Cooperations türkçesi Cooperations nedir

Cooperations ingilizcede ne demek, Cooperations nerede nasıl kullanılır?

Unions of cooperations : Kooperatif birlikleri. Kooperatiflerin ortak çıkarlarını korumak, etkinliklerini denetlemek ve aralarındaki eşgüdümü sağlamak gibi amaçlarla kooperatiflerce oluşturulan birlik.

Cooperation committee : İşbirliği kurulu. İşletme, düzence (disiplin), gönendirme (terfih), sınav gibi çeşitli özelliklerde işçi-işveren işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuş iki yan temsilcilerinden meydana gelen kurul.

Black sea economic cooperation pact : Karadeniz ekonomik işbirliği antlaşması. Türkiye, yunanistan, rusya federasyonu, ukrayna, moldova, arnavutluk, azerbaycan, bulgaristan, romanya, ermenistan ve gürcistan’ın katılımıyla, söz konusu ülkeler arasında iktisadi, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve bölge ülkelerinin potansiyelinin eniyi biçimde değerlendirilmesi amacıyla 1992 yılında istanbul’da imzalanan antlaşma.

Custom cooperation council nomenclature : Latin amerika ve afrika ülkelerince kullanılan ve son yıllarda yapılan düzeltmelerle kullanılmakta olan sıtc ve hs ile uyumlu hale getirilmiş gümrük tarifeleri sınıflandırması. Cccn.

 

Customs cooperation committe : Ab-türkiye ortaklık konseyi kararıyla kurulan, ankara anlaşması ve eklerinin gümrükle ilgili hükümlerinin yerinde ve doğru bir biçimde uygulanmasını ve taraflar arasında idari işbirliğini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen teknik kurul. Ab-türkiye gümrük işbirliği komitesi.

Asia pacific economic cooperation : Asya pasifik ekonomik işbirliği.

Economic cooperation organization : Ekonomik işbirliği örgütü. İktisadi, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla iran, pakistan ve türkiye arasında 1985 yılında kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü’nün devamı olarak kurulan ve 1992 yılında afganistan, azerbaycan, kazakistan, kırgızistan, tacikistan, türkmenistan ve özbekistan’ın katılımıyla genişleyen örgüt. Ekonomik işbirliği teşkilatı.

Organization for economic cooperation and development : Üye ülkelerin yüksek işlendirme ve finansal istikrar içinde büyümelerine, gelişme derecesi daha düşük üye ya da üye olmayan ülkelerin kalkınmalarına, dünya ticaretinin çok yanlı ve ayırım gözetmeme ilkesi doğrultusunda gelişmesine yardımcı olmak amacıyla avrupa iktisadi işbirliği örgütünün isminin değiştirilmesiyle 1960 yılında kurulmuş, halen 30 üyesi bulunan örgüt. İktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı. Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü. 42 zengin ülkenin oluşturduğu bu ülkelerde yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılmasını ve gelişmekte olan ülkelere yardım yapılmasını amaçlayan abd merkezli dernek.

 

In cooperation with : İşbirliği ile. İle işbirliği halinde. İşbirliğiyle.

Regional cooperation for development : Kalkınma için bölgesel işbirliği. Türkiye, iran ve pakistan arasında iktisadi ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 1962 yılında kurulup 1977 yılında imzalanan anlaşma ile hukuki bir nitelik kazanan, 1979 yılında etkinliğine son verilen ve 1985 yılında ekonomik işbirliği örgütü adıyla etkinliğine yeniden başlayan örgüt. Kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü.

İngilizce Cooperations Türkçe anlamı, Cooperations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cooperations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adjuvant : Kolaylaştırıcı. Yardımcı. Bir hastalığın ek tedavisi olarak kullanılan (tıp veya medikal terimi). Katma. Yardımcı olan. Arttırıcı. Destekleyici. Cerrahi sonrası mikrometastazları yok etmeye yönelik yardımcı tedavi. Yardım eden.

