Arithmetic türkçesi Arithmetic nedir

  • Ölçme.
  • Aritmetiksel.
  • Riyaziye.
  • Sayma.
  • Aritmetik.
  • Hesap.
  • Sayı bilgisi.
  • Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özellik ve işlemlerini anlatan ders.
  • Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır.

Arithmetic ile ilgili cümleler

English: Ali can't do even simple arithmetic.
Turkish: Ali basit aritmetiği bile yapamıyor.

English: Two times two equaled four before the Arithmetic Revolution.
Turkish: Aritmetik Devriminden önce iki kere iki dört ederdi.

English: Accuracy is important in arithmetic.
Turkish: Doğruluk aritmetikte önemlidir.

English: How many arithmetic books are left?
Turkish: Kaç tane aritmetik kitabı kaldı?

English: Ali is good at arithmetic.
Turkish: Ali aritmetikte iyidir.

Arithmetic ingilizcede ne demek, Arithmetic nerede nasıl kullanılır?

Arithmetic and logic unit : Aritmetik mantık birimi. Alu. Hesaplamalar ve mantıksal işlemler yapan merkezi işlem ünitesi bileşeni.

Arithmetic check : Aritmetik sınama. Aritmetik kontrol.

Arithmetic data : Aritmetik veri.

Arithmetic distribution : Aritmetik dağılım.

Arithmetic expression : Matematiksel ifade veya denklem. Aritmetik ifade.

Arithmetic mean : Matematiksel ortalama. Merkezi eğilim ölçümlerinden en çok kullanılanı olup tüm gözlem değerleri toplamının bilim sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama, ortalama. Eğitim, ekonomi, iktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır. Basit ortalama. Aritmetik orta. Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç. Dizi içindeki terimler toplamının terim sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Aritmetik ortalama.

 

Arithmetic shift : Aritmetiksel kaydırma. Aritmetik kaydırma. Herhangi bir sayısal veriyi, sayılama dizgesinde kullanılan köke bölmek ya da kökle çarpmak üzere, sağa ya da sola kaydırma, örn. ikili sayılama dizgesinde gösterilmiş bir sayıyı 2 ile çarpmak için 1 basamak sola, 8'e bölmek için 3 basamak sağa kaydırmak gerekir.

Arithmetic register : Aritmetik yazmaç. Aritmetik (işlem) yazmacı.

Arithmetic logic unit : Aritmetik fonksiyonlar yürütmek ile sorumlu olan bilgisayar işlemcisi parçası. Aritmetik-mantık birimi. Bilgisayarın toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karşılaştırma gibi temel aritmetik ve mantık işlemlerini yapmak üzere kullandığı elektronik çevrimler topluluğu.

Arithmetic operator : Matematiksel işlemi belirten işaret. Aritmetik işleç. Aritmetik operatörü.

İngilizce Arithmetic Türkçe anlamı, Arithmetic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arithmetic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Surveying : Nivelman. Topografya. Etüt. Arazi ölçme. Mesaha bilimi. Etüt etme. İnceleme. Rölöve. Haritacılık.

Reckoning : Yer belirleme. Tahmin etme. Yer tahmini. Hesaplaşma. Hesap pusulası. Hesaplama. Mevki tahmini. Konum hesabı.

Surveys : Etüt. Muayene. Genel bakış. Anketler. Harita çizme. Tetkik. Anket. Bakma. İnceleme.

 

Accounting : Hesap verme. Muhasebe. İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilke ve yöntemleri. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Muhasebesel. Hesap tutma. Mahsup. Sayışım kural ve yöntemlerini özet olarak kapsayan yol gösterici. Sayışmanlık el betiği.

Census : Bir ülke nüfusunun nitelik ve niceliği üzerinde gerekli verileri saptamak amacıyla belli aralıklarla yapılan sayma işlemi. Nüfus sayımı. Populason sayımı. Nüfus tahriri. Tahrir. Sayım.

Calculi : Yumru. Taş (böbrek, safrakesesi vb).

Measurements : Ölçü. Ölçü birimi. Ölçüler. Ölçüm.

Bill : Yasa tasarısı. Poliçe. Denize uzanan kara parçası. İlan. El ilanı. Fatura. Alım ve satım işlemlerinde satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen, satılan malın miktarını, cinsini, niteliklerini, fiyatını ve dış ticaret söz konusu olduğunda teslim ve ödeme biçimini de gösteren belge. Burun. Afiş. Gaga.

Arithmetic synonyms : arithmetics, accompt, calculations, calculus, arithmetical, quantification, convention, accounts, calc, enumeration, calculating, calculuses, algorism, admeasurement, counting, calculation, count, survey, reckonings, metage, acct, mensural, computing, benchmarking, censusing, enumerations, censuses, measuring, cipher, account, mensuration, metering, gauging.

Arithmetic ingilizce tanımı, definition of Arithmetic

Arithmetic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The science of numbers. The art of computation by figures.