Apikoplast nedir, Apikoplast ne demek

Apikoplast; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Sporozoonların hareketli ve enfektif evrelerinde merozoitler ve sporozoitler gibi çekirdeğin önünde golgi aygıtına çok yakın olarak yerleşmiş tipik bir organel.

Teknik terim anlamı:

Sporozoanların hareketli ve enfektif çekirdeğinin önünde golgi aygıtına çok yakın olarak yerleşmiş tipik bir organel.

Apikoplast anlamı, kısaca tanımı

Apik : Atik, çevik

Apiko : Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması. Derli toplu, süslü, şık. Hazır, tetik.

Golgi aygıtı : Ökaryotik hücrelerin kompleks bir hücre içi organeli olan, vakuol ve veziküllerle bağlantı oluşturan ve sisterna denen sayısız düz keseleri kapsayan, proteinlerin oluşmasından sonra modifiye edilmesinde görev yapan, glikoproteinler, mukopolisakkaritler ve diğer maddelerin karbonhidrat yan zincirlerinin oluşturulduğu yer, golgi aparatı, golgi cihazı, golgi kompleksi. [Bakınız: Golgi kompleksi]. (Golgi: İtalyan Histoloji bilgini) Sitoplâzmada toplu ya da dağınık halde bulunan, lipoprotein kapsayan ve salgı ile ilgili olan tane, ağ ya da sopa biçiminde görülen bir organel.

Hareketli : Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize. Canlı, kıpırdak.

Sporozoit : Bir hücreli sporozoonlarda sporosisten çıkan sporlar. Sıtma (Malarya) hastalığında, konak sivrisineğin tükrük bezlerinde oluşan ve insanlara taşınan evre. Haploit hücrelerden oluşan parazitik protozoonların zigotlarının mayoz bölünmesi sonucunda oluşan yapı. Bu enfektif hücreler konak dokularını istila ederek aseksüel üreme sonucunda merezoitleri ve sonuç olarak gametositleri oluştururlar. Sporogoni sonucunda oluşan kız hücre. Gregarine ve koksidiyan protozoonların sporogoni sonucunda oluşan uzun, hareketli ve enfektif evreleri. Koksidiya sporokistlerinin içerisindeki muz biçimindeki hareketli yapılar. Haploit hücrelerden oluşan paraziter protozoonların zigotlarının mayotik bölünmesi sonucunda oluşan yapı.

 

Yerleşmiş : Müstakar (doğrusu: müstakır).

Sporozoon : Apicomplexa (özellikle Sporozoea sınıfı), Ascetospora, Microspora ve Myxozoa şubelerinde bulunan herhangi bir protozoon. Apicomplexa, Ascetospora, Microspora ve Myxozoa şubelerine ait.

Sporozoa : Sporozoon kelimesinin çoğulu. Apicomplexa. [Bakınız: sporlular]. Protozoaya ait, tek hücreli, haraketsiz, genelde parazit olarak yaşayan organizmaları içeren bir sınıf.

Merozoit : [Bakınız: şizozoit]. Coccidia’larda konak hücrenin parazitoforus vakuolleri içerisinde şizogoni sonucunda oluşan hareketli evreleri, şizozoit. Merozoitler üç tabakalı bir pellikül tarafından sınırlanmıştır ve konak hücrelerine girmeye yarayan bir apikal kompleksle donatılmıştır.

Hareket : Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Vücudu oynatma, kıpırdatma ya da kımıldanma. Deprem. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Yola çıkma. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Davranış, tutum. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Devinim. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi.

 

Organel : Hücre içerisinde bulunan kendi içinde özelleşmiş yapı. Ökaryot hücrelerde belirli bir görev yapmak üzere özelleşmiş mitokondri, çekirdek, kloroplâst ve benzerleri gibi yapıların her biri. Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Zarla çevrili, özelleşmiş hücre işlevi için gerekli enzim ve diğer elemanları içeren hücre içi yapı. Organeller çekirdek, mitokondrion, endoplazmik retikulum, lizozom, golgi cismi ve peroksizomlardır. Göze organı; protoplâzmanın özel bir görev yapmak üzere farklılaşmış bir bölgesi; koful, Golgi aygıtı mitokondriyum v. b.

Hareke : Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konulduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

Önünde : Oyun alanının seyirciye en yakın düzeyi.

Yakın : Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Uzak olmayan yer. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.

Harek : Fasulye sırığı.

Tipik : Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik. Çok özgün olan.

Aygıt : Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz. Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu. Birkaç aletin uygun bir biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Hare : Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş. Yeni yapılmış olan duvarların arasına harçla birlikte doldurulan taş parçaları.

Gibi : -e benzer. İmişçesine, benzer biçimde. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e yakışır biçimde.

Diğer dillerde Apikoplast anlamı nedir?

İngilizce'de Apikoplast ne demek ? : apicoplast