Bitki nedir, Bitki ne demek

Bitki; bir bitki bilimi terimidir.

 • Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat

"Bitki" ile ilgili cümle

 • "Geniş pencerelerin önünde bakımlı tropik bitkiler var." - İ. Aral

Yerel Türkçe anlamı:

Son, uç

Ürün.

Osmanlıca Bitki ne demek? Bitki Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

nebat

Bitki hakkında bilgiler

Bitkiler (Latince: Plantae), fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.Fotosentezi sadece bitkilerle beraber bazı tek hücreli canlılar yapar.

Bitkiler, topluluk halinde yaşarlar. Bitkilerin bir bölgede oluşturdukları örtüye bitki örtüsü denir. Flora, bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir. Bunlar 4 sınıftır: Ormanlar (her zaman yeşil tropikal yağmur, subtropikal, orta kuşak, sert yapraklı, iğne yapraklı, kışın yaprak dökenler, muson ormanları, tropikal kuru, mangrov, galeri, bataklık), Çalılar (maki, garig, psödomaki), otlar (savan, step, çöl), tundra. Bitkilerin yetişmesini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar; ekvatora uzaklık, denizden yükseklik(rakım), arazi eğimi, ışık, sıcaklık, nem, yıllık yağış miktarı, toprak içeriği, canlı faktörler (insan, hayvan, diğer bitkiler, mikroorganizmalar)'dir Bitkiler, fotosentezle ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynadıklarından, canlılar dünyasında çok önemli yere sahiptirler.

 

Bitkiler aleminin 350.000'e yakın türü mevcuttur. 2004 itibariyle 287.655 bitki türü tanımlanmıştır. Bunlardan 258.650'si çiçekli bitkilerden, 15,000'i de yosunlardan olarak tanımlanmıştır. Bitkiler genel olarak ototrof (özbeslek) organizmalardır ve enerjilerini güneş ışığından alırlar. Birçok bitki kloroplastları sayesinde fotosentez ile organik bileşiklerini üretir. Bitki hücreleri genellikle kareye benzer şekildedir.

Bitki ile ilgili Cümleler

 • Bitkiler büyür.
 • Dün Tom'a rastladığımda o oldukça bitkin görünüyordu.
 • Bitki azar azar büyüdü.
 • Ali çok bitkin görünüyordu.
 • Bitki yaşamı için, suya ek olarak güneş ışığı kesinlikle gereklidir.
 • Zirveye vardığımda, ben tamamen bitkindim.
 • Bambular gezegendeki en hızlı büyüyen bitkilerden biridir.
 • Bitkiler de nefes alır.
 • Genç bitkiler kırağılı havadan korunmalıdır.
 • Ben yürüyüşten sonra tamamen bitkin düştüm.
 • Bu bitki kritik tehlike altında.
 • Bitki büyüyor.
 • Bitkiler bu toprakta büyümez.
 • Bitkiler ağrı hissedebilir mi?

Bitki anlamı, tanımı:

Fotosentez : Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

 

Yıllık : Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Bir yılda verilen ücret. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Bir yıl için, senelik, senevi. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname. Bir yıl içinde olan. Yılda bir yapılan.

Canlı : Güçlü, etkili. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Canlı yayın. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Bitki bilimi : Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı, nebatat, botanik.

Bitki bitleri : Bitkiler üzerinde yaşayan, kırmız böceği, ağaç biti, çiçek, fidan vb. gibi böceklerin ortak adı.

Bitki coğrafyası : Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi, fitocoğrafya.

Bitki nakli : Bitkiyi bir yerden alıp başka bir yere dikme, transplantasyon.

Bitki örtüsü : Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü, bitey, flora, vejetasyon.

Bitki patolojisi : Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

Bitki sütü : Süt görünüşünde bitki öz suyu.

Bitki topluluğu : Benzer doğal olaylara ve yaşama koşullarına uymuş, belirli bir görünüş almış bitkilerin tümü.

