C cetveli nedir, C cetveli ne demek

C cetveli; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Bütçe yasasında devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümleri gösteren cetvel.

C cetveli anlamı, kısaca tanımı

C : Türk alfabesinin üçüncü sırasında yer alan ve Ce adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, katışık diş - diş eti ünsüzünü gösterir. Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. Romen rakamları dizisinde 100 sayısını gösterir. 1. kim. Karbon elementinin simgesi. Konsantrasyon. Curie. I.Karbon. Sistein amino asit. 3.Sitozin. 4.Sitidin. C değeri. Kompleman sistemi. Santigrat. Isıma kapasitesi. 9.Coulomb. Müzik edebiyatında ve dizgelerde DO notasını ifade eden harf. Alfabenin üçüncü harfi. Karbon elementinin simgesi. Celsius derecesi için simge. Kapasitör ve kapasitesi simgesi. Santi- (10-2) için simgesi. Kritik hal ve kristal hale işaret etmek için alt indis olarak kullanılan simge. Işık hızını belirtmek için kullanılan simge

Cetvel : Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik. Liste, çizelge.

Devlet gelirleri : Devletin vergileme yetkisine dayanarak kanun yoluyla sağladığı gelirler ile iktisadi etkinliklerinden elde ettiği gelirler toplamı. Devletin kamu gereksemelerinden doğan giderlerini karşılamak üzere çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirler.

 

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Büyüklük, mevki. Talih.

Bütçe : Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.

Temel : Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz.

Gelir : Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

 

Hüküm : Yargı. Önem, geçerlilik. Egemenlik, hâkimiyet. Karar. Değer, aynı ya da benzer nitelik.

Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı.

Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya.

Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı.

Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

Diğer dillerde C bölgesi anlamı nedir?

İngilizce'de C bölgesi ne demek ? : c region