Collective bargaining türkçesi Collective bargaining nedir

 • Belirli bir dönemde uygulanacak ücret, çalışma saati ve koşulları gibi konuları belirlemek amacıyla işçi sendikası ve işveren arasında yapılan doğrudan görüşme.
 • İktisat alanında kullanılır.
 • Kolektif iş pazarlığı.
 • Toplu sözleşme.
 • Çalışma koşullarının düzelmesi veya maaşlarla ilgili olan işveren ve işçi sendikaları temsilcileri arasındaki müzakereler.
 • Toplusözleşme görüşmesi.
 • Toplu görüşme.
 • İşverenle işçi temsilcileri arasında toplu görüşme.
 • Toplu pazarlık.
 • Kolektif sözleşme.
 • Toplu iş sözleşmesi.
 • Toplu pazarlık sonucunda anlaşma sağlanması durumunda imzalanan sözleşme.
 • Toplu iş akdi.
 • Karşılıklı anlaşma.

Collective bargaining ingilizcede ne demek, Collective bargaining nerede nasıl kullanılır?

Collective : Kolektif. Kolektif şirket. Genel. Topluluk adı. Ortaklaşa. Toplu. Ortak girişim. Ortaklaşma. Ortak. Müşterek.

Bargaining : Bir alışverişte alıcı ve satıcının kendisi için eniyi fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptığı görüşme. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Pazarlık. Bir mal için istenilen ederi daha da düşürmek için alıcının satıcı ile yaptığı kesimli tartışma. pay ve borç belgitleri alım ve satım işlemleri, bir nesneyi alıp satmak için sözlü ya da yazılı olarak yapılan anlaşma.

 

Collective bargaining contract : Toplu sözleşme mukavelesi. Toplu iş sözleşmesi. Toplu pazarlık sonucunda anlaşma sağlanması durumunda imzalanan sözleşme.

Collective activity units : Toplu etkinlik üniteleri. Öğrencileri kümeler halinde araştırma ve inceleme çalışmalarına yönelten öğretim üniteleri.

Collective agreement : Toplusözleşme. Toplu sözleşme. Karşılıklı anlaşma. Kolektif sözleşme. Toplu iş sözleşmesi. Birkaç değişik taraf içeren anlaşma.

Collective bargain : Toplusözleşme.

İngilizce Collective bargaining Türkçe anlamı, Collective bargaining eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collective bargaining ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A change in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

 

A shift in demand : İstem kayması. Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Collective bargaining contract : Toplu sözleşme mukavelesi.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir. Olağanüstü bütçe geliri.

Labor contract : Hizmet akdi. İşgücü sözleşmesi. Hizmet sözleşmesi. İş akdi. İş anlaşması. İş sözleşmesi.

Joint agreement : Ortak sözleşme. Müşterek anlaşma. Müşterek sözleşme. İki ya da daha çok işveren ile iki ya da daha çok işçi sendikası, bir işverenle iki ve daha fazla işçi sendikası, iki ve daha çok işverenle bir işçi sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme.

Collective bargaining synonyms : collective labour contract, collective barganing, collective conversation, abolition of forced labour convention, a pass through certificate, ability to pay approach, panel, across the board agreement, a type mutual funds, panels, collective discussion, ability to pay principle, pledge, collective agreement, package deal, a shift in supply, ability rent, abnormal budget expenditures, collective contract, labour contract, abnormal budget, collective labour agreement, collective negotiation, a change in individual demand, labor agreement, consentaneity, conference call, a group shares, union agreement.