Antlaşma nedir, Antlaşma ne demek

İktisat alanındaki kelime anlamı:

İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak ve iktisadi ilişkiler gibi konularda yasal sonuçlar doğurmak üzere yapılmış olan sözleşme.

Tarih'teki anlamı:

İki ya da daha çok devlet arasında yapılmış olan bağlayıcı yazılı sözleşme.

İngilizce'de Antlaşma ne demek? Antlaşma ingilizcesi nedir?:

treaty, pact, convention

Almanca'da Antlaşma ne demek?:

völkerrechtlicher vertrag

Fransızca'da Antlaşma ne demek?:

traité

Antlaşma hakkında bilgiler

Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi. Lozan muahedesi gibi. Modern diplomaside antlaşma terimi, özel önemi olan uluslararası anlaşmalar için kullanılır. Daha öz önemli anlaşmalara ise, sözleşme, düzenleme, protokol, senet ve anlaşma gibi adlar verilir. Günümüzde antlaşmayla sonuçlanan görüşmeler, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların gözetiminde yürütülmektedir.

Devletler arasındaki antlaşmanın geçmişi üç bin yıl öncesine kadar gitmektedir. Buna karşın antlaşmaların yapılış biçimleri neredeyse aynı kalmıştır. Antlaşma, taraflar arasında görüşmeler ve varılan uzlaşma sonucunda imzalanır. Her ülke bir onay belgesi imzalar ve sonra bu belgeler taraflar arasında değiş tokuş edilir. Böylece her ülkenin elinde, antlaşmayı imzalayan diğer ülkenin ya da ülkelerin onay belgesi bulunur.

 

Antlaşmalar çeşitli nedenlerle son erebilir. Antlaşma hükümlerini taraflardan birinin ihlal etmesi antlaşmayı yürürlükten kaldırır. Bu durumda yeni bir antlaşma yapılabilir, ülkelerden biri yeni antlaşmaya katılmayabilir. Bir antlaşma, taraf ülkeler arasında savaş çıktığında yürürlükten kalkmış sayılır. Antlaşmanın süresinin dolması da antlaşmayı sona erdiren nedenlerden biri olabilir.

20. yüzyılda önemli antlaşmalar yapılmıştır. Bunların çoğu ya savaş sonrasında imzalanan barış antlaşmaları ya da uluslararası kuruluşların kuruluş antlaşmalarıdır. Bunların başlıcaları şunlardır: I. Dünya Savaşı'nın (1914-18) ardından imzalanan 1919 Versailles Antlaşması; Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Lozan Antlaşması; II. Dünya Savaşı'ndan (1939-45) sonra, Birleşmiş Milletler'in amaçlarını belirleyen Birleşmiş Milletler Sözleşmesi; 1949'da ABD ile 12 Batı Avrupa devleti arasındaki, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) ilişkin antlaşma.

Antlaşma ile ilgili Cümleler

  • Birçok karışıklıktan sonra, antlaşma sonuçlandırıldı.
  • Bu antlaşmanın dünya barışına katkı sağlayacağını umuyorum.
  • Antlaşma toprak altındaki nükleer denemeleri yasaklamadı.
  • Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika ile bir dostluk antlaşması vardı.
  • 1819 yılının Şubat ayında Florida antlaşması imzalandı.
  • Sioux 1868 yılında hükümet ile bir antlaşma imzaladı.
  • Aylar süren müzakerelerin ardından, barış antlaşması tamamlandı.
  • Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu.
  • Birçok ülke Kyoto, Japonya'da 1997 yılında antlaşma imzaladı.
  • Kriz 1968 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına yol açtı.
 

Antlaşma anlamı, tanımı:

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Mutluluk. Büyüklük, mevki. Talih.

Savaş : Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Uğraşma, kavga, mücadele.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Muahede : Antlaşma.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Saldırmazlık antlaşması : Saldırmazlık paktı.

Antlaşmak : Antlaşma yapmak, ahitleşmek.

Saldırmazlık : Birbirine saldırmama durumu.

Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As.

Karar : Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Değişmez olma. Bu yargıyı bildiren belge. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

İlkel : Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. Basit, karmaşık olmayan. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.

Uygun : Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Davranma : Davranmak işi.

Kabul : Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir yere alınma. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Akseptans.

Bağlayıcı : Bağlama niteliği olan. Uyulması zorunlu. Kuruduğu zaman yüzeyde film oluşturan, pigment ve dolgu maddelerini bir arada tutan, boyanın uçucu olmayan bölümü. Bağlamaya ve birleştirmeye yarayan: "Ve" bağlayıcı bir edattır.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Belirten : Tamlayan.

Antlaşmalı bildirmelik : Devletler arasındaki anlaşmalara göre yapılan gümrük bildirmeliği.

Antlaşmali bildirmelik : Vergi oranları, uluslararası antlaşmalarla belli edilmiş olan malları kapsayan bildirmelik. (Bu bildirmelik tek yanlı olarak değiştirilememekle özerk olanlardan ayrılır.) a. bk. en çok kayrılan ulus bildirmeliği.

Diğer dillerde Antlaşma anlamı nedir?

İngilizce'de Antlaşma ne demek? : n. league, alliance; treaty, covenant, concordat, agreement

Fransızca'da Antlaşma : traité [le], pacte [le]

Almanca'da Antlaşma : Pakt, Vertrag

Rusça'da Antlaşma : n. договор (M), соглашение (N), пакт (M), конвенция (F), трактат (M)

adj. договорный