Stalemating : Çıkmaz. Köşeye sıkıştırmak. Pata etmek. Kazanan veya kaybedenin olmadığı durum. Yenişememe. Açmaz. Kilitlenme. Çıkmaza sokmak. İkilem.

Give and take : Karşılıklı anlayış. Karşılıklı fedakarlık. Fikir alışverişi. Al gülüm ver gülüm. Uzlaşma. İmece. Karşılıklı özveri.

Brotherhood : Birlik. Kardeşlik. İhvan. Efsanelerde, destanlarda ve masallarda kardeşler arasındaki yazgı birliğini ve bağını gösteren kavram, a. bk. kan kardeşliği. Arkadaşlık. Biraderlik. Uhuvvet. Bir kuruluşun üyeleri. Camia.

Mutualization : Karşılıklı olma durumuna getirme. İşletme veya şirket birleştirme. Karşılıklı hale getirme. Bağımsız hale gelme.

Collaborationism : İşbirliği yapma. Düşmanla işbirliği yapma prensibi.

Assisstance : Para yardımı. belirli konular üzerinde yapılacak işlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere yapılan para yardımı.

Backup : Yedeğini almak. Dublör. Yardımcı olan. Trafik sıkışıklığı. Onun yedeği olmaya hazır kişi ya da şey. Sıkışıklık. Yedek. Destek olan kişi ya da şey.

Collaboration : Uyum. Birlik. Birlikte çalışma. İş birliği. İşbirliktelik. İşbirlikçilik. Bir işi, bir öğretim çalışmasını ya da tasarlanan bir eğitim etkinliğini gerçekleştirmek için birlikte çaba gösterilmesi.

Unities : Vahdet. Birlik. İttifak. Uzlaşma. Ünite. Bütünlük. Birleşme. Ahenk. Teklik.

Cooperations synonyms : via media, quislingism, group action, trading operations, standoff, community, joint efforts, backups, unity, brothering, dealings, cooperative, backing, afforcement, collegiums, solidarity, aggregate corporation, company, bee, interdependency, self sacrifice, bees, rapprochement, mutual aid, associating, cahoot, auspices, associations, solidarities, concurrency, communities, concurrence, brother.

Cooperations zıt anlamlı kelimeler, Cooperations kelime anlamı

Nonconformity : Bağdaşmama. Uyumsuzluk. Uymayı reddetme. Ademi tevafuk. Uymama. Resmi kiliseye uymama. Ayak uydurmama. Resmi kiliseye karşı olma. Uygunsuzluk.

Noncompliance : Uyumsuzluk. İtaatsizlik. Uyunçsuzluk. Karşı gelme. Uymama. Riayetsizlik. Hastanın, reçetede yazılan ilaçlar hakkında hekim tarafından kendisine yapılan tavsiyelere uymama isteği ve uymama derecesi.

Competition : Kendi mallarının satışını kolaylaştırma ve hızlandırma, başkalarına ilişkin malların satışını da yavaşlatma ve engelleme amacıyla tecimci ve yapımcılar arasında uygulanan yarışım. aynı düzeyde aynı tür mallar arasında satışı yoğunlaştırma ve karşıtına ilişkin malların satışını engelleme amacıyla malın satış koşulları ve özelliğiyle niteliğinde daha olumlu sonuçlar sağlayarak çabalarda bulunma. Atletizmin kapsamına giren tüm spor dallarında birinciliği elde etmek için yapılan yarışma. Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların gereksinmelere oranla kıt olan özdeksel ve tinsel değerleri elde etmeğe yönelik çabaları dolayısıyla aralarında oluşan ve savaştan uzlaşmaya dek türlü biçimler alan bir toplumsal ilişki süreci. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele. Konkur. Müsabaka. Çekişme. Atletizm, biyoloji, iktisat, eskrim, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Musabaka. Sınama.