Communication türkçesi Communication nedir

 • Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması. dil en önemli iletişim aracıdır.
 • Temas.
 • Tebliğ.
 • Bilgisayar, bilişim, biyoloji, eğitim, fizik, gramer, sinema, televizyon, sosyoloji alanlarında kullanılır.
 • Bilgi ve deneyim alışverişi.
 • Komünikasyon.
 • İletiliş.
 • Ç.komünikasyon jüyesi.
 • Ulaşım.
 • Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi.
 • İletişim.
 • Canlılar arasında ya da bir canlının organları arasında haberleşme. komünikasyon.
 • Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci.
 • Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme.
 • Haber.
 • Nakletme.
 • Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi. bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi.
 • Mesaj.
 • Bağlantı.
 • Haberleşme.
 • Yayma.
 • Haber (mektup veya not veya telgraf gibi iletilen).
 • Bildirişim.
 • Kominikasyon.
 • Kişiler veya kişiler ile teknik cihazlar arasındaki bilgi ve haber aktarımı. haber alma, haber aktarma olgusunun karşılıklı görünümü. ayrıca bk. iletişim.
 • İrtibat.
 

Communication ile ilgili cümleler

English: All communication is translation.
Turkish: Bütün iletişim çeviridir.

English: In general, communication between doctors and their patients is the most important part of medical treatment.
Turkish: Genel olarak, doktorlar ve hastaları arasındaki iletişim tıbbi tedavinin en önemli kısmıdır.

English: All communication with that airplane was suddenly cut off.
Turkish: O uçakla olan tüm iletişim aniden kesildi.

English: Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
Turkish: Modern iletişim ve ulaşım sistemleri sayesinde dünya küçülüyor.

English: But as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
Turkish: Fakat medeniyetler daha karmaşık hale gelirken, daha iyi iletişim metotları gerekliydi.

Communication ingilizcede ne demek, Communication nerede nasıl kullanılır?

 

Communication adapter : İletişim uyarlayıcısı.

Communication airplane : Muhabere uçağı.

Communication and science minister : Bir ulusun iletişim ve bilim endüstrisini denetleyen hükümet görevlisi. İletişim ve bilim bakanı.

Communication channel : Haberleşme kanalı. İletişim oluğu. İletişim iletilerinin nakledildiği yol. İletişim kanalı.

Communication control character : İletişim denetim karakteri.

Communication gap : Haberleşme boşluğu. İletişim kopukluğu.

Communication device : İletişim aygıtı.

Communication devices : İletişim aygıtları.

Communication control device : İletişim denetim aygıtı.

Communication cord : İmdat freni.

İngilizce Communication Türkçe anlamı, Communication eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Communication ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Distribution : Coğrafya, eğitim, ekonomi, fizik, iktisat, kimya, sinema, televizyon, tiyatro, veterinerlik alanlarında kullanılır. Taksim. Yaygın olma. Rol dağıtımı. Dağıtma. Serpme. Bölüştürme. Dağılış. Coğrafyanın, doğal ya da insana değgin olayların yeryüzüne dağılış ve yayılışlarını göz önüne alan temel ilkelerinden biri. Dağılma.

Convective : Isı aktaran. Konveküf. Isı ileten. İletme. Taşınımlı. Konvektif.

Black and white : Siyah ve beyaz. Aklı karalı. Siyah beyaz resim. Siyah beyaz. Yazı. Basılı şey.

Nexus : Rabıta. Bağlantı noktası. Bağlantı çekidi. Bağ. Çatkı.

Acquaintance : Tanışık. Eş dost. Tanıdık. Bilgi. Tanıma. Tanışıklık. Aşinalık. Ahbaplık. Bildik.

Traffic : (yasadışı) ticaret yapmak. Seyrüsefer. Değiş tokuş etmek. Gidiş geliş. Tecim alışverişleri. Ticareti yapmak. İş yapmak. Trafik. Tecimsel nesneler mal alım ve satımı.

Sign : İmza atmak. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçekleştirilmesinin belirtilmesi için el ve kolla, ışıkla, kulaklıklardan sesle verilen komutlar. Alamet. İfade. İfade etmek. Hasta hayvanların genel durumunda veya organlarında klinik muayenelerle veteriner hekim tarafından saptanabilen ve normal hayvanlarda görülmesi olağan sayılmayan, anatomik, fizik, şimik ve işlevsel değişiklikler, araz, bulgu, beldek. İşaret etmek. İşaret levhası. Tabela. Simge.

Conveyances : Gönderme. Vasıta. Nakil. Terk. Sevk. Araç. İhbar. Taşıma. Taşıt. Devretme.

Contiguity : Bitişiklik. Komşuluk. Yakınlık. Kontiguite. Kavuşma. Birleşme.

Communication synonyms : mail service, expressive style, written communication, human activity, linguistic communication, human action, postal service, verbal expression, psychic communication, abstract entity, psychical communication, anomalous communication, paralinguistic communication, transport and communication, mobilizations, haulage, indication, verbalism, dissemination, connection, circulations, disseminations, griffin, datum, treatment, portages, correspondence, forwarding, annunciations, commitment, messages, test, dissipation.

Communication zıt anlamlı kelimeler, Communication kelime anlamı

Dissuasion : Kandırma. Caydırma. Vazgeçirme. İkna.

Persuasion : İkna. Din. Akide. İkna etme. Kanı. Kanaat. Cins. İtikat. İkna kabiliyeti. Tür.

Communication antonyms : unconnectedness.

Communication ingilizce tanımı, definition of Communication

Communication kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Communication of a secret. As, communication of smallpox. The act or fact of communicating.