Activity türkçesi Activity nedir

 • İşlem.
 • İşleklik.
 • Hareket halinde olma.
 • Eylem.
 • Yapılan işler.
 • Eyleyim.
 • İş.
 • İnsanın, çevresiyle arasındaki ilişkileri kuran, düzenleyen ve denetleyen eylemleri.
 • Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Faaliyet.
 • Kimyasal gerilimi logaritmik olarak veren nicelik.
 • Meşguliyet.
 • Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bk. ışımetkinlik.
 • Kuvvet.
 • Hareket.
 • Etki.
 • Etkiniik.
 • Hareketlilik.
 • Etkinlik.
 • Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. ilaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite, ilaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü.
 • Bir bilgi işlem dizgesinde ana kütük tutanaklarının, öngörülen belirli bir dönem içinde, gördükleri işlem sayısıyla gösterilir nitelikleri.
 • Gaz karışımında ya da sıvı çözeltide bulunan bir özdeğin etkin derişimi. bir ışınetkin özdekte birim zamandaki parçalanma sayısı.
 • Fiil.
 • Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.

Activity ile ilgili cümleler

English: He has engaged in religious activity since then.
Turkish: O zamandan beri dini etkinliklerle uğraşıyor.

 

English: Learning probably takes place in virtually every activity in which we take part.
Turkish: Öğrenme muhtemelen hemen hemen katıldığımız her faaliyette yer alır.

English: Mrs. Tanaka, the new teacher, is offering Japanese as an extra curricular activity twice a week to interested students.
Turkish: Bayan Tanaka, yeni öğretmen, Japoncayı haftada iki kez ilgili öğrencilerine müfredat dışı etkinlik olarak öneriyor.

English: Exporting is a commercial activity which transcends borders.
Turkish: İhracaat sınırları aşan ticari bir etkinliktir.

English: The tourists scare away the animals and disrupt their natural activity patterns.
Turkish: Turistler hayvanları korkuturlar ve onların doğal aktivite yapılarını bozarlar.

Activity ingilizcede ne demek, Activity nerede nasıl kullanılır?

Activity analysis : Matematiksel model aracılığı ile gerçekleşen analiz. Etkinlik analizi. Matematik modelle yapılan analiz. Faaliyet analizi. Etkinlik çözümlemesi. Kişilerin, ortaklıkların ve öteki çeşitli kurumsal birimlerin, işlerini sürey ve uzamda izleme yöntemleriyle ilgili bir inceleme türü. bu incelemelerde, birimler, dizgeciklere bölünerek, dizgecikler arasındaki, etkinlik, iletişim ve alışveriş ilişkileri sürey ve uzam içinde inceleme konusu yapılır. Faaliyet çözümlemesi.

Activity center : Bebeklerin oynaması için değişik uyarıcı düğmeler ve sesler içeren panel. Aktivite merkezi. Busybox.

Activity coefficient : Aktiflik katsayısı. Etkinlik katsayısı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Etkinliğin derişikliğe oranını veren katsayı. Bir özdeğin etkinliğinin gerçek derişimine oranını gösteren katsayı.

 

Activity concentration : Hacimsel etkinlik. Aktivite derişimi.

Activity counter : İşleklik sayar. İşleklik sayacı. Etkinlik sayacı.

Activity ratio : Bir bankadaki tüm hesapların toplam sayısından aktif olan hesaplar sayısı. Aktivite oranı. İşleklik oranı. Firmanın kaynaklarını kullanmadaki etkinliğini ölçme oranı. Faaliyet oranı. Kapasite kullanım oranı. Etkinlik oranı.

Collective activity units : Öğrencileri kümeler halinde araştırma ve inceleme çalışmalarına yönelten öğretim üniteleri. Toplu etkinlik üniteleri.

Cash flow from current activity : Bir firmadaki normal bir faaliyet periyodu esnasında nakit hareketlerini detaylandıran nakit akışı raporunun bir parçası.

Activity status report : Belirli bir zamanda hesap aktivitesinin kaydedildiği hesap listesi. Etkinlik durum raporu.

Activity report : Faaliyet raporu. Anonim şirketlerde idare meclisinin her iş yılı sonunda şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan işlemlerin özetini göstermek için hazırlamakla yükümlü olduğu yıllık rapor.

İngilizce Activity Türkçe anlamı, Activity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Activity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sin : Günah işlemek. Suç. Günaha girmek. Kabahat. Günah.

Behaviors : Davranış. Tutum. Hareket tarzı. Tavır. Davranışlar.

Act upon : Göre davranmak. -e göre hareket etmek. -e göre davranmak.

Geste : Tutum. Masal. Öykü. Biçim. Jest. Davranış. Hikaye.

Grouping : Gruplara ayırma. Türkümleme. Kümeleme. Toplama. Kümelendirme. Toplanma. Gruplaşma. Öbekleme. Gruplama.

Outlet : Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Yol. Çıkış noktası. Açılma fırsatı. Çıkış. Ağız. Priz. Bir bölgenin, bir yerin doğal ürünlerini ya da yapımlarını satım, dağıtım yoluyla başka yerlere gönderen bölge ya da ülke. Fiş. Boşaltma ağzı.

Process : Ameliye. Gidiş. Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi. Bilgisayar, eğitim, ekonomi, fizik, kimya, madencilik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi. Proses. Usul. Yönlendirmek. Özdeklerin işlenmesi ya da üretilmesinde uygulanan yöntem. zaman içinde art arda gelen ve birbirine ilişkin olaylar dizisi.

Drag : Çekmek. El arabası. Aptal. Sürüklenim. Sıkıcı tip. Bilgisayar, fizik, jeoloji alanlarında kullanılır. Taramak. Direnç. Bulaştırmak.

Conditions : Durum. Genellikle işletme içini ilgilendiren olaylar. Koşullar. Şerait. Şartlar. Muamele. Ahval.

Activity synonyms : human activity, human action, committal to writing, activeness, deeds, sensory activity, educational activity, wrongful conduct, puncture, cup of tea, line of work, proception, concealment, efficiencies, lamentation, endeavor, calling, mobility, state, formidableness, protection, location, preparation, birr, disturbance, doing, exercise, music, strenuousness, appointment, measure, follow up, agency.

Activity zıt anlamlı kelimeler, Activity kelime anlamı

Inactivity : Üşengeçlik. Avarelik. Durgunluk. Tesirsizlik. Etkisizlik. Hareketsizlik. Tembellik.

Discontinuance : Aralık. Bir süreç ya da gidişin aralıklı olarak süregelmesi. Vazgeçme. Davanın düşmesi. Fasıla. Sona erdirme. Duraklama. Devam etmeme. Ara. Kesiklilik.

Assembly : Çevirme (bilgisayar). Kurguya hazırlık olmak üzere, bir gün içinde birikmiş çekimlerin değişik çevirimlerini ve bunlarla ilgili ses kuşaklarını bir araya getirme. Birleştirme. Özel bir amaçla bir araya toplanmış insanlar. Derleyici. Toplantı. Kurmak. Meclis. Çevirme. İçtima (askeri terim).

Activity antonyms : discontinuation, dormant, inactiveness, inaction.

Activity ingilizce tanımı, definition of Activity

Activity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Agility. Nimbleness. As, an increasing variety of human activities. Vigorous action or operation. Energy. Active force. The state or quality of being active.