Bacanak nedir, Bacanak ne demek

  • Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre durumu
  • Dost, arkadaş.

"Bacanak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Yusuf Ziya Ortaç ile Orhan Seyfi Orhon bacanaktır."

Bacanak hakkında bilgiler

Bacanak, kız kardeşler ile evlenen erkeklerin birbirlerine göre akrabalık durumu. Bacanaklık evlilik yoluyla kazanılan bir akrabalık derecesidir. Bir erkek, kendi bacanağının aynı zamanda bacanağıdır.

Sözcük Türkçe "bacı" (kız kardeş) kökünden gelir. Çağatay Türkçesinde "bacı" sözcüğü "baca" hâlindedir.

Bacanak anlamı, kısaca tanımı:

Kardeş : Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri. Yaşça küçük olan çocuk. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü.

Erkek : İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Yetişkin adam, bay, er kişi. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sözüne güvenilir, mert. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma. Koca.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

 

Baca : Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Çatı penceresi.

Bacanaklık : Bacanak olma durumu.

Dost : Sahibine sevgi gösteren hayvan. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

Arkadaş : Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik. Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş.

Akrabalık : Akraba olma durumu.

Evlilik : Evli olma durumu.

Kazan : Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap.

Derece : Denli, kadar. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Sıcaklıkölçer. Başarı gösterme. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.

Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Benzer.

Diğer dillerde Bacanak anlamı nedir?

İngilizce'de Bacanak ne demek? : n. brother in law

Fransızca'da Bacanak : beau-frère (beaux-frères) [le]

Almanca'da Bacanak : Schwager

Rusça'da Bacanak : n. свояк (M)