Araştırma nedir, Araştırma ne demek

"Araştırma" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Sosyal ve bilimsel konuda araştırmalar, makaleler yayımlar." - A. Kutlu

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılmış olan düzenli çalışma.

Bilimsel terim anlamı:

Belli yöntem ve yordamlara başvurarak, bir tasarı uyarınca bilimsel bilgi üretme işlemi, bk. bilgi.

İngilizce'de Araştırma ne demek? Araştırma ingilizcesi nedir?:

research

Fransızca'da Araştırma ne demek?:

inspection

Osmanlıca Araştırma ne demek? Araştırma Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

taharri

Araştırma hakkında bilgiler

Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılmış olan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır. UNESCO'nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı eylemleri kapsar. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapan kişiye araştırmacı de denir.

 

İlkelerin anlaşılmasını amaçlayan temel araştırmaya kıyasla, uygulamalı araştırma daha çok insanın evren hakkındaki bilgisini ilerletmek için yöntem ve sistemlerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. Bir araştırmada bilimsel yöntem kullanılabilirse de, araştırma terimi bilimsel yöntemin kullanılmadığı araştırmaları da kapsar.

Bilimsel yöntemin kullanıldığı araştırmalar bilimsel araştırma adını alırlar. Tarihsel araştırma bilimsel araştırmanın kapsamında yer alır.

Araştırma ile ilgili Cümleler

 • Okyanus araştırmasının geleceğini onun geçmişiyle tahmin edeceksek birçok heyecan verici keşifleri elbette dört gözle bekleriz.
 • 1969'da ticari bilgisayarlar için sanal bellek üzerine tartışma sona erdi. David Sayre tarafından yönetilen bir IBM araştırma ekibi sanal bellek yükleme sisteminin tutarlı olarak en iyi elle kontrol edilen sistemlerden daha iyi çalıştığını gösterdi.
 • İnsanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki, dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır.
 • Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor.
 • Bir araştırma 2008'de erkeklerin yaklaşık 10%'nun obez olduğunu buldu. Bu, 1980'de yaklaşık 5%'in biraz üstündeydi.
 • Bütün gün bekledikten sonra işçiler araştırmayı sürdürebilmek için hâlâ havanın düzelmesini bekliyorlardı.
 • Araştırmalar, temel barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanır karşılanmaz, ilave zenginliğin mutluluğa çok az şey kattığını gösteriyor.
 • Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir.
 • Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında.
 • Ali "anglophobia"'nın anlamını bilmiyordu, bu yüzden onun ne demek olduğunu bulabilmek için hızlı bir web araştırması yaptı.
 

Araştırma anlamı, kısaca tanımı:

Çalışma : Çalışmak işi, emek, say. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

Araştırma filmi : Herhangi bir bilimsel araştırmada alıcının salt bir kayıt aracı olarak kullanılmasıyla elde edilen film.

Araştırma geliştirme : Bir ürünün veya bir çalışmanın etkisini, verimliliğini, geliştirilmesini sağlamak için uzmanlarca yapılmış olan ayrıntılı araştırma.

Araştırma görevlisi : Yükseköğretim kurumlarında yapılmış olan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan.

Klinik araştırma : İnsanlar üzerinde bir ilacın klinik etkilerini tanımlama veya doğrulama amacıyla yapılan, temel hedefi ilacın güvenirliğini sorgulamak olan işlem.

Alan araştırması : Bir olayın veya durumun bilimsel amaçlarla yerinde incelenmesi.

Meclis araştırması : Belli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bilgi edinmek için yapılmış olan inceleme.

Yöneylem araştırması : Herhangi bir problemi yöneylem yöntemine göre araştıran inceleme.

Yüzey araştırması : Arkeolojik yerleşimlerin bulunması, belgelenmesi ve bunların herhangi bir kazı işlemine başvurulmadan bilimsel yöntemlerle incelenmesi, toprak üstündeki kalıntılarının elde edilip yorumlanması.

Araştırmacı : Araştırma yapan, inceleyen kimse, araştırıcı, araştırman, mütetebbi.

Araştırmacılık : Araştırmacı olma durumu, araştırıcılık.

Araştırmak : Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak. Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek.

Araştırman : Araştırmacı.

Araştırı : Araştırma.

İstikşaf : Açınsama. Araştırma.

Taharri : Arama, araştırma.

Tetkik : İnceleme. Araştırma.

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Sanat : Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Zanaat. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.

Yöntemli : Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu, metodik.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Araştırma aşamaları : Bir alan araştırmasında izlenen varsayım, tasarımlama, açıklama, örnekleme, gözlem aracını taslaklarına, oluşturma, öndeneme, gözlemci takımı yetiştirme, uygulama, denetleme, sınama, niceleme, işleme, çözümleme, yazımlama gibi belli başlı,süreçler.

Araştırma evreni : Bir araştırmada bilgi sağlamak üzere başvurulan ve üzerinde gözlem yapılacak olan birey ya da gözlem birimlerinin tümü. bk. evren.

Araştırma gideri : Bir araştırmanın işmen, gereç, zaman vb. bakımlardan gerektirdiği akçalı yük.

Araştırma kitaplığı : Araştırma kurumlarına ya da kümelerine hizmet etmek amacıyla kurulan ve araştırma gereçlerine yer veren kitaplık türü.

Araştırma konusu : Araştırmada, elde edilecek bilgilerin sınırını çizen kavram çerçevesi ve üzerinde gözlem yapılacak evreni tanımlayan alan.

Araştırma kurmayı : Bir araştırmanın tasarlanmasından sonuçlandırılıp yazımlanmasına değin her aşamasında kararlar alarak çalışmaları yönlendiren yönetici takım.

Araştırma reaktörü : Özellikle temel ya da uygulamalı araştırmalar için kullanılan reaktör.

Araştırma tasarımı : Bir araştırmada, sorun, evren, uygulama türü, gözlem yordamı ve örnekleme tasarısı gibi konularda verilen yargıları içeren ve amaca uygun bilgiler sağlamak üzere izlenen kavram çerçevesi ve eylem kılavuzu.

Araştırma türü : Bir araştırma tasarımında amaç, değişken ve varsayıma göre seçilen, alan uygulamasının izleyeceği yolu saptayan seçeneklerden her biri.

Diğer dillerde Araştırma anlamı nedir?

İngilizce'de Araştırma ne demek? : adj. exploratory, of research, explorative, inquisitional, inquisitorial, investigative

n. inquiries, research, exploration, search, inquiry, ascertainment, checkback, checkover, checkup; discourse, disquisition, investigation, probe, pursuit, quest

Fransızca'da Araştırma : investigation [la], examen [le], quête [la], recherche [la]

Almanca'da Araştırma : n. Durchsuchung, Erforschung, Ermittlung, Exploration, Feststellung, Nachforschung, Nachfrage, Recherche, Studie, Suche, Untersuchung

Rusça'da Araştırma : n. исследование (N), экспедиция (F), доследование (N), добывание (N), изыскание (N)

adj. исследовательский, экспедиционный