. Peki!. Olur. Olur vermek. Tasdik. İzin. Tamam.

Acknowledge : Tanımak. İtiraf etmek. Aklama. Kabullenmek. Aldığını bildirmek. Doğruluğunu kabul etmek. Teslim etmek. Teşekkür etmek. Onaylamak. Alındılamak.

Authorisations : Resmi izin. Onay (authorization olarak da yazılır). İzin. Müsaade. Yetkilendirme. Güçlendirme. Yetki. Yetki verme. Ruhsatname.

Agreement : İtilaf. Karşıtlar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birlik sağlama. uygulanacak işlerde tartışma yoluyla bir bütünlük ve birliğe varma. Bir ölçer ya da ölçekle tutumları ölçülen kişilerin, herhangi bir sınar ya da anlatımda dile getirilen tutumu benimseyerek onaylamaları durumu, bk. uyuşma. Aynı fikirde olma. Gramer, iktisat, ekonomi, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Mutabakat. Antlaşma. Kontrat. İtilafname.

Acquiescence synonyms : acceptancy, accept, authorisation, acquiesces, resignation, docility, concurrences, complying, agreements, concession, compliancy, acknowledges, assent, adoption, yielding, espousing, consenting, acknowledgments, facileness, accedes, abideth, acceptation, admission, acquiescing, avow, acceptance bill, acceptant, espousals, amenableness, contentment, acceptances, accede to, amenability.

 

Acquiescence zıt anlamlı kelimeler, Acquiescence kelime anlamı

Rejection : Çıkarma. Bir toplumun, başka bir topluma özgü halkbilim öğe, ürün ya da olaylarını benimsememesi, krş. uyum, ödünçleme, benimseyim. Dışkı. Iskarta. Defolu mal. Rejeksiyon. Geri çevirme. Reddetme. Reddedilme. Tümevarımcı bilimlerde başvurulan bir gerçekleme sürecinde olguların varsayım ya da öndeyilerdeki beklentilere aykırı belirmesi, bk. evetle(n)me.

Disagreement : Tutum, görüş, kanıları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı bireyin yanıtları arasındaki benzemezlik ya da terslik. Bir ölçer ya da ölçekle, tutumları ölçülen kişilerin herhangi bir sınar ya da anlatımda dile getirilen tutumu benimsemeyerek yadsımaları durumu, bk. uyuşmama. Uygun bulmama. Çatışma. Münakaşa. Anlaşmazlık. Münazaa. Tartışma. Uzlaşmazlık. İhtilaf.

Acquiescence ingilizce tanımı, definition of Acquiescence

Acquiescence kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A silent or passive assent or submission, or a submission with apparent content. Distinguished from avowed consent on the one hand, and on the other, from opposition or open discontent. Quiet satisfaction.