Anthropologic türkçesi Anthropologic nedir

  • Antropolojik.
  • Antropoloji ile ilgili (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).

Anthropologic ingilizcede ne demek, Anthropologic nerede nasıl kullanılır?

Anthropological : Antropolojik. İnsanbilimsel. Antropoloji ile ilgili.

Anthropological folklorist : İnsanbilimin alanına giren konularla ilgilenen halkbilimci, bk. insanbilim. İnsanbilimsel halkbilimci.

Anthropological linguistics : İnsanbilimsel dilbilim. Antropolojik dilbilimi. İnsan ırkının gelişimi aracılığı ile dil incelemesi. Antropoloji aracılığı ile dil incelemesi. Antropolojik dilbilim.

Anthropological school : Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık. İnsanbilim okulu.

Anthropologically : Antropolojik olarak. Antropolojik bir şekilde (insan ırkı gelişimi ile ilgili bilim).

Department of anthropology : Antropoloji bölümü.

Anthropologies : Beşeriyet. Antropolog. Beşeriyat. Anthropoloji. İnsan tarihi ilmi. Antropoloji. İnsanbilim.

Anthropologists : İnsanbilim uzmanı. Antropologlar. Antropolog.

 

Paleoanthropological : Paleantropolojik.

Applied anthropology : Uygulamalı insanbilim. İnsanbilim konularıyla kuramlarını düşünce düzeyinden uygulama alanına aktaran bilim dalı. krş. uygulamalı halkbilim, uygulamalı budunbilim. Uygulamalı antropoloji.

İngilizce Anthropologic Türkçe anlamı, Anthropologic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anthropologic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ethnographer : Kavim-budun bilimci. Etnograf. Etnolog. Budunbetimci.

Ethnography : İnsan ırklarının tanınması ve incelenmesi. Budunbetim. Kavim ve ırk bilgisi. Biyoloji, eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Toplum kültürlerini betimsel bir yöntem içinde saptayan bilim. krş. budunbilim, insanbilim, halkbilim. Etnografya. Etnoğrafya. İnsan topluluklarının töre ve alışkılarını, yaratmış oldukları özdeksel ve dinsel kültür özelliklerini düzenli biçimde inceleyip anlatan bilim dalı. Etnografi. İnsan topluluklarının, özellikle de ilkel ya da abecesiz halkların özdeksel ve tinsel ekinlerinin betimsel incelemesini yapan bilim dalı.

Social science : Toplum bilimleri. Sosyal bilim. Sosyoloji. Sosyal bilimler. Toplumbilim. Toplumsal bilim.

Social scientist : Sosyal bilimci. Toplumbilimci.

 

Anthrop : İnsan ırkı gelişimi bilimi ile ilgili.

Archeology : Arkeoloji. Kalkolitik ve daha sonraki çağların kültürlerini kendine özgü yöntemler yardımıyla inceleyerek ilgili sorunları aydınlatmaya çalışan bilim bk. dipbudunbilim. krş. budunbilim. halkbilim. Kazıbilim.

Cultural anthropology : Budunbilimin karşılığı olan ve kültürü inceleyen insanbilimsel dal. Kültürü tüm konu ve sorunlarıyla inceleyen bilim dalı. bk. insanbilim. krş. halkbilim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Yeryüzünde yaşıyan insan topluluklarının ya da toplumlarının özdeksel ve tinsel ekinlerini karşılaştırmalı olarak, birbirleriyle ilişkileri içinde inceleyerek ekinin genel oluşum ve gelişim yasalarını araştıran bilim dalı. Kültürel insanbilim. Budunbilim. İnsanı, toplumsal ve kültürel davranışları bakımından inceleyen ve kazıbilim ile budunbilimi de kapsayan insanbilim kolu. Kültürel antropoloji.

Physical anthropology : İnsanın örgensel oluşum ve evrimini, örgensel yapı ile doğal toplumsal çevre arasındaki ilişkileri ve ırklar arasındaki ayrımları inceleyen insanbilim dalı. Fiziksel insanbilim. Doğal insanbilim. Kalıtımı, ırkları ve insan kökeninin tarihini inceleyen ve araştıran insanbilimsel dal. Fiziksel antropoloji.

Structuralism : Bir toplumsal yapıyı oluşturan öğelerin bu yapıdan bağımsız düşünülemeyeceği ve birbirine göre biçimlenerek örgün bir birlik gösteren bu öğelerin toplumsal yapının bir türevi olduğu anlayışı. Strüktüralizm. Yapısalcılık.

Social anthropology : Antropolojinin insan toplumu ve kültürüyle ilgilenen dalı. Sosyal antropoloji. Toplumsal insanbilim. Halk kültürüyle ilkellerin, toplumsal kurumlarını tarihsel ve işlevsel bir yöntemle inceleyerek kimi sonuçlara varmaya çalışan bilim kolu. bk. insanbilim. krş. budunbilim, halkbilim. Toplumsal yapıya ağırlık veren; toplumsal kurumların, örgütlerin, davranışların karşılaştırmalı araştırmalarını yapan, özellikle ingiltere'de gelişmiş olan insanbilimsel dal.

Anthropologic synonyms : descriptive anthropology, cultural anthropologist, social anthropologist, structural anthropology, archeologist, archaeology, anthropological, archaeologist, ethnology, ethnologist.

Anthropologic ingilizce tanımı, definition of Anthropologic

Anthropologic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Belonging to the nature of man. Pertaining to anthropology.