Değişken nedir, Değişken ne demek

Değişken; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
 • Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.
 • Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 • Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.
 • Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

"Değişken" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Dekor, hayatın sahneleri kadar değişken olmalıydı." - A. Ağaoğlu

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.

Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.

Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile olgulara verilen genel ad.

Değişik değerler alabilen (nicelik).

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir işlevin bağlı olduğu niceliklerden her biri.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir kümenin, bir dizi değerler alabilen değişken niceliği.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. zıt anlamlısı açıklayıcı değişken, bağımlı değişken.

 

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Yerine, belli bir kümenin her bir elemanı konulabilen simge.

Bir kümenin belirsiz bir öğesini gösteren simge.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.

Sosyoloji'deki anlamı:

Ayrı ayrı bireysel durumlarda tutarı değişebilen herhangi bir özellik, nitelik ya da öğe.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.

Her birey için sabit, belli bir değer.

Bilimsel terim anlamı:

Değişik etkenler altında kalan bir halkbilim ürün ya da olayından, çok küçük ayrımlar göstererek türeyen yeni ürün ya da olayların her biri. bk. çekim.

Etelirlenmiş bir değerler kümesindeki değerleri alabilen nicelik.

Bir düzgün deyimde bir adın kaldırılmasıyla oluşan boşluğu doldurmağa yarayan; belli bir yorumda belli bir nesne göstermeyip yerine geçtiği adların gösterdiği nesnelerden oluşan kümeyi değer alanı olarak kazanan; değişken bağlama imi (özellikle niceleme imi) ile birlikte değişken bağlayıcısı oluşturan ad dizimsel türünden im. || Bir biçimsel dildeki değişkenlerin sayısı genellikle sonsuzdur.2- Bireysel değişken. || Başka biçimde belirtilmediğinde, 'değişken' terimi "bireysel değişken" anlamında kullanılır. Krş.. değer alanı değer, evren, değişken çeşidi, değişken bağlayıcısı, bağlı değişken, bağsız değişken, bireysel değişken, bireysel değişken çeşidi, bireysel olmayan değişken, küme değişkeni, bağıntı değişkeni, izerge değişkeni, dizimsel değişken, dizimsel tür değişkeni, simge, değişmez, bireysel olmayan değişken.

 

Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli altbölüm ve seçenekleri olan bir nitelik.

İngilizce'de Değişken ne demek? Değişken ingilizcesi nedir?:

variable, variant

Osmanlıca Değişken ne demek? Değişken Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mütehavvil

Değişken hakkında bilgiler

Değişken (İng. variable), bilgisayar ve matematik biliminde sembolik bir ifade veya bir niceliği (miktarı) ifade etmek için kullanılan semboldür. Matematikte, değişken, sık sık bilinmeyen bir niceliğin (potansiyel değişiminin) tanımlanması için; bilgisayar biliminde ise, niceliğin depolanabileceği bir yer, alan ifade eder. Değişkenler, sıklıkla bilinen ve sabit olan değerlerle mukayase edilir.

Terim fizik ve mühendislik biliminde de benzer bir anlama sahiptir. Bir sistemin işletilmesi esnasında, bir deneyin gidişatı doğrultusunda, değişebilir olan değerlerin niceliğini ifade eder. Değişkenler genel olarak, parametrelerden farklıdır, bununla beraber bir bağlamdaki değişken, bir diğeri için parametre olabilir.

İstatistik uygulamalarında, değişken, kendi arasındaki veya zamanla değişimi beklenen, ölçülebilir bir faktör, karakteristik veya birey, bir şey veya bir sistemin özelliğini ifade eder.

Bunun yanı sıra, değişkenler bazı alanlarda (matematik, dilbilimi vb.) "boşluk doldurma" şeklinde de kullanılabilmektedir.

Değişken ile ilgili Cümleler

 • Moda değişken bir şeydir.
 • Yılın bu zamanında hava değişkendir.
 • Sonbahar havası değişkendir.
 • Fiyatlar değişken, o yüzden dükkân dükkân dolaşın.
 • Ali çok değişkendir.
 • Yarın biz yağış ihtimali olan değişken bir hava bekliyoruz.
 • Ali değişken değildir.

Değişken kısaca anlamı, tanımı:

Değiş : Değişim. Değme işi.

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Değişke : Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

Parametre : Değişken.

İstatistik : Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

Ölçü : Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Değer, itibar. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Ölçme sonucu bulunan rakam. Belirlenmiş boyut. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Ölçüt.

Değişken maliyet : Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet.

Değişkenlik : Değişken olma durumu.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Kararsız : Dengesiz. Kararı olmayan. Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, tereddütlü, bikarar, mütereddit.

Değişici : Biçimden biçime giren, değişken.

Mütehavvil : Değişken, kararsız.

Değişik : Farklı. Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

Nicelik : Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.

Değişken akım : Belirli aralıklarla yönünü değiştiren elektrik akımı.

Değişken alan : Belirli sınırlar arasında değişken uzunlukta herhangi bir veri alanı.

Değişken antijen tipi : Konağın bağışıklık sistemi tarafından tanınan ve organizmanın yüzeyinde bulunan, eksprese edilen antijenlerden herhangi biri. Genellikle Trypanosoma’larda kullanılan bir terim, VAT.

Değişken aşınma payı : Her yıl değişik oranda ayrılan aşınma payı.

Değişken ayna sazancık : Papağan plati.

Değişken ayrımlı gösterim dizgesi : Kök ayrımının, gereken konumda, bir özel damga ile deyimlendirilerek gösterildiği bir köksel sayılama dizgesi.

Değişken bağlama im simgesi : Değer alanı sözedilen dilin tüm n-li değişken bağlayıcı imlerinden oluşan dizimsel değişken: (…)

Değişken bağlama imi : (…)

Değişken bağlayıcısı : (…) Krş.. niceleyici, betimleyici, seçici, soyutlayıcı.

Değişken boylu tutanak : İçerdiği verilerin gereksemelerine göre, belirli sınırlar içerisinde değişken uzunlukta herhangi bir tutanak.

Diğer dillerde Değişken anlamı nedir?

İngilizce'de Değişken ne demek? : adj. variable, changeable, flexible, fluxional, changeful, unstable, unsteady, uncertain, choppy, inconstant, inconsistent, mobile, capricious, erratic, fickle, fitful, flexile, fluid, incalculable, inequable, labile, mercurial, mutable, protean

n. factor, variable

Fransızca'da Değişken : variable, changeant/e, divers/e, inconstant/e, indéterminé/e, instable, paramètre [le]

Almanca'da Değişken : n. Variable

adj. ambivalent, indeterminiert, metabolisch, mutabel, variabel, veränderlich, wandelbar, wechselhaft, wechselnd, wechselvoll

Rusça'da Değişken : adj. изменчивый, переменный, превратный