Değişme nedir, Değişme ne demek

"Değişme" ile ilgili cümleler

 • "Bu suyla yıkanan insanlarda çok geçmeden garip değişmeler ortaya çıkmaya başladı." - L. Tekin

Değişme hakkında bilgiler

Değişme, Michel Butor'un 1957'de kaleme aldığı Yeni Roman anlayışının ilk örnekleri arasında yer alan romanıdır. Özgün ve sıradışı bir tekniğe (ikinci çoğul şahıs kullanılarak yapılmış olan anlatım, noktalama işaretleri, kurgu gibi) sahip olan roman, öncü Fransız roman sanatının en eksizsiz ve ünlü romanı sayılmaktadır.

Öte yandan, Değişme sonsuza açılan barok yapısıyla, gerçekliğin anlamını değil; kendisini arama tutkusuyla yazılmıştır. Uluslararası standartta beğeni toplayan roman, sadece Yeni Roman akımının değil, XX. yüzyılın en önemli eserleri arasında görülmektedir.

Romanın Türkçede ilk baskısı 1973, ikinci basımı 1991'dir.

Paris'te Scabelli adlı şirkette çalışan Léon Delmont, iş gereği sıkça yaptığı Paris-Roma yolculuklarından birinde Romalı genç bir kadın olan Cécile ile tanışır. Hem yaş döneminin bunalımı, hem de karısı Henriette'le olan yıpranmış ilişkileri ve özbenliğine ters düşen sıkıcı iş hayatı, tüm varlığıyla Cécile'e bağlanmasına neden olur. Léon için Cécile, gençleşmek, içtenliğe kavuşmak, özgürleşmek, sanatı ve güzellikleri tatmak, tek sözcükle kendi kendisi olabilmektir. Giderek Henriette'den ve çocuklarından kopan Léon, Paris'te Cécile için bir iş ayarlar, karısından boşanmaya ve sevgilisiyle yaşamaya karar verir.

 

Değişme ile ilgili Cümleler

 • Bazı gelenekler asla değişmeyecek.
 • İşler çok değişmeyecek.
 • Değişmediğini görmek güzel.
 • Değişmek istiyordum.
 • Değişmelisin.
 • Değişmekten korkmuyorum.
 • Değişmek için asla çok geç değildir.
 • Fiyat yıllardır değişmedi.
 • Başka ne değişmeli?
 • Değişmeni istemiyorum.
 • Görünüşe göre fazla değişmemiş.
 • Ağaçlardaki yaprakların rengi değişmeye başladı.
 • Bu durum değişmek zorunda.
 • Değişme zamanı.

Değişme anlamı, tanımı:

Sosyal değişme : Sosyal bakımdan söz konusu olan değişme.

Toplumsal değişme : Toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere paralel olarak gösterdiği eğilim.

Anlam değişmesi : Anlamın daralması, genişlemesi, kayması veya bayağılaşması.

Ses değişmesi : Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: jilet cilet, kaçtı kaştı, Necdet Nejdet gibi.

Değiş : Değme işi. Değişim.

Değişmek : Karşılıklı alıp vermek, mübadele etmek. Değiştirmek. Yerine başka şey veya kimse gelmek. Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek.

Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan.

Değişmez maliyet : Toplam faiz, komisyon, kira ve emlak vergisi, amortisman, genel imalat, yönetim ve satış masrafları vb. ögelerin belirli bir dönem içindeki değişmeyen maliyeti.

Değişmezlik : Değişmez olma durumu.

Alın yazısı değişmez : "kişi ne yaparsa yapsın kaderini değiştiremez" anlamında kullanılan bir söz.

 

Dünyalara değişmemek : Her şeyden daha fazla sevmek.

İşin rengi değişmek : Konu başka biçimde gelişmek, öncekinden farklı davranmaya başlamak.

Mecrası değişmek : Bir iş, bir olay için gidişi, yönü, doğrultusu değişmek.

Suratı değişmek : Bir kimseye karşı davranışı değişmek, daha sert bir durum almak.

Değişim : Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Rüzgârın yön değiştirmesi. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme.

Kalem : Çeşit, tür. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Bazı deyimlerde yazı. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Yazar.

Roman : Çingene. Bu türde yazılmış eser. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür.

Anlayış : Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. Hoş görme, hâlden anlama. Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.

Örnek : Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal. En iyi biçimde olan. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model.

Özgün : Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai. Çeviri olmayan, asıl olan (metin), orijinal.

Çoğul : Çokluk, teklik karşıtı: Ordular. Geldik.

Diğer dillerde Değişme anlamı nedir?

İngilizce'de Değişme ne demek? : adj. transition, transitional

n. alteration, changing, chopping, interchange, shift, switch, transmutation, turn, vicissitude

Fransızca'da Değişme : changement [le], altération [la], échange [le], modification [la], mutation [la]

Almanca'da Değişme : n. Änderung, Fluktuation, Tausch, Umtausch, Variation, Wandlung, Wechsel, Wendung, Wildwechsel

Rusça'da Değişme : n. изменение (N), колебание (N), видоизменение (N), преображение (N), модификация (F)