Cult türkçesi Cult nedir

 • Tapınma.
 • Tarikat.
 • Tutku.
 • Heves.
 • Moda.
 • Putperestlik.
 • Merak.
 • Çığır.
 • Belli bir tanrı düşüncesine ya da doğaüstü sayılan varlıklara inanmayı ve onlara adaklar adamayı anlatan bir dizi dinsel törenler ve uygulamalar.
 • Kült.
 • Sosyoloji alanında kullanılır.
 • Mezhep.
 • Rağbet.
 • İnanç.
 • İbadet.
 • Birey ya da topluluklarca, tanrılara, yüce varlıklara, atalara, ölülere, efsane kahramanlarına; kutsal olarak nitelenen hayvan ve bitkilere; güneş, ay, yıldız, su, ateş, taş vb. doğal öğelere karşı inanç ve bağlılık göstermek üzere yapılan davranışların topu.

Cult ile ilgili cümleler

English: All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.
Turkish: Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır.

English: Anyone can cultivate their interest in music.
Turkish: Birisi müziğe olan ilgisini geliştirebilir.

English: Ali is cultured.
Turkish: Ali kültürlüdür.

English: That religious cult has got some pretty off the wall ideas.
Turkish: O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var.

English: Ali comes from a culture where women artificially color their lips and put holes in their earlobes.
Turkish: Ali dudaklarını yapay olarak boyayan ve kulak memelerini delen kadınların bulunduğu bir kültürden geliyor.

 

Cult ingilizcede ne demek, Cult nerede nasıl kullanılır?

Cult cf spirits : Ölülerin ruhlarından sakınmak, yardımlarını sağlamak amacıyla türlü dinsel nitelikli uygulamalar ve törenler yapma. Ruha tapınma.

Cult figure : İdol. Put.

Cult of ancestors : Atalara tapınma. Ölmüş ataların ruhlarına tapınma.

Cult of the dead : Ölümden sonra hayatın sürdüğüne; ölenlerin, geride bıraktıklarının yazgıları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olduğuna; onlarla aralarındaki bağlılık duygularına ve ölenlerin geri dönmelerinden duyulan korkuya dayanan inanç; bu inançla ilgili dinsel törenlerin, işlemlerin ve alışkıların tümü. Ölü kültü. Ölülere tapınma.

Cult of the individual : Bir yönetici ya da önderin yetkesine sorgusuz- sınırsız saygı gösterme. bir yönetici ya da önderin gerçek değerini abartma. Bireye tapınma.

Tree cult : Ağaca tapınma. Ruhların, cinlerin, doğmamış çocukların ağaçlarda eğleştikleri tasarımına dayalı olarak ulu, yaşlı ve garip biçimli ağaçları kutsal sayma; ağaçlarla insanlar arasındaki yazgı bağına inanma, a. bk. yaşam ağacı, dünya ağacı.

Cultist : Tarikatçi. Tarikat üyesi. Kült üyesi. Mezhep üyesi.

 

Ancestor cult : Ata kültü. Atalara tapınma. Özellikle tarımla uğraşan ilkel topluluklarda ataların yardımlarını sağlama ve anılarını tazeleme amacıyla onlara yemekler, meyveler, içkiler sunma; kurbanlar kesme; yontularını, maskelerini yapma; adlarına ve anılarına büyük taşlar dikme; dinsel törenler düzenleme çevresinde toplanan işlemlerin tümü.

Freedom of cult : Din özgürlüğü. Dinini seçme özgürlüğü. İnanç özgürlüğü.

Cultism : Kültizm. Bir kültün dinsel törenleri ve inançları.

İngilizce Cult Türkçe anlamı, Cult eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cult ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Worshipping : Perestiş.

Era : Asır. Tarih. Tarih başlangıcı. Devir. Zaman. Gökbilim olaylarına ve kanunlarına dayanarak yapılan zaman hesabı. Tarih hesabı. Uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Çağ.

Path : Meslek. İz. Yaşam biçimi. Devinen bir nesnenin izlediği yol ya da çizgi. Hayat biçimi. İzlek. Yol. Yolak. Yörünge.

Popularity : Tutulma. Sevilme. Popülerlik. Furya. Rağbette olma. Popülarite. Popüler olma.

Religions : İman. Dindarlık. Dinler. Kutsal görev. Onur meselesi. Din. Diyanet.

Confidences : Gizlilik. Mahremiyet. Güven. Sır. Sırdaşlık. Güven duygusu. Kendine güven. Güvenirlik. İman.

Esteem : Sanı. İnanmak. Gözüyle bakmak. Takdir etmek. Addetmek. Düşünmek. Saygınlık. Saymak. Saygı duymak.

Craving : Hasret. Şiddetli arzu. Arzu. Tul-u emel. Kriz. İhtiras. İsteme. Özlem. Doymak bilmez iştah.

Doctrine : Öğreti. Değer yargılı ilke ve kurallarla örülü düşünce dizgesi. Düstur. Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve inakların tümüne verilen ad. inan ya da inanca dayanak olan ilke ya da ilkeler dizisi. Nazariyat. İlke. Doktrin. Prensip.

Consciences : İnsaf. Ahlaki duygu. Duyunç. Vicdan. Vicdanlılık. Bulunç. Bilinç. Adalet hissi.

Cult synonyms : rastas, macumba, rastafari, organized religion, crazes, worshiping, agression, religious order, creed, bugs, ambitiousness, crotchets, creeds, abilities, voodoo, epochs, all the go, adoration, adaptive behavior, crotchet, ardours, convictions, age group, curiosity, aesthetical ideal, fanciest, worships, faith, ardour, alacrities, brios, beliefs, avocations.

Cult ingilizce tanımı, definition of Cult

Cult kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Worship. Homage. Attentive care.