Ba nedir, Ba ne demek

Ba; kimya alanında kullanılan bir sözcüktür.

  • Baryum elementinin simgesi

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

Be, ey, yahu anlamlarında ünlem: Haydi ba gidelim.

Evet, tabii, şüphesiz, peki.

Şimdiki zaman eki (tekil üçüncü şahıs),-yor: Baban pazardan geli ba.

Bana: Bâ bak.

Bey.

Abla (tek başına kullanılmaz, sonu sesli harfle biten özel adın sonunda bir ek gibi söylenir): Ayşe ba haydi gidelim.

Olmazlık, isteksizlik bildirir: ('a' kısa ve sonunda 'ı' varmış gibi kesilerek söylenir): Ba ! Ben burda yatmam.

Bak!.

Be! (bk. be).

Bana.

Bağ.

Bana.

Ba anlamı, tanımı

Baş ba : Sığırların başlarından ahıra bağlamaya yarayan bağ, ip

Şimdiki zaman : Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda yapıldığını ve süregelmekte olduğunu gösteren zaman. bk. şimdiki zaman kipi.

Üçüncü şahıs : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve «o» zamiri (teklik. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve «onlar» zamiri (çokluk. şahıs) vb. üçüncü kişi. -lehine şart: üçüncü kişi yararına sözleşme. -ın fi’lini taahhüd : üçüncü kişi zararına sözleşme.

 

İsteksizlik : İsteksiz olma durumu.

Tek başına : Kendi kendine, yalnız olarak, münferiden.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Sesli harf : Ünlü.

Pişmanlık : Pişman olma durumu, nedamet.

Zaman eki : Fiillerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek: -ecek (gel-eceğ-im), -miş (piş-miş-ti), -iyor (sev-iyor), -di (gel-di) vb.

Olmazlık : Olmazlı olma durumu. Olmazlı olan şey.

İsteksiz : Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz. İsteksizce.

Şüphesiz : Şüphesi olmayan, kuşkusuz. Kuşkusuz.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Şimdiki : İçinde bulunulan anda olan veya yapılan, bu andaki, bu zamandaki.

Özel ad : Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel isim: Ali, Ankara, Kızılırmak, Özbek, Türkçe gibi.

Söyleni : Halkın gerçeklik ve doğruluklarını düşünmeden benimsediği, aslında uydurma kişilerle olaylardan kurulu olan, geleneksel anlatı türü. bk. nedenli söylence, karşılığı masal, saga, öykünce.

Sonunda : En son zamanda, nihayetinde.

Beğenme : Beğenmek işi veya durumu.

Olmazlı : Olması ihtimal dışı olan.

Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto. Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

Diğer dillerde B9 vitamini anlamı nedir?

İngilizce'de B9 vitamini ne demek ? : folacin