Etli bitki : Kurak ortamda yaşayan ve dokuları içinde bol su depo eden, yaprakları ve sapları kalın bitki.

Tropikal bitki : Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü.

Yağlı bitki : Özünde yağ bulunan veya yağ salgılayan bir tür bitki.

Anahtar bitkiler : Mera üzerinde çok bulunan ve bunların doğru bir biçimde otlatılmaları ile tüm meranın doğru bir şekilde otlanmış olacağı kabul edilen bitki türleri.

Aşağı bitkiler : Su yosunları, mantarlar, kara yosunları vb. su dışında fazla boy atmayan damarsız bitkiler.

Çiçekli bitkiler : Tohumlu bitkiler.

Çiçeksiz bitkiler : Üreme organları gizli olan mantarlar, eğrelti otları vb. bitkiler sınıfı.

Tallı bitkiler : Kök, gövde, yaprak gibi ana organlardan yoksun bulunan ve çoğu asalak veya çürükçül olarak yaşayan ilkel bitkiler topluluğu.

Tohumlu bitkiler : Bitkiler dünyasının büyük bir şubesi, çiçekli bitkiler.

Kültür bitkileri : İnsanlar tarafından yetiştirilen bitkilerin bütünü.

Mera bitkileri : Meralarda kendiliğinden yetişen veya yapay olarak yetiştirilen, yem değeri olan veya olmayan tüm bitki türleri.

Salon bitkileri : Kapalı mekânlarda yetiştirilen, kaktüs, kauçuk, eltieltiyeküstü vb. süs bitkileri.

Su bitkileri : Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkiler.

Süs bitkisi : Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki.

Bitki bilimci : Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi.

Bitkici : Bitki yetiştiren kimse.

Bitkicilik : Bitkicinin yaptığı iş.

Bitkileşmek : Bitki durumuna gelmek.

Bitkimsi hayvanlar : Mercan, sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar.

Bitkin : Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız.

Bitkinlik : Bitkin olma durumu, dermansızlık, zafiyet.

Bitkisel : Bitkiden elde edilen, nebati. Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan.

Bitkisel hayat : Hastalık veya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelme.

Bitkisel kazein : Küspe ve sıvı yağ artıklarından elde edilen azotlu madde.

Bitkisel yağ : Bitkilerden değişik yöntemler kullanılarak elde edilen yağ.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Bileşen : Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri.

Spor : Kullanışı rahat, kolay olan. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

Tohum : Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Spermatozoit. Soy sop, döl, nesil, sülale. Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey.

Aracı : İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. Ara bulucu. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta.

Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Tahta, kereste.

Bitki anatomisi : (botanik)

Bitki bakısı : Her tür bitki taneleri aracılığıyla yitikleri bulma ve geleceği okuma işi. bk. bakı. krş. un bakısı.

Bitki benzeri kamçılılar : sınıfındaki protozoonlar.

Bitki biyolojisi : (Yun. phyton: bitki; bios: hayat; logos: bilim) Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. Fitobiyoloji.

Bitki bölgesi : (coğrafya)

Bitki bulgu belgesi : Bitkisel yenilikler için verilen belge.

Bitki bulgusu : Yeni ve değişmez nitelikler gösteren ve çoğaltılabilir bir bitki yaratma.

Bitki doku kültürü : Bitki hücreleri, dokulan, organları ya da bitkinin tamamının in vitro büyütülmesi ve devam ettirilmesi.

Bitki evreni : (botanik)

Bitki fizyolojisi : (botanik)

Diğer dillerde Bitki anlamı nedir?

İngilizce'de Bitki ne demek? : n. plant, vegetable, herb; wort

Fransızca'da Bitki : plante [la], végétal [le]

Almanca'da Bitki : n. Gewächs, Kraut, Pflanze

adj. krautig

Rusça'da Bitki : n. растение (N)