Asit nedir, Asit ne demek

Asit; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Bir çözeltiye H+ iyonu (proton) çıkaran madde.

Kimya'daki anlamı:

1.Suda çözündüğünde hidronyum iyonu (H3O+) veren kimyasal madde. 2.(Bronsted) Proton verme yatkınlığı olan kimyasal madde. 3.(Lewis) Ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftleri almaya yatkın olan kimyasal madde.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim.

Bilimsel terim anlamı:

Suda çözündüğünde hidronyum yükünü H3O+ veren kimyasalözdek. (Yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, pH ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.)

 

(Bronsted) Proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik.

(Lewis) Ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek.

Bileşimindeki hidrojeni, bir metalle değiştirerek tuz oluşturan, yakıcı, ekşi tatta sıvı özdek.

İngilizce'de Asit ne demek? Asit ingilizcesi nedir?:

acid, osm. hamız

Osmanlıca Asit ne demek? Asit Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hâmız

Asit hakkında bilgiler

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşiğidir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.

Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Aküler, sülfürik asit; midedeki sindirim sıvıları, hidroklorik asit içerir. Asitler, suda eridiğinde hidrojen iyonları (H+) üreten madde çözeltileridir. Asit maddelerin çoğu, saf katılar, sıvılar ya da gazlar olarak bulunsa da, sadece suda eridiğinde asit gibi tepki verir.

Asit ile ilgili Cümleler

  • Hidrobromik asitin kimyasal sembolü nedir?
  • İçme suyundaki asit yağmuru insan sağlığını etkiler.
  • Dün asit yağmurlarıyla ilgili bir makale okudum.
  • Sülfürik asit bir zamanlar kezzap yağı olarak bilinirdi.
  • Konsantre asetik asit solumak akciğerlerinize zarar verebilir.
  • Glisinden daha basit bir amino asit var mı?
  • C vitamini askorbik asit olarak da bilinir.
  • Asit yağmuru hakkında dün bir makale okudum.
  • Sülfürik asitin tuzları, sülfatlar olarak adlandırılır.
  • Fenolftalein asit baz titrasyonlarında kullanılan bir göstergedir.
 

Asit anlamı, kısaca tanımı:

Turnusol : Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi.

Mavi : Bu renkte olan. Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

Asit alkol : Aynı anda asit ve alkol gruplarını içeren bileşikler.

Asit borik : Borik asit.

Asit fenik : Fenol.

Asit katalizör : Kimyasal reaksiyonları hızlandıran veya sentetik reçinelerin sertleştirilmesinde kullanılan organik veya inorganik asitler ile bunların tuzları.

Asitölçer : Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre.

Amino asit : Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik.

Asetik asit : Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit, sirke ruhu.

Borik asit : Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik.

Bromhidrik asit : Bromun hidrojenle birleşmesinden oluşan HBr asidi.

Formik asit : Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan asit, karınca asidi.

Fosforik asit : Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C'de eriyen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit (H3PO4).

Hidroklorik asit : Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz dumanlar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan keskin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl).

Karbonik asit : Bir karbon ve iki oksijenin birleşmesiyle oluşan bir gazın suda erimiş durumu.

Klor hidrik asit : Klor ile hidrojen bileşiği (HCl).

Klorik asit : Klordan türemiş oksijenli asit, klorik (HCIO3).

Laktik asit : Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi.

Margarik asit : Margarin yapımında kullanılan yapay yağ asidi.

Nitrik asit : Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C'de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap (HNO3).

Nükleik asit : Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri.

Oksalik asit : Oksalik.

Oleik asit : Yağlarda gliserin ile birlikte bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan, 4 °C'de billur durumunda katılaşan sıvı bir madde, oleik.

Palmitik asit : Yağlı maddelerin pek çoğunda palmitin durumunda bulunan, suda çözünmeyen, alkol ve eterde çözünen beyaz, tatsız bir katı.

Pikrik asit : Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3.

Salisilik asit : Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155 °C'de eriyen bir asit.

Silisik asit : Silikatların asitlerle birleşmesiyle elde edilen zayıf bir asit.

Sitrik asit : Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi, limon tozu, limon tuzu.

Sülfürik asit : Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C'de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı.

Tartarik asit : Pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılan, izomerli kristal organik bileşik (C4H6O6).

Ürik asit : Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleştiğinde kısmen eriyebilen, asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3).

Karınca asidi : Formik asit.

Kuzukulağı asidi : Oksalik.

Limon asidi : Sitrik asit.

Süt asidi : Laktik asit.

Çevirmek : Çevrilemek, tevil etmek. Döndürerek hareket ettirmek. Geri göndermek. Çeviri yapmak. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak. Bir şeyin yönünü değiştirmek. Bir durumdan başka duruma geçmek. İşlemek, yapmak. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek. Durdurmak. Kâğıt oyunu oynamak. Yönetmek, idare etmek. Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek.

Birleşim : Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi. Birleşme işi.

Maden : Uyuşturucu, esrar, eroin. Metal. Maden ocağı veya maden işletmesi. Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse. Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral. Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri. Bu mineralden yapılmış.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Hamız : Asit.

İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

Asit albümin : Asitler içinde çözünen ve asit reaksiyon gösteren protein.

Asit anyonik sürfektanlar : Genellikle fosforik asidin birleşimlerinden elde edilen ve gıda temas yüzeyleriyle süt taşıyıcı borularda oluşan kireç tabakasının giderilmesinde kullanılan temizlik maddeleri.

Asit ayrışma sabiti : Zayıf bir HA asidi ile onun konjuge bazı A- arasında seyreltik çözeltide mevcut olan dengeyi belirten bir ifade.

Asit baz belirteçleri : Asit ve baz şekilleri farklı ve kuvvetli renkte olan zayıf organik asitler veya bazlar.

Asit baz dengesi : Kanda uygun pH'yı devam ettirmek üzere asitlerin bazlara oranındaki denge. Kanda uygun pH’yı devam ettirmek üzere asitlerin bazlara oranındaki denge. Kandaki tampon sistemleriyle solunum ve boşaltım sistemleri asit baz dengesinin korunmasını sağlar.

Asit deterjan lif : Bitki hücre duvarında yer alan ve asit deterjan solüsyonlarda çözünmeyen, selüloz, lignin, kutin ve slikadan oluşan, yemlerin sindirilebilirliği ve net enerji değerini belirlemede yardımcı olan lifli maddeler, ADF.

Asit deterjan lif tayini : Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden asit deterjan lif solüsyonlarında çözünmeyen selüloz, lignin ve kül miktarının hesaplanması işlemi.

Asit deterjan lignin : Yemlerin sindirilebilirliği ve net enerji değerini belirlemede kullanılan, bitki hücre duvarında yer alan, asit deterjan solüsyonlarda çözünmeyen lignin, ADL.

Asit deterjan lignin tayini : Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden lignin miktarının hesaplanması işlemi.

Asit dirençli : Asitlere karşı yenim dirençliliği taşıyan.

Diğer dillerde Asit anlamı nedir?

İngilizce'de Asit ne demek? : [ASiT] n. acid

Fransızca'da Asit : acide [le]

Almanca'da Asit : n. Säure

Rusça'da Asit : n. кислота (F)