Düzenleme nedir, Düzenleme ne demek

 • Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
 • Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon
 • Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman.
 • Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
 • Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

"Düzenleme" ile ilgili cümle

 • "Çiçek aranjmanı."
 • "En saçma görünen batıl inançlar dahi insanın bir duygusunu, bir davranışını düzenleme gayesini güder." - M. Kaplan

Güreş terimi olarak anlamı:

Güreş karşılaşmalarını düzenleyip yapılmalarını sağlama.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: devşirim]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası.

İşlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi.

 

Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma.

Bilimsel terim anlamı:

Tecimde verimli çalışmayı sağlamak amacıyla işlerin düzene konulması.

[Bakınız: ölçüleme]

Bir müzik parçasını yeni bir düzen içinde yeniden kurma, işleme.

İngilizce'de Düzenleme ne demek? Düzenleme ingilizcesi nedir?:

arrangement, fitting up, composition, frame composition, adjustment, lighting, regulation

Fransızca'da Düzenleme ne demek?:

coordination

Osmanlıca Düzenleme ne demek? Düzenleme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

organizasyon

Düzenleme hakkında bilgiler

[Bakınız: aranjman]

Düzenleme anlamı, kısaca tanımı:

Aranjman : Düzenleme.

Yeniden düzenleme : Yeniden düzen verme, reorganizasyon.

Düzen : Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Alet edevat takımı. Dolap, hile. Bez dokuma tezgâhı. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.

Düzenlemeci : Düzenleme yapan kimse.

Düzenlemecilik : Düzenlemecinin yaptığı iş.

Düzenlemek : Müzik aletlerini akort etmek. Düzenleme yapmak. Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek. Yapmak, hazırlamak.

Yürüyüş düzenlemek : Bir olayı protesto etmek veya bir konuya dikkat çekmek amacıyla toplu yürüyüş tertip etmek.

 

Tertip : Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni. Hile, düzen, komplo. Düzenleme. Düzenleniş, sıralanış biçimi, kombinasyon. Askere alınma dönemi. Dizgi. Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama.

Organizasyon : Düzenleme. Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. Düzenli bir grubun üyelerinin tamamı. Kuruluş, kurum, teşkilat.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Nesne : Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

Koyma : Koymak işi.

Kodifikasyon : Düzenleme.

Yayım : Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Yayma işi. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.

Düzenleme kurulu : Ayaktopu karşılaşmalarını düzenlemek ve oyunlarla ilgili işleri yürütmekle görevli kurul. Güreş karşılaşmalarıyle ilgili işleri düzenleyen kurul. Her çeşit kılıçoyunu yarışmalarını düzenlemekle görevli kurul.

Düzenleme ortaklık payı : Kent yönetimlerince düzenlemeye konu yapılan yerlerin gereksinme duyduğu yol, kent alanı, gezilik, taşıt durguluğu, çocuk bahçesi ve yeşil alan gibi ortak kolaylık ve yapıları gerçekleştirmek üzere, düzenleme sonucunda elde edilecek toprak değeri artışları karşılığında, düzenleme konusu olan toprakların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden dörtte bire kadar düşülen, yani kamuca alınan pay.

Düzenleme ile ilgili Cümleler

 • Onu düzenlemeye yardım edebilir misin?
 • Düzenleme kaldırıldı ama sonra yeniden yürürlüğe kondu.
 • Tom'la konuşman için düzenlemeler yapacağım.
 • Cümleyi düzenlemek için buraya tıklayın.
 • Bir şey düzenlemeye çalışalım.
 • Düzenleme korunmalı.
 • Düzenlemeler yapıldı.
 • Düzenlemelere uymalısınız.
 • Ali tüm düzenlemeleri yaptı.
 • Düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.
 • Çiçek düzenleme dersleri alıyorum.
 • Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.
 • Sizin için düzenlemeler yaptık.
 • Düzenlemeler zaten yapıldı.

Diğer dillerde Düzenleme anlamı nedir?

İngilizce'de Düzenleme ne demek? : n. arrangement, setting, organizing, reorganization, regulation, collocation, distribution, execution, hatcher, layout, make up, trimming

Fransızca'da Düzenleme : ordonnance [la], organisation [la], accommodement [le], agencement [le], ajustement [le], aménagement [le], combinaison [la], coordination [la], disposition [la], rangement [le], réglementation [la], régularisation [la], régulation [la]

Almanca'da Düzenleme : n. Anordnung, Aufbau, Aufmachung, Aufstellung, Ausarbeitung, Ausstellung, Instandsetzung, Inszenierung, Konfiguration, Regelung, Schichtung, Steuerung, Zurichtung, Zusammenstellung

Rusça'da Düzenleme : n. упорядочение (N), упорядочивание (N), урегулирование (N), регулирование (N), сглаживание (N), составление (N), комбинация (F)