Bölüm nedir, Bölüm ne demek

 • Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım.
 • Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
 • Çağ, devir
 • Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
 • Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
 • Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

"Bölüm" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Gelgelelim, hayatın bu masalsı bölümü çok kısa sürüyor." - A. Ağaoğlu
 • "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar." - Y. Z. Ortaç

Yerel Türkçe anlamı:

Fıçı.

Biyoloji'deki anlamı:

Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Divizyo.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: bölme]

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt-birimlerinden her biri.

Bir üniversite ya da yüksek okulu oluşturan başlıca yönetim birimlerinden her birine verilen ad.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Bir tiyatro yapıtında olay dizisinin ana kesimlerini oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan bölüm.

Hukuki terim anlamı:

1) taksîm (bk. bölme, bölüşme, bölüştürme).2) kısım.

 

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir çokluğun bir ötekine bölünmesiyle oluşan çokluk.

Bölme algoritmasındaki q sayısının adı.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında şubelerin bir araya gelmesinden oluşan grup, divizyo.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Bir oyunda konunun ana parçalarından her biri bk. perde.

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Çağkatman birimlerinden olan bir dizinin oluş süresi.

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık: divizyo), (Lat. divisio) Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup filumların bir araya gelmesiyle meydana gelir.

Bilimsel terim anlamı:

Gözlemlerin bölümlendirildiği öbeklerin her biri.

Yazmaların kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri.

Genel kuruluşun belirli bir işiyle uğraşan kolu.

Bir kuruluşun çalışma dallarından birisi.

Kendisine ilişkin özellikleri kapsayan işleri yetenek ve yetkileri çevresi içinde düzenleyen ve yapan organ.

Çiftekercilerin özenci, kazanççı ve bağımsız olarak ayrıldıkları bölümler.

Bir betikte, uygun görülen düzen gereğince, başlık ya da sayılarla birbirinden ayrılan parçaların her biri.

Tiyatro oyunlarında konunun ana parçalarından her biri, perde.

İngilizce'de Bölüm ne demek? Bölüm ingilizcesi nedir?:

division, chapter, partition, quotient, section, department, act, class, part, epoch

Fransızca'da Bölüm ne demek?:

division, section

Osmanlıca Bölüm ne demek? Bölüm Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

 

haric-i kısmet, sınıf, bap

Bölüm tanımı, anlamı:

Bölüm başkanı : Üniversitede bir bölümün yönetim işleri ile eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinden sorumlu öğretim üyesi, kürsü başkanı.

Alt bölüm : Sınıflandırmada ana bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım.

Bağımsız bölüm : Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bir binanın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli ve bağımsız mülkiyete konu olan özel bölümü.

İş bölümü : Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme. Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.

Su bölümü çizgisi : Komşu iki akarsuyun beslenme teknelerini ayıran çizgi.

Zeka bölümü : Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer.

Bölümleme : Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif.

Bölümlemek : Birçok şey arasında, birbirine eşit veya benzer olanları kümelere ayırmak, sınıflamak, tasnif etmek, tasniflemek.

Bölümlendirme : Bölümlendirmek işi, sınıflandırma.

Bölümlendirmek : Bir şeyi bölümlere ayırmak, sınıflandırmak.

Bölümleniş : Bölümlenme işi, sınıflanış.

Bölümlenme : Bölümlenmek işi.

Bölümlenmek : Bölümleme işine konu olmak, sınıflanmak.

Bölümsel : Bölünme ile ilgili, kısmi.

Parça : Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Tane. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Pasaj.

Kısım : Bir cinsten veya meslekten olanların tümü. Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Kol.

Kuruluş : Yapı, yapılış, bünye. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kurulma işi. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kasılma.

Yönetim : Dümen. Yönetme işi, çekip çevirme, idare.

Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

Departman : Bölüm.

Seksiyon : Oturum. Bölüm.

Çağ : Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik. Parmaklık, korkuluk. Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav.

Devir : Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Dönme, dönüş. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Dolaşma. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Aktarılma.

Bölüm alt sınırı : Nicel verilerin sıklık dağılımlarında, bir bölümün en küçük değeri.

Bölüm altı : Canlıların sınıflandırılmasında bölümden daha küçük gruplar topluluğu anlamında kullanılan terim, subfilum.

Bölüm aralığı : Bir sıklık dağılımında değişken değerlerinin bölümlenebildiği uygun aralıklardan her biri.

Bölüm başlığı :

Bölüm değeri : Nicel verilerin sıklık dağılımında bir bölümün alt ve üst sınırlarının yalın ortalaması.

Bölüm doğru-uzaysısı : E A-doğru-uzaysısının bir M altdoğru-uzaysısı için, E/M bölüm kümesi üzerinde oluşturulan A-doğru-uzaysı.

Bölüm dolamı : A dolamının bir I özleği için, A/I bölüm kümesi üzerinde oluşturulan dolam.

Bölüm dönüşümü : [Bakınız: doğal benzeryapı dönüşümü]

Bölüm gönderimi : [Bakınız: doğal gönderim] (…)

Bölüm havalığı : Havalandırılamıyan bir odanın kirli havasını dışarı atan boru.

Bölüm ile ilgili Cümleler

 • Bölüm 14'ü okumanız gerekiyordu. O sizin hafta sonu boyunca ev ödevinizdi.
 • Bölüm şefi öneriyi kabul etti.
 • Bölüm şefi birdenbire söyledi: "Kadınlar ve et, onları biraz kokmuş severim."
 • Sadece ilk dört bölümü okudum.
 • O bölüm iyi.
 • En çok sevdiğim bölüm bu.
 • Motorlu Taşıtlar Bölümünde bir sürü arkadaşım var.
 • Bölümdeki en aptal kişi genç Tanaka'dır.
 • Bölümün sonunda onun anlamını tahmin etmiş olacaksınız.
 • O hoşlanmadığım bölüm.
 • Bay Yamada personel bölümünden sorumludur.
 • Taksi şoförü bizi kentin o bölümüne götürmeyi reddetti.

Diğer dillerde Bölüm anlamı nedir?

İngilizce'de Bölüm ne demek? : n. section, chapter, part, category, division, class, department, instalment, installment, cantle, compartment, desk, episode, fraction, fragment, portion, segment, septum, sequence, side, squad, quotient

Fransızca'da Bölüm : classe [la]; division [la]; part [la]; partie [la]; section [la]; quotient [le]; (eserde) livre [le], chapitre [le], page [la]

Almanca'da Bölüm : n. Abschnitt, Abteilung, Department, Kapitel, Klasse, Ofenröhre, Part, Quotient, Rubrik, Sektion, Stelle, Stück, Teil

abbr. Kap.

Rusça'da Bölüm : n. отделение (N), крыло (N), простенок (M), раздел (M), рубрика (F), часть (F), глава (F), отдел (M), участок (M), деление (N), частное (N)