Criterion function türkçesi Criterion function nedir

  • Kıstas fonksiyonu.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Ölçüt fonksiyonu.

Criterion function ingilizcede ne demek, Criterion function nerede nasıl kullanılır?

Criterion : Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm). bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural. bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün. Eğitim, fizik, gramer, ekonomi alanlarında kullanılır. Ayırıcı özellik. Kıstas. Özde bir olan konuların karşılaştırılması sırasında temel alınan ölçü veya ölçüler. Ayıraç. Kriter. Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke. Değerlendirme ölçütü. Ölçüt.

Function : Bir organın normal olarak yaptığı görev. İşlevini yerine getirmek. Kimi niceliklerin değişimiyle bağıntılı olarak değişen niceliklere verilen genel ad. Görev. Fonksiyonlarını yerine getirmek. Amaç. Çalışmak (makine). Faaliyette bulunmak. Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. fonksiyon. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi. bk. işlev.

Criterion autoregressive transfer function : Cat ölçütü (açılması gerekmez mi).

Criterion of irrelevance : Thurstone ölçeğinin kuruluşu sırasında, içtutarlılığı sınamak üzere başvurulan ve yargıcı değerlemelerinde rastlantılı bir dağılım gösteren sınarları ilgisiz sayarak elemek üzere uygulanan ölçüt. bk. thurstone eşit görünen aralık ölçeği. İlgisizlik ölçütü.

 

Criterion of non spuriousness : Sağlanıklık ölçütü. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin önkoşullarından birini dile getiren ve birlikte değişme gösterdiği gibi bir öncelik düzeni içinde bulunan değişkenler arasındaki bağıntıdan, başka değişken ya da değişkenlerin sorumlu olmadığını gösterecek sınama işlemini içeren ölçüt. bk. nedensellik ölçütleri.

Criterion of sequence : Sıra düzeni ölçütü. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi ararken kullanılan ve birlikte değişme gösteren değişkenlerden bağımsız sayılanın bağımlıyı öncelemesini öngören ölçüt.

İngilizce Criterion function Türkçe anlamı, Criterion function eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Criterion function ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A priori probability : Öncül olasılık.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

A priori information : Öncül bilgi.

Abadir test : Abadir sınaması.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Criterion function synonyms : a posteriori information, abc method, a posteriori criteria, a error, a priori analysis, a priori theoretical criteria.