Bilmesinlercilik nedir, Bilmesinlercilik ne demek

Bilmesinlercilik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir.

Eğitim alanındaki anlamı:

Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve genellikle özgür düşüncelere karşı koyanların tutumuna verilen ad.

Bilmesinlercilik hakkında bilgiler

Bilmesinlercilik (ayrıca Obskürantizm), belli sınırların ötesinde bilginin yayımı ve büyümesine gösterilen yeğinli bir muhalefettir. Özgür düşüncenin karşıtıdır ve genellikle dinci köktencilikle birliktedir. G. W. F. Hegel ve takipçilerinin (Marx dahil) ve daha yakın zamanlarda Martin Heidegger'in felsefi düşüngüleri (ideolojileri) ile eşleştirilir. Bu tanıma örnek olarak, kitap yasaklamak sayılabilir.

Bilmesinlercilik tanımı, anlamı

Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu

Toplumsal sınıflar : Marksçı kurama göre: Üretim güçlerinin belli gelişme aşamalarında üretim araçlarını ellerinde bulundurup bulundurmama durumları, toplumsal işbölümü düzenindeki yerleri, zenginliklerini elde etmede kullandıkları araçlar ve bu toplumsal zenginliklerden aldıkları payın büyüklüğü bakımlarından birbirlerinden ayrılan geniş insan kümeleri. Bir bölüm batılı toplumbilimciye göre: Gelir düzeyleri, yaşama biçimleri, toplumda gördükleri saygı ölçüsü bakımlarından birbirinden ayrılan, aralarında düşey devinim olanağı bulunan insan kümeleri.

 

Köktencilik : Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm. Yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde sonuna kadar giden görüş. Ele alınan konunun temel nedenlerine, köklerine kadar inen düşünce biçimi, radikalizm. Kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değiştirmelerden yana olan tutum veya öğreti, radikalizm.

Aydınlatıcı : Işık veren.

Yakın zaman : Pleistosen'den sonra gelen, 10000 yıl önce başlamış olan yakın jeolojik çağ. Holosen.

Gösterilen : Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik. Bir adın kaplamı olan nesne.

Yasaklamak : Bir şeyin yapılmamasını buyurmak veya istemek.

Donatılma : Donatılmak işi.

Yasaklama : Yasaklamak işi.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Muhalefet : Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık. Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu. Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler.

 

Köktenci : Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı olan, radikal.

Düşüncel : Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan. Yalnız düşünce ile kavranabilen.

Birtakım : Kimi, bazı.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

İdeoloji : Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü.

Takipçi : Takip eden, izleyen kimse.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

Felsefi : Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin.

Düşüngü : Düşünce. [Bakınız: düşünceme]. Üzüntü, can sıkıntısı.

Diğer dillerde Bilmesinlercilik anlamı nedir?

İngilizce'de Bilmesinlercilik ne demek ? : obscurantism