Basit nedir, Basit ne demek

Basit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Basit" ile ilgili cümle

 • "Bu, fikirsiz, basit ve masum bir çocuk hafifliği değildi." - R. N. Güntekin
 • "En basit şeyi yazamayacak kadar cahildi." - H. Taner
 • "İşte en basit bir sebep. Belki sadeliğinden tuhaf geliyor insana." - N. F. Kısakürek
 • "Bu basit takılmalar, her seferinde onları güldürdü." - N. Cumalı
 • "Üstünde basit ve kapalı bir çarşaf vardı." - A. Gündüz

Basit hakkında bilgiler

Bâsit (Arapça: الباسط), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Bâsit, her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.

Basit ile ilgili Cümleler

 • Helium ikinci en basit atomdur. O, iki proton ve iki nötron içeren bir çekirdekten oluşur. Çekirdek etrafında 2 elektron döner.
 • Sadece herhangi bir çocuk tarafından kullanılanlar gibi basit boya kalemleri kullanarak Maria nefes kesen resimler yaratabildi.
 • Bütün doğal diller eşit derecede -fakat farklı şekillerde- karmaşıktır. Malayca dilbilgisi basittir, fakat görünüşte birbirine eşdeğer birçok kelime arasında kişinin tercihi, konuşmacının ve dinleyicinin sosyal statüsünden etkilenir.
 • Futbol basit bir oyundur. 22 kişi bir topun peşin koşar ve sonunda da daima Almanlar kazanır.
 • Verecegim sir çok basit: insan ancak yüregiyle baktigi zaman dogruyu görebilir. Gerçegin mayasi gözle görülmez.
 • O, mükemmel olan çok derin doğal bir kuyudan suyunu çekti, bunun üzerine çok basit bir kasnak bloğu kurdu.
 • Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir.
 • Anlaşılması yeterince basit bir evren onu anlayabilecek bir aklı üretemeyecek kadar çok basittir.
 • Futbol basit bir oyundur.22 Adam bir topun peşinden 90 dakika boyunca koşar ve sonunda hep Almanların kazandığı bir oyundur.
 • "Ne demek istiyorsun?" Dima sordu fakat geğirdi, zira o sessiz kalırsa, bu cümle çok basit olur.
 

Basit tanımı, anlamı:

Basite indirgemek : Basitleştirmek, sade bir biçime döndürmek.

Basit cisim : Maddesi tek elementten oluşmuş cisim.

Basit cümle : Tek yargı bildiren cümle, basit tümce.

Basit faiz : Faizleri üzerine eklenmemiş anaparaya belli bir dönem sonunda verilen faiz.

 

Basit kelime : Yalın kelime.

Basit kesir : Payı paydasından küçük olan kesir.

Basit renk : Prizmadan geçen beyaz ışığın ayrıldığı renklerden her biri.

Basit tümce : Basit cümle.

Basitçe : Basit olarak, kolay tarafından.

Basitleşmek : Basit duruma gelmek.

Basitleştirme : Basitleştirmek işi.

Basitleştirmek : Gereksiz ayrıntılardan arıtarak sade duruma getirmek.

Basitlik : Basit olma durumu.

Yapılma : Yapılmış. Yapılmak işi.

Anlaşılma : Anlaşılmak işi.

Kola : Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kolalama.

Karışık : Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Karışmış. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık. Dolu. Saf olmayan.

Süssüz : Süsü olmayan, süslenmemiş, gösterişsiz, yalın, sade.

Gösterişsiz : Görkemsiz. Gösteriş yapmayan. Gösterişi olmayan, mütevazı.

Bilgi : Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim.

İslam : Müslümanlık.

Kolay : Kolaylık. Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe. Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı.

Basit ad cümlesi : Bir düşünceyi, bir duyguyu ve bir oluş ve kılışı ad soylu bir kelime veya bir ek-fiil ile tek yargı hâlinde anlatan ve en az bir özne ile bir yüklemden oluşan cümle türü: Bu gün hava oldukça serin. Günler kısa geceler uzun. Gökyayım ne yapsam ziyade değil / Sencileyin hasmı rüyada değil / Topun namlusunda görenlerindir (O. Ş. Gökyay, Bu Vatan Kimin?). Eğerlen kıratı alın getirin / Ağam gelir diye gözü yoldadır (Karacaoğlan) vb. bk. basit cümle.

Basit ayrı dikiş : Yarada sağ veya soldan başlamak suretiyle önce dıştan içe, sonra devamla karşı yara kenarına içten dışa batırılarak geçirilmesi ve yara dudaklarının düzgün olarak karşılıklı gelecek biçimde düzeltildikten sonra her seferinde ayrı düğüm konulmasıyla uygulanan dikiş çeşidi.

Basit bağlantılı manifold : Topolojisi basit bağlantılı olan manifold.

Basit bezler : Morfolojik olarak sınıflandırmalarda tek birimden (corpus glandula) oluşmuş, bir kanala sahip, basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp ya da alveolar tipte olabilen bezlere verilen genel ad. Bir veya birkaç korpus glandule içeren ve bunların tek bir boşaltıcı kanala açılan çok hücreli dış salgı bezleri.

Basit borumsu bez : (biyoloji)

Basit böbrek kisti : Çoğunlukla çift taraflı, tek veya bir kaç adet, kortekste bulunan, içi epitelle döşeli patolojik boşluk. Domuzlarda ve buzağılarda oldukça sık görülür.

Basit bölünme : Amitoz.

Basit çoğaltan : Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafî yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğiliminin tersine eşit olan katsayı.

Basit damıtma : (fizik)

Basit devirli ondalık kesir : (matematik)

Diğer dillerde Basit anlamı nedir?

İngilizce'de Basit ne demek? : adj. simple, basic, easy, elementary, countrified, crude, elemental, everyday, facile, foolproof, frugal, homely, humble, jejune, potty, primitive, simplex, simplificative, simplistic, small, straightforward, undemanding, vulgar

adv. frugally

Fransızca'da Basit : élémentaire, simple, quelconque, terre à terre

Almanca'da Basit : adj. einfach, flach, frugal, hausbacken, kinderleicht, kunstlos

Rusça'da Basit : adj. простой, несложный, элементарный, незатейливый, незамысловатый, доступный, неприхотливый, популярный

adv. просто, популярно