Atom nedir, Atom ne demek

Atom; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 • Yaprakları üst üste sarılı topak marul
 • Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

Felsefi anlamı:

(Yeniçağda) Özdeğin en küçük, değişmez bölümcükleri. // Özdeğin atomlardan oluştuğunu kuramsal olarak temellendiren İngiliz fizikçisi John Dalton olmuştur. Bugün ise atomun parçalalanabilir ve bozulabilir olduğu kılıgılı olarak kanıtlanmıştır.

(Yun. a -tomos = bölünemez]

(Yunan filozofları Leukippos ve Demokritos'ta) Gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel öğeleri.

Kimya'daki anlamı:

Bir elementin özelliklerini taşıyan en küçük parçası.

Nükleer Enerji alanındaki anlamı:

Bir elementin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parçası.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.

Atom isminin anlamı, Atom ne demek:

Erkek ismi olarak; Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Eski Yunan filozoflarına göre, gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

Bilimsel terim anlamı:

Bir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.

Bir elementin kimyasal tepkimelere girebilen en küçük parçası.

İngilizce'de Atom ne demek? Atom ingilizcesi nedir?:

atom

Osmanlıca Atom ne demek? Atom Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cüz'-i ferd

Atom hakkında bilgiler

Atom bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapıtaşıdır. Atom yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) vb. ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

 

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır.

Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.

Aristoteles'in maddeye bakışı kendinden önce yaşamış olan filozoflara olan tepkisini ifade eder. O, Empedocles'in düşüncesine katılmış ve her şeyin dört ana maddeden yapıldığını savunmuştur. Bu dört ana madde ateş, su, toprak ve havadır.

Atom ile ilgili Cümleler

 • Matematik ve fizik problemlerini ben çözebiliyorum. Ya kötü kişiler de çözer ve atom bombası yapmayı bulursa?
 • Protonlar ve nötronlar atomun çekirdek denilen merkezinde bir araya gelirler. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönerler.
 • Her tür atomun içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar denilen belirli benzersiz parçacıkları vardır.
 • Bir hidrojen atomu çekirdeği tek bir protondan oluşur. Bu protonun etrafında tek bir elektron döner.
 • Matematikçiler, Japonların şifrelerini çözüp atom bombasını yaptı.
 • İran atom programı, kötü amaçlı yazılım tarafından saldırıya uğradı.
 • Bir hidrojen atomunun yalnızca bir proton ve bir elektronu vardır.
 • O üniversiteden mezun olduğundan beri atom enerjisi çalışmasına tahsis edildi.
 • Helium ikinci en basit atomdur. O, iki proton ve iki nötron içeren bir çekirdekten oluşur. Çekirdek etrafında 2 elektron döner.
 • Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur diye kim söylemiştir Einstein mı diye sordum?
 

Atom tanımı, anlamı:

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Parçacık : Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül. Küçük parça, kırıntı.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Filozof : Felsefe yapmaya meraklı olan kimse. Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof. Sakin, kendi hâlinde yaşayan kimse.

Atom ağırlığı : Herhangi bir atomun 16 sayısı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağırlığı.

Atom bombası : Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluşması temeline dayanan bomba.

Atom çağı : Atom enerjisinin insanlığın hizmetine girdiği çağ.

Atom çekirdeği : Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü, çekirdek.

Atom enerjisi : Atom çekirdeklerinin parçalanmasından veya hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji.

Atom karınca : Hızlı ve çok çalışkan kimse.

Atom numarası : Atom sayısı.

Atom reaktörü : Nükleer parçalanma sonucu oluşan enerjiyi kontrol etmekte kullanılan düzen.

Atom santrali : Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika.

Atom sayısı : Bir atom çekirdeğinin içerisinde bulunan protonların sayısı, atom numarası.

Atomal : Atomlarla ilgili olan, atomik.

Atomcu : Atomla uğraşan kimse.

Atomculuk : Evrenin, bölünmez parçaların kümelenmesinden oluştuğunu ileri süren öğreti.

Atomik : Atomal.

Molekül : Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı. Bir bütünün en küçük parçası.

Yaprak : Birkaç parça eklenerek yapılmış olan şeylerde her parça. Eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrak ölçüsü. Sarma yapılmış olan asma yaprağı. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat. Börek, baklava vb. şeylerde yufka. Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak.

Sarılı : Üstünde sarı renk bulunan. Sarılmış olan.

Topak : Yuvarlak biçimde olan nesne, toparlak. Hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı. Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası. Bu biçim verilmiş şey. Şişe veya kadeh.

Marul : Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa).

Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

Temel : Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Atom altı tanecik : Temel özellikleri: Kütle; (Mev veya proton kütle birimleri) yük (elektron birimi) spin (birim, h/2π) manyetik moment (Bohr magnetonlar) büyüme işlemi, yıkılma ve birbirine dönüşme.

Atom barış planı : [Bakınız: Uluslararası atom Enerjisi Kurumu]

Atom gram : 1 mol atomun gram cinsinden kütlesi.

Atom grubu : (kimya)

Atom içi bilimi : Atom içindeki değişimleri inceleyen bilim dalı.

Atom kümesi : Herbrand tabanı için başka bir ad.

Atom oylumu : Bir öğenin atom ağırlığını gösteren bağıl sayının, öğenin yoğun-^ luğuna oranı.

Atom saati : Kuvars saatlerinin yeni bir türü, saatteki kuvars titreşimleri bir atomun ya da molekülün (örneğin: amonyak molekülünün) titreşimleriyle ayarlanır.

Atom zamanı : Atom titreşimlerine göre işleyen saatlerin belirttiği zaman.

Atom-gram : Bir öğenin, atomsal kütle birimi olarak verilen atom ağırlığı sayısının, gram türünden yazılan kütle niceliği. Bir elementin gram olarak belirtilen atom ağırlığı.

Diğer dillerde Atom anlamı nedir?

İngilizce'de Atom ne demek? : n. smallest part of an element (Physics, Chemistry); something that is extremely small, minute or microscopic object

n. something that is extremely small, minute or microscopic object; (Physics, Chemistry) atom, smallest part of an element

adj. atomic, nuclear, atomical

Fransızca'da Atom : atome [le]

Almanca'da Atom : n. Atom

Rusça'da Atom : n. атом (M)

adj. атомный