Değişim nedir, Değişim ne demek

 • Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme.
 • Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım
 • Rüzgârın yön değiştirmesi.
 • Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
 • Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.

"Değişim" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bu müsamere günündeki selamlama süresince bedenimde bir değişim olmuştu." - A. Ağaoğlu

Dil bilgisi olarak anlamı:

Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçimlere girmesi: İyelik eki -i ve değişimleri -ı, -ü, -u; çıkma durumu eki -den ve değişimleri -dan, -ten, -tan ve benzeri

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir özelliğe ilişkin değerin belirli koşullar altında azalıp çoğalması.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir niceliğin değerinin, artışı ya da azalışı.

Hukuki terim anlamı:

mübâdele, istibdâl.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesi.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir X kümesinin altkümelerinden oluşan A takımı ve (…) küme işlevi (…)

 

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler, modifikasyon.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Varyasyon.

Bilimsel terim anlamı:

Bir gözlemler dizisinde, gözlem değerlerinin ortalama çevresindeki yayılmalarının bir anlatımı, ay. bk. toplam değişim.

Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi.

Bir özelliğe ilişkin değerin, belirli koşullar altında azalıp çoğalması.

fizik, kimya, metalbilim: Bir özelliğe ilişkin değerde, belirli koşullar altında görülen nicel başkalaşım.

İngilizce'de Değişim ne demek? Değişim ingilizcesi nedir?:

exchange, variation, variation; change, modification

Fransızca'da Değişim ne demek?:

dégénération, métabolisme

Osmanlıca Değişim ne demek? Değişim Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tahavvül

Değişim anlamı, kısaca tanımı:

Değişim yönetimi : Hızla değişen bir ortamda ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için şirketin kendini yenilemesi, değişim fırsatlarını çözümleyip ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmesi ve en uygun stratejinin belirlenip bunun uygulanması için yeniden örgütlenme ve yapılanma işi.

Hal değişimi : Bir yıldızın sıcaklığına, basıncına, yoğunluğuna, aydınlatma gücüne veya kütlesine ilişkin değişim.

 

Hava değişimi : Havanın kapanması, açması, ısınması, soğuması vb. değişimlerin genel adı. Hastaların daha çabuk iyileşmesi, yorgunlukların giderilmesi vb. amaçlarla yapılmış olan çevre değişikliği, hava tebdili, tebdilihava.

Para değişimi : Para alımı ve satımı.

Değiş : Değişim. Değme işi.

Değişimli : Değişme özelliği gösteren.

Değişimli ünsüzler : Ünsüz uyumuna bağlı olarak ötümlülük ve ötümsüzlük bakımından birbirinin yerine geçen ünsüzler: p / b, ç / c, t / d, k / g, k / ğ.

Değişimsiz : Değişme özelliği göstermeyen.

Zaman : Dönem, devir. Çağ, mevsim. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Belirlenmiş olan an. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.

Dilim : Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça. Radyatör parçalarından her biri. Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot. Belli ölçülere göre oluşmuş bölüm.

Değişiklik : Değişik olma durumu. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Farklılık.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Aracı : İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje.

Yön : Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet. Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe. Belli bir noktaya göre olan yer, taraf. Tutulacak, izlenecek yol.

Değişim aracı : Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesinde kullanılan ve genel kabul gören nesneler. Paranın temel işlevlerinden biridir. krş. para

Değişim değeri : Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı. Mallar arasındaki değişim oranı. Bir özdeğin para ile nitelendirilen değeri. Ekonomik değer. Bir mal değişiminde, karşılık olarak alınan başka bir mal niceliği.

Değişim hızı : Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne denli çabuk değiştiğini belirten ve işlev değişiminin, değişken değişimine oranı öle ölçülen özellik. Eğim artışının uzunluğuna oranı, bir açının sinüsü.

Değişim kat sayısı : Standart sapmanın ortalamaya yüzde oranı, varyasyon kat sayısı, CV.

Değişim katsayısı : Ölçünlü sapmanın ortalamaya göre yüzdesi, anlamdaş yüzde ölçünlü sapma.

Değişim vektör alam : (…)

Değişim yöntemi : İşlevlerdeki küçük değişimler altında toplam eylemin kararlı olması gerektiği koşulunu kullanarak devinim denklemilerini elde etme.

Değişim yuvarı : Yer havayuvarında rüzgârların, yağışların oluştuğu, 10 km. yüksekliğe varan en alt katman.

Değişimler işlençesi : Tümlevlenen işlevin bağımsız değişkenine göre, belirli tümlevin çıkaç ya da ineç değerine ulaşması sorunu ile uğraşan uzbilim dalı.

Değişimli eklem : Değişik yönlerde devinim olanağı sağlayan eklem, bağlantı. mekanik: Mekanik araç ve aygıtlarda değişik yönlere devinimi sağlayan bağlantı.

Değişim ile ilgili Cümleler

 • Değişim ihtiyacımız olan şeydir.
 • Değişim değişmeyen tek şeydir.
 • Değişim istiyoruz.
 • Değişim iyidir.
 • Olaydan sonra ilişkimiz ani bir değişim geçirdi.
 • Değişim çok zordur.
 • Ali değişime uğramış bir insan.
 • Ali değişimi fark etmedi.
 • Bu iyi bir değişim mi?
 • Bir değişim zamanı.
 • Değişim kaçınılmaz.
 • İnsanlar değişimden korkarlar.
 • Yağ değişiminin zamanın geldiğini düşünüyorum.
 • Değişim korkutucu.

Diğer dillerde Değişim anlamı nedir?

İngilizce'de Değişim ne demek? : n. change, changing, mutation, alteration, variation, switch, turn, metamorphosis, permutation

pref. meta

Fransızca'da Değişim : mutation [la], variation [la], vicissitudes [la]

Almanca'da Değişim : n. Metabolie, Metamorphose, Veränderung, Wandel

Rusça'da Değişim : n. перемена (F), вариация (F), разброс (M), обмен (M)

adj. вариационный