Coercion türkçesi Coercion nedir

Coercion ile ilgili cümleler

English: An unconditional love is love without coercion.
Turkish: Şartsız bir aşk, zorlana olmayan aşkdır.

English: If you don't listen to us, we will have to resort to coercion.
Turkish: Eğer bizi dinlemezseniz zor kullanmamız gerekecek.

Coercion ingilizcede ne demek, Coercion nerede nasıl kullanılır?

Coercions : İcbar. İkrah. Tazyik. Baskı. Baskı rejimi. Zorlama. Tehdit.

Coercible : İcbarı mümkün. Zorlanabilir. Tazyik edilebilir. Zorunlu. Mecburi.

Coerciblely : Cebren. Mecburen. Zorunlu olarak.

Coercimeter : Koersimetre. Gidergenlikölçer. Artık mıknatıslanım ölçer. Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt.

Coercing : Baskı yapma. Mecbur etmek. İcbar etme. Zorlama. Tazyik etme. Zorlamak. Bir şeyi kabule zorlamak. Mecbur etme. Baskı altında tutmak. Baskı yapmak.

Coerced : Zorlama yoluyla veya diğer mecburiyetlerden dolayı yapılması mecbur olan. Mecburi. Zoraki iş yaptırılmış. (bir şey yapmaya vb) zorlanmış. Zora koşulmuş.

Coerce : Baskı yapma. Mecbur etme. Baskı yapmak. Bir şeyi kabule zorlamak. Baskı altında tutmak. Zorlama. Tazyik etme. Zorlamak. İcbar etme. Mecbur etmek.

Coercive force : Gidergen kuvvet. Artık mıknatıslanım giderici kuvvet. Gidergenlik kuvveti. Sıfırlayıcı kuvvet.

 

Coercive : Zorlayıcı. Zorlayan. Manyetik alanı sıfırlayıcı. Mücbir. Cebri. Gidergen. Zora başvurma. Zorla yapılan. Mecburi.

Coercivity : Gidergenlik. Koersivite. Artık mıknatıslanım. Zorlayıcılık. Doygunluğa dek mıknatıslanmış bir özdeğin mıknatıssal üretimini sıfıra düşürmek için görekli mıkmatıssal yeğinlik.

İngilizce Coercion Türkçe anlamı, Coercion eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Coercion ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Intimidation : Sindirme. Gözdağı. Gözdağı verme. Korkutma. Yıldırma. Yılgınlık. Gözünü korkutma.

Pressure : Bir yüzeyin birim alanına uygulanan kuvvet. Darlık. Bk. havayuvarıbasıncı. Çatmadan "doğru dürtüş"e geçmek için, karşı namlunun esnek bölümünü apansız bastırma ya da yana itme. Baskı (manevi). Coğrafya, fizik, kimya, eskrim, madencilik alanlarında kullanılır. Sıkışma. Baskılamak.

Urgencies : Aciliyet. Acele. Israr. Kaçınılmazlık. Zorunluluk. Sıkıştırma. Öncelik. İvedilik.

Bullying : Sataşma. Zorbalık etmek. Efelenme. Korkutma. Zulmetmek. Zorbalık. Zorlamak. Fiziksel şiddet. Dayılık.

Abhorrences : Nefret. Nefret edilen şey. İğrenme. İğrenip uzak durma.

Enforcement : Yaptırım. Uygulatma. Yürürlük. İnfaz. Tatbik. Yürütme. İcra. Uygulama. Cebri icra.

Abhorrence : İğrenme. İğrenip uzak durma. Nefret. Nefret edilen şey.

Compression : Özetleme. Basınç. Sıkıştırma; bir oluşum üzerine onu sıkıştıracak biçimde dışarıdan baskı yapma. sıkışma; dışarıdan baskı sonucu sıkışma; tazyik altında kalma. Kısaltma. Bilgisayar, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kompresyon basınç ölçümü. Basınçlandırma. Kompresyon. Basma.

 

Edition : Baskı (dergi, kitap vb). Sürüm. Kağıt, kumaş vb. üzerine birtakım kalıplardan yararlanarak elle, özel aygıt ya da makine ile yazı, resim, bezeme vb. basma işi. aynı kalıplarla aynı biçimde yapılan basım sonucu ortaya çıkan ürünler. bk. ikinci (üçüncü, dördüncü...) basım, yeni basım, gözden geçirilmiş yeni basım. Tabı. Tiraj. Yayım. Bir yapıtın aslından çoğaltma ile elde edilen sayılarının hak iyesinin izniyle satışa çıkarılması, dağıtımı ya da başka bir yolla satışa çıkarılmasıyle kamuya sunulması. Basılıp ortalığa sürülen kitap, gazete ve dergi gibi okunan şeylerle radyo ya da televizyon ile her yana yayılıp dinlenen ya da her yerde seyredilen şeyler. Nüsha.

Jawbones : Çene kemiği.

Coercion synonyms : constructive eviction, duress, causing, menace, autocracies, editions, duresses, coercing, coerces, autocracy, jawbone, coaction, coercions, intimidations, abomination, menaced, duresse, arm twisting, crackdowns, oppression, compelling, oppressions, coercitive, dangers, constrainment, stress, terror, compulsory, pressures, coerce, constriction, causation, loathings.

Coercion ingilizce tanımı, definition of Coercion

Coercion kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act or process of coercing.