Ataerkil nedir, Ataerkil ne demek

Ataerkil; bir toplum bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal

Ataerkil hakkında bilgiler

Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. Bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur.

Ataerkillik sözcüğü Türkçe kökenlidir. Türkçeye Fransızca'dan geçmiş olan ve batı dillerinde Ataerkillik manasında kullanılan patriarka sözcüğü ise Latince patria (baba) ve Yunanca achein (hükmetmek) kelimelerinden türemiştir. Ataerkilliğe dayanan, ata erki temelli olan oluşumlara "ataerkil" veya "patriarkal" denir.

Modern dünyada dahi ataerkilliğin hakimiyeti neredeyse tartışılmazdır. Bununla birlikte, ataerkil olduğu söylenen toplumlar arasında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Ataerkillik, maço kültürün yaygınlaşmasına da zemin hazırlamıştır. Bazı tarihçilere göre ataerkillik (partiyarka) dünya toplumlarına egemen olmadan önce bazı toplumlar anaerkil bir düzene sahipti, bazılarında da cinsiyet egemenliği bulunmamaktaydı.

 

"Atasoyluluk", soyun baba/erkek çizgisi ile takip edilmesi anlamına gelir, anasoyluluk da bunun tersidir. Günümüzde, çocukların babanın soyadını alması, atasoyluluktan kalan bir mirastır. Anasoylu toplumlarda, çocuklar üzerinde anne tarafının, yani annenin akrabalarının hak ve sorumlulukları, atasoylu toplumlardakinden daha fazladır. Ayrıca anne tarafından akrabalarla evlilik tabusu daha güçlüdür. Çoğunlukla ataerkillikle atasoyluluk eş anlamlı kullanılıyorsa da, ataerkillik toplumun genel örgütlenmesi ile, atasoyluluk ise yalnızca soy anlayışı ile ilgilidir.

Ataerkil ile ilgili Cümleler

  • Ataerkil sistem her zaman daha yaygın olmuştur.
  • Ali ataerkil bir topluma inanır.

Ataerkil tanımı, anlamı:

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.

Baba : Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Ata. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Çocuğu olan erkek, peder. Çatı merteği. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Bu gibi kimselere verilen unvan.

 

Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Aile : Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Pederşahi : Ataerkil.

Patriarkal : Ataerkil.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sert, kolay bükülmez. Koca. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sperma oluşturan organizma.

Otorite : Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet. Siyasi veya idari güç. Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Örgütlenme : Örgütlenmek işi, teşkilatlanma.

Ataerkil aile : Yetkenin ve erkin babada toplandığı büyük aile. Baba ya da ailenin en yaşlı erkeğince yönetilen bir aile biçimi.

Ataerkil düzen : İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşamasında ortaya çıkan ve oymağın yaşamının her alanında erkeğin egemenliğine dayalı olan toplumsal örgütleniş biçimi.

Diğer dillerde Ataerkil anlamı nedir?

İngilizce'de Ataerkil ne demek? : patriarchal peder?ahi, patriarkal

Fransızca'da Ataerkil : patriarcal/e

Almanca'da Ataerkil : adj. altväterlich

Rusça'da Ataerkil : n. патриархат (M)

adj. патриархальный