Criterions türkçesi Criterions nedir

Criterions ingilizcede ne demek, Criterions nerede nasıl kullanılır?

Criterion autoregressive transfer function : Cat ölçütü (açılması gerekmez mi).

Criterion function : Kıstas fonksiyonu. Ölçüt fonksiyonu.

Criterion of irrelevance : İlgisizlik ölçütü. Thurstone ölçeğinin kuruluşu sırasında, içtutarlılığı sınamak üzere başvurulan ve yargıcı değerlemelerinde rastlantılı bir dağılım gösteren sınarları ilgisiz sayarak elemek üzere uygulanan ölçüt. bk. thurstone eşit görünen aralık ölçeği.

Criterion of non spuriousness : Sağlanıklık ölçütü. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin önkoşullarından birini dile getiren ve birlikte değişme gösterdiği gibi bir öncelik düzeni içinde bulunan değişkenler arasındaki bağıntıdan, başka değişken ya da değişkenlerin sorumlu olmadığını gösterecek sınama işlemini içeren ölçüt. bk. nedensellik ölçütleri.

Criterion of sequence : Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi ararken kullanılan ve birlikte değişme gösteren değişkenlerden bağımsız sayılanın bağımlıyı öncelemesini öngören ölçüt. Sıra düzeni ölçütü.

Estimation criterion : Tahmin ölçütü.

Final prediction error criterion : Son öndeyi hatası ölçütü.

 

Akaike criterion : Akaike ölçütü.

Division criterion : Bölme ölçütü. Katmanlı örneklemede bir evreni türdeş altbölümlere ayırmak üzere kullanılan ayrıtlardan her biri. bk. örnekleme, türdeş altbölüm.

Cat criterion : Cat ölçütü.

İngilizce Criterions Türkçe anlamı, Criterions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Criterions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Scale : Pul. Gam (müzik terimi). Barem. Tartar. Orantılı olmak. Kazantaşı. Büyüklüğü belli ölçülerde değiştirme; böylece küçük çapta taslamlardan büyük çapta yapılar tasarlama. Ölçüm ve hesap için kullanılan araç ve aygıtlara işlenen bölmeleme dizisi. Balık pulu. Ölçü aygıtları, çizim, çizge vb. üzerine düzgün aralıklarla konan imler.

Descriptive character : Bir yapıtı öbür yapıtlardan ayıran ve ona özgülük veren durum, biçim ya da ses. Bir markayı öteki markalardan ayıran nitelik (sözgelişi sözcükten kurulu bir marka ile resimli bir marka gibi ya da kartal resimli bir marka ile tüfek resimli markadaki birbirinden ayrı resimler). Belirtici nitelik.

Hallmarks : Özellik. Kalite işareti. (altın veya gümüş ayar) damga basmak. Alamet-i farika. Ayar damgası basmak. Karakterize etmek. Ayar damgası vurmak. Altın ile gümüşten yapılan şeylere basılan resmi ayar damgası. Kendine özgü veya has (özellik).

Yardsticks : Bir yardalık ölçü çubuğu. Denektaşı. Ölçü. Yarda ölçeği. Bir yarda uzunluğundaki ölçü aracı. İnch ve feet olarak işaretlenmiş. Miyar. Mihenk. Ayar.

Earned run average : Topu atan oyuncuya karşı son anda atılan sayıların skor ortalamasını ayrıntılı olarak gösteren istatistik. Kazanılan koşu ortalaması. Era (beysbol).

 

Distinctive quality : Ayırt edici özellik. Eşsiz özellik. Biricik özellik.

Benchmark : Ölçü. Nirengi noktası. Kalite testi. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Kıyaslama noktası (bilgisayar). Herhangi bir konuda yapılacak değerlendirmede temel alınan ölçüt veya değer. Karşılaştırmalı değerlendirme. Karşılaştırma.

Control : Kontrol. Kukla çatalı. Güdüm. Hakim olmak. Denetlemek. Bir olaylar dizisini, bir süreci ya da bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin tümü. sürmek, gütmek, yönetmek eylemleri artarak karmaşıklaşan, belirsizleşen birer işlevi adlandırır. denetim kavramında, doğruluğunu sınamak, sağlamak işlevi ağır basar. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, gümrük, iktisat alanlarında kullanılır. Kontrolü sağlamak. Dışarıya gidip gelen taşıtları gümrükçe denetleme işi.

Ideal : Gerçekte değil de ancak düşüncede var olan şey. erişilmesi düşünülmeyen ya da her zaman gerçekleşemeyen, ancak uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce düşünce, dilek. Erek. İdeal. Mefkure. Toplum yaşamının türlü alanlarında insan eylem ve etkinliklerinin ulaşmayı amaçladığı, tasarım-sal yetkin erek. Ülkü. İnsan bilinçliliğinin, nesnel olguları öznel tasarımlar, kavramlar, düşünceler biçiminde yansıtması niteliği. Kusursuz. Mükemmel şey. Yetkin örnek.

Test : Maden eritme potası. Denemek. Bakmak. Kontrol etmek. Araştırmak. Çözümleme. Sınav. Deneme. Ayar. Tutum, yeti, yetenek ve becerileri ölçmek üzere başvurulan ve ölçünlenmiş edimli ya da sözlü sınarlardan oluşan ölçme aracı.

Criterions synonyms : control condition, system of measurement, procrustean bed, standard of measurement, design criteria, gpa, grade point average, graduated table, scale of measurement, procrustean standard, procrustean rule, idiosyncracies, measure, metric, criterion, ordered series, gauge, yardstick, hallmark, distinguishing character, bench mark, baseline, gauges, idiosyncracy, criteria, medium of exchange, norm, era, monetary system, canon, standards, tests, distinctive feature.

Criterions zıt anlamlı kelimeler, Criterions kelime anlamı

Nonstandard : Standartdışı. Tipik olmayan. Standart dışı. Standard dışı. Normal olmayan. Sıradan olmayan. Standart olmayan. Standardın üstünde. Normal dilde kullanılmayan. Normal dışı.