Birim nedir, Birim ne demek

 • Bir kümenin her elemanı.
 • Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.
 • Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
 • Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
 • Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit

"Birim" ile ilgili cümleler

 • "Uzunluk ölçüsü birimi metredir."

Birim hakkında bilgiler

Birim (İngilizce; unit), fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan uluslararası standart büyüklüklerdir.

SI birim sisteminde temel büyüklükler; kütle Kilogram, uzunluk Metre, zaman Saniye, sıcaklık Kelvin, elektrik akım şiddeti Amper, ışık şiddeti Kandela ve madde miktarı Mol birimleri ile ifade edilir.

Birim ile ilgili Cümleler

 • Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.
 • Birimiz burada kalmak ve Tom'a bakmak zorunda.
 • Şirket para kaybeden bazı birimlerin satmaya karar verdi.
 • Birimiz biletleri alabilir.
 • Birimiz gitmek zorunda.
 • Aile toplumun temel birimidir.
 • Ali herhangi birimizin ona yardım etmesini istemediğini söyledi.
 • Sözcük grupları sözdizimsel birimlerdir.
 • Birimiz kalıp Tom'a yardımcı olmalı sanırım.
 • Birimiz hepimiz hepimiz birimiz içinse yardımınızı kabul ederim fakat beni siz istediğiniz için severse ben olduğum için sevmezse orada bir problem yaşanabilir.
 • Her birimiz bir ağaç ekmeliyiz.
 • Herhangi birimizin gitmesi gerektiğini sanmıyorum.
 • Birimiz görüşmeye katılacak.
 • Sinir hücresinin sinir dokusu için temel birim olduğunu belirlemek neden bu kadar zor?
 

Birim kısaca anlamı, tanımı:

Birimkare : Alanının hesaplanmasında kullanılan uzunlukların birimi cm, m vb. birimlerle ifade edilmemiş bölgelerin alan ölçüsü.

Birimküp : Hacminin hesaplanmasında kullanılan uzunlukların birimi cm, m vb. birimlerle ifade edilmemiş cisimlerin hacim ölçüsü.

Birim tüketimi : Konut, kişi, malzeme, araç vb. başına düşen enerji tüketim miktarı.

Birimler bölüğü : Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü.

Son birim : En sonda yer alan birim, marjinal.

Biçim birimi : Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem.

Leksik birimi : Sözlük birimi.

Nazım birimi : Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu.

Para birimi : Bir devletin para için kabul ettiği değer ve eder ölçüsü.

Ses birimi : Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses ögesi, fonem.

Sözlük birimi : Sözlükte madde başı olarak yer alacak anlamlı söz varlığı.

Zaman birimi : Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı.

Sade birimler bölüğü : Birden dokuza kadar olan sayılar kümesi.

Yüzlük birimler bölüğü : Yüzden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü.

Küme : Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. Tümsek biçimindeki yığın. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Tomar. Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup.

 

Eleman : Kümeye ait varlıklardan her biri. Öge. Bir toplulukta çalışan insanların her biri.

Varlık : Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Önemli, yararlı, değerli şey. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Var olan her şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Ömür, hayat.

Ünite : Birim. Dersin bölümlerinden her biri. Birlik, birleşmiş olma durumu. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. Bir görevi, işi sürekli olarak yapmak üzere oluşturulmuş birlik.

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Ölçmek : Aşırı olmamasına dikkat etmek, kontrol etmek. En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek.

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Garip, tuhaf. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan.

Fiziksel : Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki. Fizikle ilgili olan.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Bu sayı kadar olan. Sadece. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sayıların ilki.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Diğer dillerde Birim anlamı nedir?

İngilizce'de Birim ne demek? : n. unit; monad

n. one, particular person

Fransızca'da Birim : unité [la]

Almanca'da Birim : n. Einheit

Rusça'da Birim : n. единица (F)