Apolysis türkçesi Apolysis nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Gebe sestod halkalarının parçalanması veya atılması. eklem bacaklılarda gömlek değişiminden önce eski prokütiküladan hipodermisin ayrılması.
  • Apoliz.
  • Apolizis.
  • Yumurtalı sestod halkalarının parçalanması veya atılması. artropodlarda gömlek değişiminden önce eski prokütiküladan hipodermisin ayrılması.

Apolysis ingilizcede ne demek, Apolysis nerede nasıl kullanılır?

Anapolysis : Anapolizis. Olgun halkalarındaki yumurtaların uterus deliği aracılığıyla atılması durumu, psödopolizis.

Hyperapolysis : Hiperapolizis. Sestodlarda halkaların, olgunlaşmadan ve yumurtalar oluşmadan önce atılması. Sestodlarda halkaların olgunlaşmadan ve yumurtalar oluşmadan önce atılması. Hiperapoliz.

Anapolytic : Olgun halkalarındaki yumurtalarının uterus deliği aracılığıyla atılan sestodlara verilen ad, psödopolitik. Anapolitik.

Apolar : Apoler. Polar olmayan.

Apolaustic : Keyif ve zevke ithaf olunmuş. Sadece zevki düşünen. Zevk düşkünlüğü ile tanımlanan. Nefsine düşkün. Hedonisttik.

Apolitical : Siyasi olarak etkili olmayan. Politikayla ilgili olmayan. Politik olmayan. Siyasi konularda ilgisi veya bağlılığı olmayan. Apolitik.

Apollo spacecraft : Apollo uzay aracı.

Apollonian : Tanrı apollo'ya benzeyen. Klasik güzelliğin özelliklerini taşıyan. Dengeli. Düzgün hatlı. Uyumlu. Ahenkli. Apollo'nun veya apollo ile ilgili.

 

Apolitically : Siyasi etkisi olmadan. Siyasete ilgi duymayan. Apolitik olarak. Apolitik bir şekilde.

Apollo butterfly : Böcekler (ınsecta) sınıfının, pul kanatlılar (lepidoptera) takımından, avrupa'da ve yurdumuzda yaşayan, çok güzel renkli bir eklem bacaklı türü. Apollon kelebeği.

İngilizce Apolysis Türkçe anlamı, Apolysis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Apolysis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Cost analysis : Maliyet çözümlemesi. Maliyet analizi. Üretim sürecindeki maliyet unsurlarının kısımlara ayrılması ve incelenmesi. bk. fayda maliyet çözümlemesi. Maliyet incelemeleri.

Dissection : Keserek parçalara ayırma. Diseksiyon. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Parçalarına ayırıp inceleme. Tahlil. Açımlama. Herhangi bir canlının iç yapısını incelemek üzere kesip açma olayı. Bir organizmayı incelemek için küçük parçalara ayırma, doku veya organları görülebilir duruma getirme. Tasnif. Teşrih edilen şey.

 

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Anatomy : İskelet. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen bilim dalı, yapı bilimi. herhangi bir organizmanın yapısı. Yapıbilim. Gövdebilim. Anatomik yapı. Teşrih. Analiz. Gövde yapısı. Biyolojinin canlıların iç yapıları ile uğraşan dalı, yapı bilimi.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Apolysis synonyms : literary criticism, technical analysis of stock trends, fundamentals analysis, abdomen, fundamental analysis, chemical analysis, abaxial, investigation, abdominal distention, technical analysis, abdominal pain, abdominal palpation, a band, a amplitude mod, abattoir, criticism, investigating, qualitative analysis, a c deformity, case study.

Apolysis zıt anlamlı kelimeler, Apolysis kelime anlamı

Synthesis : Birden çok öğenin bağımsızlığını yitirerek yeni bir bileşim oluşturan birliği ya da birden çok öğeyi bireştirme işlemi. Basit yapılı moleküllerden karmaşık yapılı maddelerin elde edilmesi. İstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak birkaç kimyasal adım sonunda erişme işlemi. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Çözümleme yoluyla soyutlanan parçaların, özelliklerin ve ilişkilerin tek bir bütün içinde birleştirilmesi işlemi. İstihbarat sentezi. Sentez. Bileştirme. Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi. Bileştirim.