Arapça nedir, Arapça ne demek

Arapça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.
 • Bu dille yazılmış olan

"Arapça" ile ilgili cümleler

 • "Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu." - A. Gündüz
 • "Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor." - S. M. Alus

Arapça hakkında bilgiler

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir. Standart Arapça olarak kabul edilen bu dil (العربية الفصحى) Arabiyyet-ül fushâ (Fasih, Düzgün Arapça) olarak ifade edilir ve tüm Arap devletlerinin resmi dilidir. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, İran ve Türkiye'de ise Arap azınlıklarca kullanılan diller Arapça'nın lehçeleridir. Standart Arapça herhangi bir ülkede halk dili olarak konuşulmamakla beraber resmi dil olduğu için eğitim görmüş her Arap standart Arapçayı anlar ve konuşabilir. Standart Arapça olarak kabul edilen dil Kur'an'ın dilidir. Kur'an Arapça olması nedeniyle Arap dili İslâm dininde özel bir yere sahiptir.

Aslen Arap yarımadasına özgün bir dil olmakla beraber 7. yüzyıldan itibaren İslamiyet'in yayılmasıyla çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, İslâm dininin kültürel baskınlığı ile birlikte zaman içinde Önasya, Mısır ve Kuzey Afrika’nın yerel dillerine baskın gelmiş ve bu bölgelerin de dili haline gelmiştir. Zaman içinde İspanya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyanın üst kültür dili olmuştur. Günümüzde Fas'tan İran sınırına kadar yaklaşık 225 milyon insanın anadili olsa da günlük konuşmada bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterir. Ancak Kuran-ı Kerim'in yazıldığı dil olan 7. yüzyıl Hicaz Arapçası günümüze değin değişmeden kaldığı için Standart Arapça (Fusha) kabul edilir ve değişik bölgelerden Arapların birbirleriyle anlaşabilmek için kullandıkları dildir. Arap devletlerinin resmi dili olduğu için eğitim ve basın yayın da bu Standart Arapça (Fusha) ile yapılır.

 

Arap Yarımadası'nın güneyinde konuşulan lehçeler Standart Arapça’dan o kadar uzaklaşmıştır ki Güney Arapça adıyla ayrı bir dil olarak sınıflandırılabilir. Standart Arapça'nın dışında en önemli Arapça lehçeleri; Mısır Arapçası, Şamî (Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün'de) Arapça, Irak Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası, Necd Arapçası, Yemen Arapçası ve Kuzey Afrika Arapçasıdır (Magribî Arapça). Malta adasında konuşulan Malta dili de aslında içine çok sayıda İtalyanca ve İngilizce sözcüğün karıştığı bir Arapça lehçesidir.

Arapça; Yunancadan İngilizceye, İspanyolcadan Farsçaya pek çok dünya dilini etkilediği gibi dilin Türkçe üzerindeki etkisi de çok büyüktür. Türkçede Arapça kökenli pek çok sözcük bulunur. Ancak gramer yapılarındaki büyük farklar dolayısıyla pek çok Arapça kökenli sözcük Türkçe’de anlam kaymasına ve değişimine uğramıştır.

 

Arapça ile ilgili Cümleler

 • Öğretmen Arapça Seviye 5'in bu dönem iptal edildiğini duyurdu.
 • Bu, Arapça mı? Hayır, Uygurca. Kuzeybatı Çin'de konuşulan bir dil.
 • Benimle Arapça konuşma. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor.
 • O, diğerlerinin arasında, Mandarin, Uygurca, Arapça, Rusça biliyor...Kısaca o bir sürü dil konuşan biri.
 • İspanyolca veya Portekizce'den hangisi ses açısından Arapça'ya daha yakındır?
 • Çok hızlı konuştuğu için, Arapça 5.kura giren hocayı anlayamıyorum.
 • Arapça seviye 5'ten başarısız olacağım, finalden en az C almazsam.
 • "Bu yarıyıl tatilinde hangi dilin kursunu alacaksın?" "Arapça 5. seviye."
 • Arapça Seviye 5 öğretmenini anlayamıyorum. O çok hızlı konuşuyor!
 • Hürrem Sultan bir seneden biraz daha fazla bir süre sonra Osmanlıca ve Arapçayı söküp ortama adapte oldu.

Arapça tanımı, anlamı:

Sami : Bu kola özgü olan. Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu.

Aile : Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Eş, karı.

Arap : Fotoğrafın negatifi. Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse. Koyu esmer.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Devlet.

Arabi : Araplarla ilgili, Araplara özgü olan. Arapça.

Yahudi arapçası : Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin konuşup yazdıkları, ölçünlü olmayan Arapça.

Arapçalaştırma : Arapçalaştırmak işi, Arabizasyon.

Arapçalaştırmak : Arap dili özelliği kazandırmak. Arapçaya çevirmek.

Bok yemenin arapçası : "yakışıksızlığın büyüğü" anlamında kullanılan bir söz.

Hami : Koruyucu.

Mensup : Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse).

Kabul : Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Akseptans. Bir yere alınma.

Düzgü : Norm.

İfade : Dışa vurum. Anlatım. Deyiş, söyleyiş. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama.

Devlet : Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Talih.

Yarım : Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Hastalıklı, sakat, sağlıksız. Bir bütünün yarısı olan miktar. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Saatte on iki otuz.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Arapça anlamı nedir?

İngilizce'de Arapça ne demek? : n. Arabic, Arabic language

Fransızca'da Arapça : arabe [le]

Almanca'da Arapça : n. Arabisch

Rusça'da Arapça : adj. арабский