Concept türkçesi Concept nedir

 • Mefhum.
 • Genel düşünce.
 • Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce. bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge. kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.
 • Sözcüklere gerçek anlamlarını vermek ve bunlar aracılığıyla düşünmek, olayların ve süreçlerin özünü kavrayıp temel yanlarına ve özelliklerine ilişkin genellemeler elde etmek olanağını sağlayan, nesnel çevrenin insan düşüncesindeki yansıma biçimi.
 • Hayal etme.
 • Tasavvur.
 • Bir olay, nesne, durum ya da koşula, ayrıtsal özelliklerini bireştirerek kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlük.
 • Telakki.
 • Dünyadaki nesnelerin, durumların, hareketlerin ve tasavvurların dildeki ifadesidir. kavramın değeri, niteliği aynı dili konuşan kimselerce aşağı yukarı aynıdır: ekmek, su, susuzluk, tembellik, delikanlı, dörtnala, tutumlu vb.
 • Fikir.
 • Konsept.
 • Eğitim, gramer, sosyoloji alanlarında kullanılır.
 • Kavram.
 • Genel kavram.
 • Anlayış.
 • Görüş.

Concept ile ilgili cümleler

English: Have you ever heard of the concept of linguistic relativity?
Turkish: Hiç dilsel görecelik kavramını duydun mu?

English: I really like the concept of this website.
Turkish: Bu web sitesinin konseptini gerçekten seviyorum.

 

English: The concept has changed.
Turkish: Kavram değişti.

English: The concept is amazing.
Turkish: Kavram şaşırtıcı.

English: Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
Turkish: Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız.

Concept ingilizcede ne demek, Concept nerede nasıl kullanılır?

Concept coordination : Kavram eşgüdümü. Kavram koordinasyonu.

No concept of : Aklının köşesinden bile geçmeme.

Abstract concept : Soyut kavram.

Basic concept : Temel kavram. Temel fikirler. Temel konseptler. Temel düşünceler.

Continuity concept : Devamlılık kavramı.

Conceptional : Kavramsal.

Old fashioned concept : Artık popüler olmayan görüş. Modası geçmiş kavram. Güncelliğini yitirmiş kavram.

Conception : Konsepşın. Düşünce. Mefhum. Kavram. Gebe kalma. Fikir. Algılanma biçimi. Anlayış. Görüş. Kavrama.

New concept : Yeni fikir. Yeni kavram. Yeni düşünce tarzı. Yeni bakış açısı.

Conceptions : Kavrama. Algılanma biçimi. Kavrayış. Anlayış. Başlangıç. Mefhum. Kavram. Fikir. Düşünce. Gebe kalma.

İngilizce Concept Türkçe anlamı, Concept eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Concept ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Apprehensions : Korku. Kavrama. Tutuklama. Kaygı. Düşünce. Algı. Vehim. Anlama. Zan.

Beliefs : İman. İnanma. İnanış. İtimat. Kanı. İnanç. Düşünce. Güven. İtikat.

Realisation : Farketme. İdrak. Teeyyüt. Gerçekleştirme. Paraya çevirme. Kavrayış. Gerçekleşim. Farkına varma. Anlama.

Conceit : Kibirli. Tafra. Düşünce. Benlik. Kurum. Şımarıklık. Kibir. Kendini beğenme. Kendini beğenmişlik.

 

Imagining : Düşleme.

Division : Siklet (boks). Tümen. Anlaşmazlık. Toplu bir birliğin bölümlere ya da kesimlere ayrılması. Küme (futbol terimi). Bölünme. Dağıtım. Bölüm şey. Ayrım. Embriyoyu meydana getirmek üzere döllenmiş yumurtanın geçirdiği bir seri mitoz bölünme ile önce ikiye, sonra dörde, sonra 8, 16 vb. sayıda hücrelere devam eden bölünmeler sırasında morula, blastula, gastrula evrelerinin ve daha sonra da embriyonun oluşması. segmentli hayvanlarda, böceklerde, embriyonun gelişmesi sırasında vücudun parçalara ayrılması. metamerizasyon.

Envisagement : Plan. Tahayyül. Tasarım.

Fegment : Hayal ürünü. Hayali öykü.

Advice : Talimat. Geneş. Öğüt. Tavsiye. Yatırımı ya da saycaları bulunanları, yapılan tüm ödemeler ve bunlar sayışımına alınan paralar için bankalarca kendilerine gönderilen ödeme ve alma bildirgesi. Pend. Ödeme ve alma bildirgesi. Akıl. Hüküm.

Envision : Gözünün önüne getirmek. Tasavvur etmek. Düşünmek. Zihninde canlandırmak. Kafasında canlandırmak.

Concept synonyms : conceptuality, linguistic rule, lexicalized concept, attribute, notion, section, theory, clear headedness, assess, avis, consciousness, vision, dimension, law, grasp, abstraction, anxiousness, natural law, quantity, purviews, sense, comprehension, conceits, conceptions, arguments, advices, envisions, property, case, imagination, apprehension, viewpoint, purview.

Concept zıt anlamlı kelimeler, Concept kelime anlamı

Misconception : Yanlış yorum. Yanlış fikir. Yanlış kanı. Yanlış kavram. Yanlış anlama. Kavram hatası. Kavram yanılgısı. Yanlış kavrama.

Concept ingilizce tanımı, definition of Concept

Concept kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An abstract general conception. A universal. A notion.