Bağımlılık nedir, Bağımlılık ne demek

 • Bağımlı olma durumu, tabiiyet

"Bağımlılık" ile ilgili cümle

 • "Bağımlılık bir süre mutlu eder, sonra alışkanlık olur, sonra baskıya dönüşür." - T. Dursun K

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Karlaşılan sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçmek için gerekli yetenekten yoksun olma durumu.

Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duyma.

Kendi kendine yetmezlik.

Felsefi anlamı:

Bir başka şeyle koşullu olma, bir başka şeye bağlı olma durumu.

Nedensel bağımlılık: Etki ile neden arasındaki -> bağıntı.

Mantıksal bağımlılık: Neden ile sonuç arasındaki bağıntı.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir kişi, toplumsal küme ya da toplumun siyasal, ekonomik, ekinsel ve benzeri bakımlardan başka kişi, küme ya da toplumların güdüm ve yönetimi altına girmesi durumu.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Psikotrop bir maddeyle merkezî sinir sistemi arasındaki etkileşmeden doğan ve maddenin keyif artırıcı psişik etkilerini duyumsamak ve bazen de yokluğunun vereceği huzursuzluktan sakınmak için maddeyi devamlı veya periyodik olarak alma isteği.

Bilimsel terim anlamı:

Niceliklerin ya da niteliklerin bağımsız olmaması, ay. bk. bağımsız olasılıksal değişkenler, bağımsız olaylar.

Kişinin gereksinme ve isteklerini karşılamakta yetersiz oluşu, karar verme ve işlerini başarmada başkalarından yardım istemesi durumu.

 

Çoğabilimde, çalışan (etkin) kesim üzerindeki çoğal baskıyı gösteren ve edilgen çoğanın etkin çoğaya oranı olarak bulunan değer.

İngilizce'de Bağımlılık ne demek? Bağımlılık ingilizcesi nedir?:

dependency, dependence

Almanca'da Bağımlılık ne demek?:

abhängigkeit

Fransızca'da Bağımlılık ne demek?:

dépendance

Bağımlılık hakkında bilgiler

Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanır. Bağımlılık kavramının anlamı, psikoloji ve siyaset alanlarında farklıdır.

Bir ulusun, diğer bir ulusa ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel alanlarda tabi olması durumudur. Genellikle gelişmiş, zengin ve güçlü ülkeler, daha zayıf olan ülkeleri gerek teknolojik, gerekse de ekonomik gelişmişlik seviyelerini kullanarak kendilerine bağımlı hale getirmektedirler.

Bağımlılık bireylerin, kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yinelemeye yönelik önüne geçilemez bir istek duymaları halidir.

Bağımlılık ile ilgili Cümleler

 • Bağımlılık yapan bütün ilaçlar, beyinde dopamin salgılanmasını arttırır.
 • Sigara içmek kötü bir bağımlılıktır.
 • Bağımlılık, günümüz gençlerinin problemlerindendir.
 • Bu, ilginç bir şekilde bağımlılık yapıyor!
 • Şimdiye kadar oynadığım en bağımlılık yapan oyun.
 • Kokain çok bağımlılık yapıcıdır.
 • Bağımlılık yapan maddelerden uzak durunuz!
 • Çeviri yapmak bir bağımlılıktır.
 • Fast food bağımlılık yapabilir.
 • Bağımlılık yapan bütün ilaçlar, beyinde dopamin salınımını arttırır.
 

Bağımlılık anlamı, tanımı:

Bağımlı : Sigara, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıklara aşırı derecede düşkün, müptela. Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

Tabiiyet : Uyrukluk. Bir şeye veya bir kimseye bağlı olma, bağımlılık.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje.

Kişi : Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

İstek : Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

İrade : İstenç. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç. Buyruk. İstek, dilek.

Tahakküm : Baskı, zorbalık, hükmetme.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

Olma : Olmak işi.

Bağımlılık kuramları : Büyük ölçüde Latin Amerikalı yapısalcılardan etkilenen, emperyalizmin çevre ekonomilerini aktif bir biçimde geri bıraktığını, kalkınmalarını engellediğini ve sömürdüğünü ileri süren P. Baran, G. Frank, S. Amin, A. Emmanuel, G. Kay ve I. Wallerstein’ın öncülüğünü yaptığı kuramlar.

Bağımlılık t testi : İki eş arasındaki farkın önem.

Diğer dillerde Bağımlılık anlamı nedir?

İngilizce'de Bağımlılık ne demek? : adj. inveteracy, quality of being inveterate, quality of being deeply ingrained

n. dependence, subjection, addiction, dependency, dependance, habit, bondage, fixation, indulgence, servitude

Fransızca'da Bağımlılık : dépendance [la], subordination [la], sujetion [la]

Almanca'da Bağımlılık : n. Interdependenz, Sucht, Süchtigkeit, Unfreiheit, Unselbständigkeit, Unselbstständigkeit, Vasallentum

Rusça'da Bağımlılık : n. зависимость (F), несамостоятельность (F)