Ayan nedir, Ayan ne demek

Ayan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Ayan hakkında bilgiler

Ayan Meclisi ya da Heyet-i Ayan, Osmanlı Devleti'nin Meşrutiyet sistemi içinde bir Senato veya bir Üst Kamara benzeri bir kurum olup, Meclis-i Mebusan (seçilmiş milletvekilleri) ile birlikte Meclis-i Umumî'yi (Genel Meclis) meydana getiren ve 23 Aralık 1876 tarihli Kanûn-ı Esâsî'ye (Anayasa) göre kurulmuş yasama organıdır.

Ayan (toplumun önde gelenleri) Meclisi üyelerini Padişah seçerdi ve sayıları mebusların (Milletvekili) üçte birini geçmezdi. Ayanın başkan ve üyeleri güvenilir, itibarlı ve 40 yaşını geçmiş kimseler olurdu. Ayrıca Kanunu Esasinin 62. maddesine göre, nazır (bakan), vali, ordu kumandanı, kazasker, elçi, patrik, hahambaşı, kara ve deniz ferikleri, gereken şartlara sahip iseler Ayan üyesi olabilirlerdi.

Bu heyet, 1908 Kanunu Esasi değişikliği ile her yıl kasım ayı başında toplanmaya, padişah iradesiyle açılmaya ve dört ay süren çalışmasından sonra aynı şekilde kapanmaya başladı. Ayan meclisinin açılması, Mebusan meclisinden sonra olurdu. Olağanüstü hallerde ya padişahın isteği veya mebusların çoğunun yazılı müracaatı ile Meclis-i Umûmî daha erken açılarak toplantı süresini uzatabilirdi.

 

Nazırlar ile birlikte her iki heyetin üyeleri toplanır ve padişahın bir önceki yıl içinde yapılmış olan ve bir sonraki yıl içinde yapılacak olan işler hakkındaki nutku okunurdu. Ayan üyeleri aynı gün başkanlarının yanında, padişaha, vatana, Kanunu Esasi hükümlerine ve vazifelerine sadık kalacaklarına dair ant içerlerdi.

Ayan kısaca anlamı, tanımı:

Ayan olmak : Belli olmak, bilinir olmak.

Ayan beyan : Besbelli, apaçık, açık seçik bir biçimde.

Ayancık : Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

Ayandon : 18 Ocak'ta başlayan bir fırtına.

Meclis : Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılmış olan toplantı. Bu toplantının yapıldığı yer, şûra. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu. Dostlar toplantısı.

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

Devlet : Büyüklük, mevki. Talih. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

Meşrutiyet : Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet etme biçimi. Osmanlı Devleti'nde 1876 Anayasa'sıyla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesi'ne kadar süren, I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre.

Sistem : Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem. Düzen. Dizge.

 

Senato : Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı. Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Senatörlerin toplandıkları yer.

Benzeri : Aynı.

Belli : Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr. Beli olan. Belirli, muayyen. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum.

Açık : Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Örtüsüz, çıplak. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Aralığı çok. Çalışır durumda olan. Boş. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Belirgin bir biçimde. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Engelsiz, serbest. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Kolay anlaşılır, vazıh. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı.

Diğer dillerde Ayan anlamı nedir?

İngilizce'de Ayan ne demek? : [aya] n. palm, inner surface of the hand

Fransızca'da Ayan : clair, évident