Algoritma nedir, Algoritma ne demek

Algoritma; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir sorunun çözümü için, sonlu sayıda adım biçiminde iyice tanımlanmış, sonlu bir kurallar kümesi, örn. sin x değerini belirtilmiş bir duyarlıkla hesaplamak için, tümüyle belirlenmiş bir aritmetiksel yordam. IX. yüzyılda Orta Asya'da Harizm bölgesinde yaşamış matematikçi Muhammed bin Musa Al-Harizmi'nin adından gelen terim.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: çözüm yolu]

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

İşlemler zinciri.

İngilizce'de Algoritma ne demek? Algoritma ingilizcesi nedir?:

algorithm

Algoritma hakkında bilgiler

Algoritma, matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir. Yani belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çizilen yola algoritma denir.

Genellikle programlamada kullanılır ve tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır.

 

Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına dikkat edilmelidir. Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır. algoritmik yaklaşımda da çözüm için olası yöntemlerden en uygun olan seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur.Algoritmayı belirtmek için ; metinsel olarak düz ifade ve akış diyagramı olmak üzere 2 yöntem kullanılır. Algoritmalar bilgisayarlar tarafından işletilebilirler. Algoritma kelimesi, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Khiva kentinde doğmuştur.

Algoritmaların Temel Özellikleri

 • Girdi ve Çıktı Bilgisi: Girdi bilgisi algoritmaya dışarıdan verilirken, çıktı bilgisi ise algoritma içerisinde üretilir.
 • Açıklık: Algoritmayı oluşturan adımlar doğru ve kesin bir şekilde tanımlanmalıdır.
 • Doğruluk: Farklı girdi bilgileri ile çalışabilen algoritmalar, her girdi için doğru bir çıktı üretmelidir.
 • Sonluluk: Algoritmaların daima bir sonu olmalıdır, sonsuz döngüye girmemelidir.
 • Verimlilik: Algoritmayı oluşturan adımlar, yapılan iş için kabul edilebilir bir süre içerisinde tamamlanmalıdır.
 • Genellik: Bir algoritma, aynı türdeki problemlerin hepsine uygulanabilir olmalıdır.

Algoritma Türleri

 • Özyinelemeli Algoritmalar (Simple Recursive Algorithms): Kendisini doğrudan veya dolaylı olarak çağıran algoritmalardır.
 • Geri İzlemeli Algoritmalar (Backtracking Algorithms): Genellikle optimizasyon problemlerinde kullanılan, problem çözümünde tüm olasılıkları deneyen algoritmalardır.
 • Böl ve Yönet Algoritmaları (Divide and Conquer Algorithms): Problemlerin mümkün olan en küçük alt parçalara ayrıldığı, her bir alt parçanın diğerlerinden bağımsız şekilde çözüldüğü algoritmalardır. 3 aşamadan oluşur.
  • Bölme (Divide): Problemin daha küçük parçalara ayrıldığı aşamadır. Problem daha alt parçalara bölünemeyecek hale gelene kadar, özyinelemeli bir yaklaşımla bölme işlemi gerçekleştirilir.
  • Yönetme (Conquer): Problemin alt parçalarının, birbirlerinden bağımsız olarak çözüldüğü aşamadır.
  • Birleştirme (Merge): Problemin alt parçalarına ait çözümlerin, özyinelemeli bir yaklaşımla birleştirildiği aşamadır.
   
 • Dinamik Programlama (Dynamic Programming): Karmaşık problemleri küçük parçalar halinde çözen, sonuçları bilgisayar hafızasında bir veri yapısında saklayan, genel çözümü yaparken veri yapılarında saklanan sonuçları kullanan yöntemdir.
 • Açgözlü Algoritmalar (Greedy Algorithms): Bir problem için mümkün olan en doğru çözümü hedefleyen algoritmalara denir. Bulunan sonuç her zaman için en iyi çözüme karşılık gelmeyebilir.
 • Kaba Kuvvet Algoritmaları (Brute Force Algorithms): Bir problemin çözümü aşamasında, kabul edilebilir bir çözüm elde edene kadar tüm olasılıkları deneyen algoritmalardır. En basit çözüm yolunu uygular, çok fazla işlem yapılır. Problemdeki veri hacmi büyüdükçe, kaba kuvvet algoritması ile çözüm şansı da azalır. (Bir liste içerisinde eleman aramak)

Algoritma ile ilgili Cümleler

 • Benim algoritmamın yüzde 99 başarı oranı var.
 • Polinom zamanında bu problemi çözebilecek bir algoritma henüz bulunmadı.

Algoritma anlamı, kısaca tanımı:

Zaman : Çağ, mevsim. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Belirlenmiş olan an. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Dönem, devir. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.

Adım : Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Girişim, hamle. Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. İki diş arasındaki aralık. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi.

Orta : İyi ile kötü arasındaki durum. Ne uzun ne kısa, midi. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Orantı. Yeniçeri Ocağında tabur. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Ne büyük ne küçük, midi. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan.

Ondalık : Onda bir olarak alınan veya verilen ücret, komisyon. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür, aşar. Temel olarak on sayısını alan, aşar, aşari.

Sistem : Düzen. Yol, yöntem. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge.

Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.

Uygulanma : Uygulanmak işi.

Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem. Sıkıntı veren durum, dert.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Matematik : Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

Diğer dillerde Algoritma anlamı nedir?

İngilizce'de Algoritma ne demek? : algorithm

Fransızca'da Algoritma : algorithme [le]

Almanca'da Algoritma : n. Algorithmus

Rusça'da Algoritma : n. алгоритм (M)