Denklem nedir, Denklem ne demek

Denklem; bir matematik terimidir.

 • İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele
 • Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.

"Denklem" ile ilgili cümleler

 • "Bir denklemde küçük bir eksi artı yanlışı altüst eder eşitliği." - N. Cumalı

Kimya'daki anlamı:

Bir kimyasal tepkimede girenlerin ve ürünlerin formüllerini ve mol sayılarını gösteren ifade. Girenler denklik işaretinin soluna, ürünler sağına yazılır.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

En asından koşullu olarak eşit olan iki önerme araşma " = " imi konularak elde edilen yeni Önerme.

Bilinmeyeni içeren eşitlik.

Bilimsel terim anlamı:

Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım türü.

Bir kavram, işlem ya da değerin simgesel anlatımı ya da eşitliği.

İngilizce'de Denklem ne demek? Denklem ingilizcesi nedir?:

equation, formula

Osmanlıca Denklem ne demek? Denklem Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

muadele

Denklem hakkında bilgiler

Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenin belirli değerleri için sağlanır. Değişkenlerin her değeri için geçerli olan eşitliklere özdeşlik denir.

 

(x+y)²= x²+2xy+y² özdeşlik, x²-3x+2=0 ise bir denklemdir.

Denklemlerde değişkenlerin en büyük kuvveti denklemin derecesini gösterir. Her terimin derecesi aynı olan denklemlere homojen denklem denir.

Denklem ile ilgili Cümleler

 • Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüşümüyle kolayca çözülebilir.
 • Denklemde parantezler genişletin.
 • Denklem sadece burada bitmiyor.
 • Kübik denklemini çözün x³ + 2x² − x − 2 = 0.
 • Kimyasal denklemlerin faydalı olduğunu düşünüyor musun?
 • Bu matematik denklemini nasıl ispatlayacağımı bilmiyorum.
 • İki bilinmeyenli bir denklem gibiydi hepsi.
 • Bir denklemin çözümü ardından başka denklerim var olmasına neden oluyor.
 • Bu denklemi kullanarak elektrik alanını hesaplarsan sonuç aşağıdaki gibi çıkar.

Denklem tanımı, anlamı:

Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Eşitlik : İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu.

 

Denklemler sistemi : İki veya daha çok denklemden oluşan ve hepsinin birlikte ortak çözümü istenen takım.

Diferansiyel denklem : İçinde bir değişkenin bilinmeyen bir fonksiyonu ve bu fonksiyonun değişkene göre çeşitli basamaklardan türevleri bulunan denklem.

Doğrusal denklem : Birinci dereceden iki veya daha çok değişkenli denklem.

İntegral denklemi : Bir değişkenin bilinmeyen fonksiyonunu ve bu fonksiyonun bulunduğu belirli integrali birbirine bağlayan denklem.

Denk : Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Ağırlık bakımından eşit olan. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi.

Denkleme : Denklemek işi.

Denklemek : Denk duruma getirmek.

Nicelik : Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

Zaman : Belirlenmiş olan an. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Çağ, mevsim. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Dönem, devir.

Muadele : Anlaşılmaz iş. Denklem. Eşitlik, beraberlik, denklik.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Madde : Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Bir cismi oluşturan öge, öz. Duyularla algılanabilen nesne. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm.

Formül : Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı.

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Denklem yanılgısı : Bazı etkenlerin gözönüne alınmaması nedeniyle denklemin gerçek bağıntıyı tümüyle gösteremediği durumlardaki yanılgı.

Denklemçevirme dili : Çeşitli sayı bileşimlerinde karşılığını bulan günlük dilden sözcüklerle çeşitli matematiksel ve çözümsel işlemleri gösteren bilgisayar dili.

Denklemin indirgenmesi : Denklemin, kendisinden küçük basamaklı denk bir denkleme dönüştürülmesi.

Denklemin kökü : (matematik)

Denklemin sağlanması : Denklemde, belirsiz değişkenin yerine bir değeri yazıldığında, doğru bir önerme elde edilmesi.

Denklemin tanım bölgesi : f(x) = g(x) biçimindeki bir denklemde hem f(x), hem de g(x) ifadesinin tanımlı olduğu x noktalarının kümesi.

Denklemiye : Tahmini, rasgele, bilmeden.

Denklemler dizgesi : Denklemlerden oluşan dizge.

Diğer dillerde Denklem anlamı nedir?

İngilizce'de Denklem ne demek? : n. equation

Fransızca'da Denklem : équation [la]

Almanca'da Denklem : n. Gleichung

Rusça'da Denklem : n. уравнение (N)