Cebir nedir, Cebir ne demek

Cebir; bir matematik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Sayılar yerine imler konularak sayısal işlemlerin genelleştirilmesi.

Sayıbilgisinin soyutlanması.

Her x, y, z öğesi ve a sayısı için, üzerinde x (y+z) = xy + xz, (x+y) z = xz + yz, a(xy) = (ax) y = x (ay) eşitliklerini sağlayan bir çarpma işlemiyle donatılmış doğrusal uzay. Anlamdaş. doğrusal birleşmeli cebir. 4 - bk. kümeler cebiri.(…)

İngilizce'de Cebir ne demek? Cebir ingilizcesi nedir?:

algebra

Osmanlıca Cebir ne demek? Cebir Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cebir

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Kayseri kenti, Talas belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Cebir hakkında bilgiler

Cebir, parçalanmış veya birleşmesi gereken parçalar anlamına gelir. Bu kelimelere sayı teorisi, geometri ve analizde dahildir. Matematik ilkokul işlemlerinden çember daire alanları bulmaya kadar gider. Kolay olan matematik ilkokul (öncül matematik), bir üstü kuramsal matematik ve modern matematiktir. İlkokul matematiği basit matematik matematiğin her alanında kullanılmaktadır ve bunlara bilim mühendislik ve eczacılık örnek olarak verilebilir. Kuramsal matematik ileri matematiğin ağır ve sadece profesörler tarafından çalışılan bir koludur.

 

Matematikle ilgili ilk çalışmalar yakın doğuda Harezmi tarafından yapılmıştır ve Ömer Hayyam (1050-1123) gibi isimler tarafından devam ettirilmiştir.

Tarihsel açıdan cebirin birçok anlamı vardır bunun sebebi cebirin anlamsal bolluğu ve çevresindeki anlam değiştiren etkenlerdir. Matematik gibi bir dalda bir kelimenin birden fazla anlamının olması karışıklıklara yol açabilir. Bu yanlış anlamaları engellemek için kelimenin etrafına bazı sözcükler eklenir.

Cebir kelimesinin kökeni Harazmi tarafından yazılmış Ilm al-jabr wa'l-muḳābala arapça kitaptan gelmektedir. Kitabın isminin anlamı zorla yani cebirle bir hesabın yapılması bilimi olarak çevrilebilir. Kelimenin algebra (al-gebra) şeklinde İngilizceye eklenmesi ise ortaçağdaki İspanyol, İtalyan veya latinler sayesinde olmuştur. 12. yy.dan başlayarak İtalyanların öncülüğünde Arapça yazılan eserler batı dillerine çevrilmeye başlanmıştır, Harazmi'nin Cebir kitabının da bu dönemde çevrilmiş olması ihtimali yüksektir. Cebir kelimesi İspanyolca'da halen acil operasyon, ameliyat olarak kullanılmaktadır daha sonra matematiksel anlamları eklenmiştir.

Cebir ile ilgili Cümleler

  • Cebir benim en sevdiğim konudur.
  • Cebir matematiğin bir branşıdır.
  • Cebir matematiğin bir dalıdır.
  • Cebirde, biz sık sık sayıları harflerle değiştiririz.
  • Kathleen lineer cebir çalışıyor.

Cebir kısaca anlamı, tanımı:

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

 

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

Cebir kullanmak : Bir işi yaptırmak için zora başvurmak.

Cebretmek : Zorlamak.

Cebrinefis : Nefis zorlaması.

Mali cebir : Paraya ilişkin konuları esas alan bilim dalı.

Cebire : Rayları iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk. Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha, süyek, koaptör.

Cebirsel : Cebirle ilgili.

Cebirsel deyim : Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük ölçüsünü çıkarmak için gerekli işlemleri gösteren ve birbirine cebirsel işaretlerle bağlanan harf ve sayılar bütünü, cebirsel formül, cebirsel ifade.

Cebirsel formül : Cebirsel deyim.

Cebirsel ifade : Cebirsel deyim.

Zorlayış : Zorlama işi.

Gerçek : Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Temel, başlıca, asıl. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yapay olmayan. Yalan olmayan. Gerçeklik. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Doğruluk.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Etki. Bağış, iane. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek.

Nicelik : Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Bağlantı : İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ.

Parça : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Müzik eseri. Nesne. Tane. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime.

Zor : "Yapamazsın" anlamında kullanılan bir söz. Baskı. Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı. Yüküm, mecburiyet. Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık. Güçlükle.

Cebir benzeryapı dönüşümü : E ile F bir K oyutu merinde birer cebir olmak üzere her (…)her (…) için T (x+y) = T (x) + T(y), T(ax) = T(x), T (x.y) = T (x). T(y) koşullarını sağlayan dönüşüm.

Cebirin temel teoremi : C karmaşık sayılar cismi üstündeki her polinomun C 'de en az bir kökü vardır.

Cebirli : Ankara şehrinde, Evren ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Cebirsel denklem : Katsayıları bir birimli dolamdan seçilmiş bir p (x) çokterimlisine karşılık kurulan p denklemi. Sadece cebirsel işlemleri içeren denklem.

Cebirsel denklemin resolventi : f(x)=0, n 'inci dereceden bir cebirsel denklem olsun. Katsayıları f(x) in katsayılarıyla rasyonel bağlantılı olan bir g(y)=0 denkleminin çözümleri bilindiğinde, f(x)=0 denkleminin çözümleri, derecesi n den küçük denklemlerin çözülmesiyle elde edilebilirse, g(y)=0 denklemine f(x)=0 denkleminin resolventi denir.

Diğer dillerde Cebir anlamı nedir?

İngilizce'de Cebir ne demek? : adj. algebraic, algebraical, involving or according to the laws of algebra

n. algebra, mathematical system that uses equations containing letters and numbers

Fransızca'da Cebir : algèbre [la]

Almanca'da Cebir : n. Algebra

adj. algebraisch

Rusça'da Cebir : n. принуждение (N), насилие (N), алгебра (F)

adj. алгебраический