Characteristics türkçesi Characteristics nedir

Characteristics ile ilgili cümleler

English: The Japanese language has many distinctive characteristics.
Turkish: Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var.

English: These are characteristics of the spoken language.
Turkish: Bunlar, konuşulan dilin özellikleridir.

English: Japan has many different characteristics.
Turkish: Japonya'nın birçok farklı özellikleri var.

Characteristics ingilizcede ne demek, Characteristics nerede nasıl kullanılır?

Acquired characteristics : Edinilmiş özellikler. Kazanılmış özellikler. Sonradan kazanılan özellikler. Zamanla kazanılan nitelik. Sonradan kazanılan özellik.

Frequency response characteristics : Frekans yanıtı özellikleri.

Receiver operating characteristics : Sezici işletim eğrisi. Algılayıcı işletim eğrisi. Karar vericinin etkinliği.

Response characteristics : Tepki özelliği.

Secondary sexual characteristics : İkincil cinsiyet özelliği. Ergenlikte gelişen fakat üremeye doğrudan dahil olmayan fiziksel özellik (kadınların gögüsleri veya erkeklerin yüz kılları gibi). Erkeklerde androjen hormonları etkisinde gelişen sakal, bıyık gibi, dişilerde, östrojen hormonları etkisinde gelişen memeler gibi, eşey organlarının dışında gelişen özel eşey karakterleri. sekonder eşey karakterleri. İkincil eşey karakterleri. İkincil cinsel özellik.

 

Characteristic impedance : Karakteristik empedans. Öz empedans.

Voice characteristics : Bir sesin kendine özgülüğü. Ses özelliği.

Characteristic equation : Özgül denklem. Gizey denklemi. Özdenklem. Tipik denklem. Karakteristik denklem. Özgün denklem.

Characteristic feature : Tipik özellik. Karakteristik özellik. Özellik. Karakteristik nitelik. Karakteristik.

Characteristic numbers of a matrix : Matrisin karakteristik sayıları.

İngilizce Characteristics Türkçe anlamı, Characteristics eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Characteristics ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Characteristic : Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın. Bir özdek ya da işlemin özelliklerine ilişkin. Karakteristik. Özgü. Tipik. Belirtken. Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Özelliği olan. Ayrıt.

Dimension : Birbiriyle açık ya da örtük ilişkisi olan çeşitli tutum ve davranış görünüşlerine bir içbütünlük kazandıran temel öğe ya da bir ölçme aracının ölçtüğü konu. Hacim. Ölçülerini koymak. Ölçü. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Boyutlarını ayarlamak. Ebat. Boyut. Uzanım. Çap.

 

Accreditment : Yetki. İzin.

Cacheting : Marka. Alamet. Hususiyet. Kapsül. Ayrıcalık. Prestij. Mühür. Hap. Kaşe.

Peculiar : Zati. Özel eşya. Özgün. Özel. Ayrıcalık. Mahsus. Hususi. Has. Özel mülk. Olağandışı.

Quality : Nesnelerin sayıya vurulamayan ya da sözlü olarak dile getirilebilen özelliği. Ses kalitesi. Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi görünümleriyle bilinerek tanınan özellik. Soyluluk. Kabiliyet. Yetenek. Özdek ya da olayların özünü, durumunu ve başkalarından ayrımını belirleyen özelliklerin tümü. Kaliteli. Keyfiyet.

Typical : Özgün. Tipine özgü. Karakteristik. Kendine özgü. Tam (anlamıyla). Normal. Özgü. Tipik. Ayırıcı. Genel kullanımdaki.

Cachet : Kapsül. Hususiyet. Hap. Alamet. Kaşe. Damga. Mühür. Marka. Fark.

Aspect : Görüş. Çehre. Bir yanı. Veçhe. Baktığı yön. Yüz ifadesi. Yönü. Coğrafya, gramer alanlarında kullanılır. Cephe. Tek yanı.

Hallmark : Ayırıcı özellik. Kendine özgü veya has (özellik). Ayar damgası basmak. (altın veya gümüş ayar) damga basmak. Özellikli yapmak. Ayar damgası. Alamet-i farika. Altın ile gümüşten yapılan şeylere basılan resmi ayar damgası.

Characteristics synonyms : distinguishing characteristic, sex characteristic, attractive feature, attracter, sexual characteristic, safety feature, sex character, qualifications, attributions, badge, faceting, peculiarity, eligibility, excellency, characters, external, distinctive, contour, excellence, magnet, attribution, attraction, essence, attribute, symptomatic, cachets, commonalities, property, feature, distinctive feature, composition, qualification, centerpiece.

Characteristics zıt anlamlı kelimeler, Characteristics kelime anlamı

Atypical : Atipik. Alışılmamış. Başka. Atipikal. Tipik olmayan. Değişik. Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen.

Uncharacteristic : Tipik olmayan. Kendine özgü olmayan. -e özgü olmayan. Karakteristik olmayan.

Curability : Tedavi edilebilirlik.

Characteristics antonyms : indirectness, curableness, incurableness, incompatibility, incurability, directness, dangerousness, compatibility, safeness.